Porady

Pomoc humanitarna dla uchodźców bez podatku Гуманітарна допомога біженцям без податків

Uchodźcy z Ukrainy, którzy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. korzystają z pomocy humanitarnej udzielanej przez Polaków, nie będą musieli płacić od niej podatku dochodowego. Zwolnione z opodatkowania są wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju, a zatem pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne świadczenia przekazane lub udostępniane uchodźcom, niezależnie od wartości tej pomocy. W grę może natomiast wchodzić podatek od spadków i darowizn, jeżeli kwota darowizny pieniężnej od jednej osoby przekroczy 4902 zł.
Біженці з України, які в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2022 року користуються гуманітарною допомогою, наданою поляками, не повинні будуть сплачувати податок на прибуток. Усі пільги, незалежно від їх виду, звільнені від оподаткування, тобто у грошовій, натуральній та безоплатній формі, які надаються або надаються біженцям, незалежно від вартості цієї допомоги. Проте податок на спадщину та дарування може бути залучений, якщо сума грошової пожертви на одну особу перевищує 4902 злотих.

czytaj dalej

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności

Osoby niepełnosprawne nie muszą obawiać się, że ważność posiadanych przez nie orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wygaśnie. Wprawdzie odwołany został stan epidemii, ale nadal mamy stan zagrożenia epidemicznego. To powoduje, że orzeczenia są nadal ważne.

czytaj dalej

Znalezienie psa warto zgłosić

Zazwyczaj, gdy spotkamy na ulicy błąkającego się psa lub kota, myślimy o jak najszybszym przyjściu mu z pomocą – nakarmieniu, zapewnieniu schronienia. Jeśli sami nie możemy go zatrzymać, szukamy dla niego domu. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że znalazca takiego zwierzęcia ma obowiązki wynikające z przepisów prawa.

czytaj dalej

Zatrudnienie Ukraińców do pomocy przy zbiorach Працевлаштування українців для допомоги в зборі врожаю

Mieszkańcy Ukrainy, którzy znaleźli schronienie przed wojną w Polsce, zazwyczaj szukają pracy. Jedną z możliwych form zarobkowania jest pomoc przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich. Należy jednak pamiętać, że umowa o pomocy przy zbiorach nie stanowi zatrudnienia w rozumieniu Kodeksu pracy i nie zapewnia objęcia ubezpieczeniem społecznym w pełnym zakresie. Pomocnik rolnika jest ubezpieczony jedynie od następstw wypadku przy pracy.

Жителі України, які перед війною знайшли притулок у Польщі, зазвичай шукають роботу. Однією з можливих форм заробітку є допомога в зборі врожаю хмелю, фруктів, овочів, тютюну, трав і трав. Однак слід пам’ятати, що договір про допомогу зі збирання врожаю не є трудовим договором у розумінні КЗпП і не забезпечує повного соціального страхування. Помічник фермера застрахований лише від наслідків нещасного випадку на виробництві.

czytaj dalej

Umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym na wniosek rodziny

W przypadku osoby chorej psychicznie szczególnie istotne jest regularne przyjmowanie leków przepisanych przez lekarza psychiatrę. Jeśli chory zaprzestaje brania leków, stan jego zdrowia psychicznego pogarsza się, a członkowie rodziny są bezradni. Nie ma bowiem sposobu, aby zmusić kogoś do przyjmowania leków, poza pobytem w szpitalu. Umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym wymaga jednak – co do zasady – zgody chorego. Zgoda ta nie jest wymagana wówczas, gdy osoba chora psychicznie zagraża bezpośrednio własnemu życiu albo życiu lub zdrowiu innych osób. W szczególnych przypadkach istnieje również możliwość umieszczenia chorego w szpitalu na podstawie postanowienia sądu. Wniosek w tej sprawie mogą złożyć członkowie najbliższej rodziny, a także ośrodek pomocy społecznej.

czytaj dalej

Osoba niepełnosprawna ma prawo do lokalu socjalnego

Prawo do wstąpienia w stosunek najmu mieszkania komunalnego po śmierci najemcy mają – zgodnie z przepisami – tylko członkowie najbliższej rodziny, tj. dzieci, małżonek i konkubent (konkubina), a także osoby, wobec których ciążył na zmarłym obowiązek alimentacyjny. Krąg tych osób może być określony szerzej w uchwałach rad gmin regulujących zasady przyznawania mieszkań komunalnych. Osoby, które nie są uprawnione do tego, by wstąpić w stosunek najmu, otrzymują wezwanie do opuszczenia lokalu. Jeśli tego nie zrobią, właściciel lokalu, czyli gmina lub miasto, wnoszą do sądu pozew o eksmisję. Nie można jednak wyrzucić na bruk niepełnosprawnego lokatora do czasu zapewnienia mu mieszkania socjalnego.

czytaj dalej

Testament notarialny trudno podważyć

Zazwyczaj trudno jest pogodzić się z tym, że bliski zmarły zapisał swój majątek w testamencie jednej osobie pomijając innych członków rodziny. Tylko najbliżsi – małżonek, dzieci, rodzice – mają w tej sytuacji prawo do zachowku, dalsi krewni, nawet rodzeństwo na nic nie mogą liczyć. Czasami rodzina próbuje podważyć testament, ale nie jest to łatwe. Zwłaszcza, gdy testament został sporządzony u notariusza.

czytaj dalej

Opiekun tymczasowy dla dziecka z Ukrainy Тимчасовий догляд за дитиною з України

Część dzieci z Ukrainy przyjeżdża do Polski bez rodziców, pod opieką dalszych krewnych. Załatwianie wszelkich spraw związanych z dziećmi wymaga ustanowienia dla nich opiekuna tymczasowego. W tej sprawie osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem powinna złożyć wniosek do sądu rejonowego (wydziału rodzinnego i nieletnich) w miejscu pobytu dziecka. O złożenie wniosku można się zwrócić np. do ośrodka pomocy społecznej. Wniosek powinien być bowiem złożony w języku polskim. Wzory wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego i oświadczenia, a także ulotka informacyjna z tłumaczeniem na język ukraiński, są dostępne do pobrania w każdym sądzie rejonowym, a także na stronie internetowej:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-opiekuna-tymczasowego–w-wersjach-jezykowych-polskiej-i-ukrainskiej

Деякі діти з України приїжджають до Польщі без батьків, під опікою рідних. Вирішення всіх питань, що стосуються дітей, вимагає призначення для них тимчасового опікуна. У цьому випадку особа, яка доглядає за дитиною, має подати заяву до районного суду (відділу у справах сім’ї та неповнолітніх) за місцем проживання дитини. Ви можете подати заяву, наприклад, до центру соціального захисту населення. Заявка має бути подана польською мовою. Зразки заяви про призначення тимчасового опікуна та декларації, а також інформаційний листок з перекладом українською мовою доступні для скачування в кожному районному суді, а також на веб-сайті:
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-opiekuna-tymczasowego–w-wersiach-jezykowych-polskiej-i-ukrainskiej

czytaj dalej

Stawka godzinowa przy umowie o pracę

Co roku zmienia się wysokość minimalnego wynagrodzenia, a także wysokość minimalnej stawki godzinowej. Kwoty te są ustalane w drodze uzgodnienia w ramach Rady Dialogu Społecznego, a jeśli do uzgodnienia nie dojdzie, określa je Rada Ministrów. W 2022 r. najniższe wynagrodzenie wynosi 3010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa – 19,70 zł brutto. Ta stawka godzinowa nie ma jednak zastosowania do umów o pracę, obowiązuje natomiast w przypadku umów cywilnoprawnych. Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może otrzymywać wynagrodzenie według stawki godzinowej, jednak nie jest ona stała. Zależy od wysokość najniższej płacy i liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu.

czytaj dalej

Świadczenie pieniężne dla osób pomagającym uchodźcom z Ukrainy Грошова допомога людям, які допомагають біженцям з України

Osoby, które przyjęły uchodźców z Ukrainy pod swój dach mogą ubiegać się o wsparcie finansowe z tego tytułu. Wynosi ono 40 zł na osobę i przysługuje za okres nie dłuższy niż 60 dni. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach może on być wydłużony. W celu uzyskania tego świadczenia należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta stosowny wniosek.

Люди, які прийняли до себе біженців з України, можуть звернутися за фінансовою підтримкою з цього приводу. Він становить 40 злотих з особи і сплачується на термін не більше 60 днів. Проте в особливо виправданих випадках він може бути продовжений. Щоб отримати цю пільгу, необхідно подати відповідну заяву до комунального чи міського управління.

czytaj dalej

Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi

Osoba sprzedająca używane auto powinna być świadoma, że odpowiada wobec kupującego, jeżeli okaże się, że auto ma wady. Nabywca może w takiej sytuacji nawet odstąpić od umowy i żądać zwrotu pieniędzy. Może też domagać się obniżenia ceny, a także naprawy samochodu. Uprawnienia te nie będą mu jednak przysługiwać, jeżeli wiedział o wadzie. Dlatego warto w umowie kupna-sprzedaży wymienić wszystkie usterki auta i dokładnie opisać jego stan techniczny.

czytaj dalej

Świadczenia dla uchodźców z Ukrainy Переваги для біженців з України

W Polsce z każdym dniem przybywa uchodźców z Ukrainy. Uchwalona niedawno przez Sejm ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa reguluje ich sytuację i przyznaje prawo do świadczeń finansowych, do pomocy medycznej i zatrudnienia. Dziś piszemy o tym, na jakie świadczenia mogą liczyć nasi sąsiedzi uciekający przed wojną.
У Польщі біженці з України прибувають щодня. Нещодавно прийнятий Закон про допомогу громадян України у зв’язку з Збройним конфліктом на території цієї держави, регулює свою ситуацію та надає право на фінансові вигоди, медичну допомогу та зайнятість. Сьогодні ми пишемо про те, які переваги, які вони можуть розраховувати на наших сусідів, уникнуть перед війною.

czytaj dalej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z powrotem nauki zdalnej dla wielu uczniów przywrócona też została możliwość pobierania wydłużonego zasiłku opiekuńczego przez ich rodziców lub opiekunów. Świadczenie to nie przysługuje jednak na każde dziecko.

czytaj dalej

Mieszkanie za opiekę

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, a więc można je przekazać w darowiźnie lub zapisać w testamencie. W świetle obowiązujących przepisów nie można natomiast przekazać go na podstawie umowy o dożywocie. W tym przypadku w grę wchodzi jedynie przeniesienie własności nieruchomości. W praktyce występują jednak umowy przeniesienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w zamian za opiekę. Taka forma chroni nabywcę własnościowego prawa do lokalu przed roszczeniem o zachowek np. ze strony rodzeństwa.

czytaj dalej

Pięć miesięcy na złożenie wniosku

Rodzinny kapitał opiekuńczy został wprowadzony w łamach Polskiego Ładu. Świadczenie nie jest uzależnione od dochodu. Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie za okres od od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia . Będzie wypłacane w kwocie 500 lub 1000 zł. Maksymalna wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego to 12 tys. zł. Aby otrzymać go w takiej właśnie kwocie, należy zwrócić uwagę na termin złożenia wniosku. Szczególnie istotne jest to w przypadku dzieci urodzonych przed 1 stycznia br.

czytaj dalej

Dodatek osłonowy po przekroczeniu kryterium dochodowego

Dodatek osłonowy jest elementem rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Prawo do jego otrzymania jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego, które nie może przekraczać 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w rodzinie. Dopuszczalne jest niezbyt duże przekroczenie tych progów, wówczas dodatek będzie niższy. Jego wysokość zależy od liczby osób w rodzinie i rodzaju źródła ogrzewania. Wyższy dodatek przysługuje osobom, które ogrzewają się np. przy pomocy pieca, czy kuchni węglowej. Pod warunkiem jednak, że to źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

czytaj dalej

Zaświadczenie albo obdukcja

Osoba, która doznała przemocy ze strony członka rodziny, powinna jak najszybciej zgłosić ten fakt na policję i udokumentować doznane obrażenia. Nie zawsze jest możliwość sporządzenia obdukcji, której dokonanć może jedynie lekarz medycyny sądowej wpisany na listę biegłych prowadzoną przez prezesa właściwego sądu okręgowego. Warto wiedzieć, że dowodem w sprawie będzie stanowić również zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie. Do jego wystawienia zobowiązany jest każdy lekarz.

czytaj dalej

Dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza

Dziedziczenie nie zawsze oznacza przysporzenie majątkowe. Możemy również odziedziczyć długi zmarłego. Jeżeli są one duże, można zabezpieczyć się przed wierzycielami odrzucając spadek. Mamy na to 6 miesięcy od dnia, w którym uzyskaliśmy informację o tym, że dziedzieczymy po zmarłej osobie. Jeśli tego nie zrobimy, będziemy zobowiązani spłacić długi zmarłego, ale tylko do wysokości majątku, jaki odziedziczyliśmy. Jest to dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza. W takiej sytuacji konieczne będzie sporządzenie wykazu inwentarza lub spisu inwentarza, według którego będziemy regulować zobowiązania zmarłego.

czytaj dalej

Utrata prawa do korzystania z mieszkania męża

Żona ma prawo mieszkać w mieszkaniu lub domu męża będącym jego wyłączną własnością. Orzeczenie przez sąd rozwodu lub separacji sprawi, że prawo to traci, a właściciel lokalu mieszkalnego będzie mógł wystąpić o jej eksmisję. W stosunku do niektórych grup osób sąd w wyroku nakazującym eksmisję ma obowiązek orzec o prawie do lokalu socjalnego. Powinna go zapewnić gmina.

czytaj dalej

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

Jeśli otrzymamy spadek na podstawie testamentu, musimy liczyć się z tym, że członkowie najbliższej rodziny zmarłego spadkodawcy będą domagać się od nas zachowku. Unikniemy tej konieczności, jeśli spadkodawca wydziedziczy krewnego w testamencie pozbawiając go prawa do zachowku. Do tego muszą jednak zachodzić ważne przyczyny. Innym wyjściem z sytuacji jest zawarcie przez osobę chcącą sporządzić testament umowy z krewnym uprawnionym do zachowku o zrzeczenie się dziedziczenia. Umowa taka musi być zawarta u notariusza.

czytaj dalej

Nakaz usunięcia chwastów

Właściciel nie dbający o swoje grunty rolne i dopuszczający do plenienia się na nich chwastów może przyczynić dużo problemów sąsiadom. Nie są on jednak całkowicie bezbronni. Jeśli zaniedbania zawinione przez właściciela prowadzą do degradacji gruntu rolnego, mogą on zwrócić się do wójta (burmistrza) o wydanie decyzji nakazującej właścicielowi wykonanie odpowiednich zabiegów w wyznaczonym terminie. W razie zaś niewykonania decyzji, wójt zleci wykonanie zastępcze, którego koszty poniesie ostatecznie niedbały właściciel

czytaj dalej

Uchylenie się od wykonania obowiązku alimentacyjnego

Zdarza się, że rodzic, który zostawił dzieci i nie interesował się ich losem, a nawet nie łożył na ich utrzymanie, odnajduje je, gdy jest stary i chory. Żąda wówczas, by dokładały się do jego utrzymania i płaciły mu alimenty. Warto wiedzieć, że sąd wcale nie musi przyznać od dorosłego dziecka alimentów na rodzica, jeżeli takie żądanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

czytaj dalej

Pracownica w ciąży na umowie o zastępstwo

Pracownice w ciąży są chronione przed zwolnieniem z pracy. Jedną z form tej ochrony jest przepis, na mocy którego umowy zawarte na czas określony zostają przedłużone do czasu porodu, jeżeli uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży. Nie zawsze jednak ta zasada ma zastosowanie.

czytaj dalej

O zatrzymaniu prawa jazdy zadecyduje sąd

Nawet przy niegroźnej kolizji drogowej policja może dokonać fizycznego zatrzymania prawa jazdy, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów. Prawne zatrzymanie następuje wówczas, gdy sąd, któremu policja przekaże sprawę, wyda stosowne postanowienie podtrzymując ocenę sytuacji dokonaną przez policję. Sąd może również nakazać zwrot kierowcy prawa jazdy, jeżeli uzna, że nie doszło do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

czytaj dalej

Nakaz wypłaty wynagrodzenia

Niewypłacanie przez pracodawcę wynagrodzenia stanowi ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i stanowi podstawę do rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia. Nie stanowi usprawiedliwienia trudna sytuacja ekonomiczna firmy, gdyż ryzyko związane z jej prowadzeniem ponosi pracodawca, a nie pracownik. Dochodzić zaległego wynagrodzenia można dochodzić na drodze sądowej, ale szybsze i skuteczniejsze będzie zwrócenie do Państwowej Inspekcji Pracy.

czytaj dalej

Umowa zawarta pod wpływem błędu

Często zdarza się, że zawieramy umowy pochopnie, bez dokładnego zapoznania się z ich treścią, pod wpływem namów sprzedawcy w rozmowie telefonicznej. W ten sposób zmieniamy np. dostawcę prądu, internetu, telewizji, czy telefonii komórkowej. Po czasie okazuje się, że ta umowa jest dla nas niekorzystna. Czy możemy się z niej wycofać? Tak, ale tylko wtedy, jeśli została zawarta pod wpływem istotnego błędu co do jej treści.

czytaj dalej

Czasem szybciej w sądzie

Sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza jest najszybszą metodą uregulowania praw do spadku. Problem polega jednak na tym, że do sporządzenia protokołu dziedziczenia poprzedzającego sporządzenie aktu notarialnego, konieczna jest obecność wszystkich spadkobierców. Nawet wówczas, gdy majątek został zapisany w testamencie, u notariusza muszą się stawić także osoby, które dziedziczyłyby z mocy ustawy. Jeśli nie jest to możliwe, notariusz może na wniosek jednego spadkobiercy sporządzić projekt protokołu dziedziczenie, który pozostali spadkobiercy podpiszą u innego notariusza. Osoby mieszkające poza Polską mogą to zrobić przed polskim konsulem. Jest to jednak procedura, która może potrwać nawet kilka miesięcy.

czytaj dalej

Rozłożenie na raty zaległego abonamentu RTV

W myśl obecnie obowiązujących przepisów opłacanie abonamentu radiowo-telewizyjnego jest ustawowym obowiązkiem każdego posiadacza radia i/lub telewizora, jeżeli kiedykolwiek został on zarejestrowany. Należy jednak pamiętać, że używanie odbiorników bez rejestracji jest zagrożone wysoką karą, która nie zwalnia z obowiązku opłacania bieżącego abonamentu. Zaległości w opłatach lepiej spłacić niż narażać się, że w trybie egzekucji administracyjnej naczelnik urzędu skarbowego zajmie nam konto lub wynagrodzenie. W wyjątkowych i szczególnie uzasadnionych przypadkach można się ubiegać o całkowite lub częściowe umorzenie zaległości, albo przynajmniej rozłożenie ich na raty.

czytaj dalej

Obowiązek meldunkowy przy wyjeździe za granicę

Obywatel polski w ramach obowiązku meldunkowego powinien zgłosić wyjazd za granicę na okres powyżej 6 miesięcy. Konieczne jest poinformowanie, czy ma zamiar opuszczenia Polski na stałe. Wówczas zostanie wymeldowany z miejsca pobytu stałego i czasowego. Jeśli wyjazd nie jest na stałe, należy zgłosić swój powrót. Niedopełnienie formalności związanych ze zgłoszeniem wyjazdu może skutkować wymeldowaniem na mocy decyzji administracyjnej.

czytaj dalej

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Przy rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem istotny jest staż pracy u danego pracodawcy. Od niego bowiem zależy okres wypowiedzenia. Po 3 latach pracy obowiązuje trzymiesięczne wypowiedzenie. W niektórych przypadkach pracodawca może go skrócić, ale pracownik nie straci na tym finansowo.

czytaj dalej

Świadczenie pielęgnacyjne na matkę

Członkowie rodziny dorosłych osób niepełnosprawnych sprawujące nad nimi opiekę często nie wiedzą, że mogą starać się o pomoc państwa. W grę wchodzi specjalny zasiłek opiekuńczy, a od kilku lat także świadczenie pielęgnacyjne, które jest znacznie wyższe. Poprzednio można je było otrzymać tylko wówczas, gdy niepełnosprawność powstała w młodym wieku. Jednak zmienił to wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 21 października 2014 r. uznający, że różnicowanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną ze względu na moment powstania niepełnosprawności jest niezgodny z Konstytucją.

czytaj dalej

Co warto wiedzieć o umowie przedwstępnej

Kupno mieszkania lub domu, to ważna decyzja. Nieraz wiąże się z zaciągnięciem kredytu hipotecznego. Z reguły kupno nieruchomości na rynku wtórnym poprzedza podpisanie umowy przedwstępnej, Dla nabywcy istotne jest to, by uzyskać skuteczne zabezpieczenie przed wycofaniem się sprzedającego z ustaleń tej umowy. Można to zrobić przewidując w umowie zadatek, a także spisując ją w formie aktu notarialnego, co umożliwi dochodzenie zawarcia umowy przyrzeczonej przed sądem.

czytaj dalej

Ochrona przed licytacją w czasie epidemii

W czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii oraz przez 90 dni po jego zakończeniu nie może być przeprowadzona licytacja lokalu mieszkalnego lub nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, jeżeli dłużnik nadal w niej mieszka, czyli gdy służy ona zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się też eksmisji z lokalu mieszkalnego. Eksmitowani mogą być jednak sprawcy przemocy w rodzinie.

czytaj dalej

Pozbawienie prawa do zachowku

Najbliżsi członkowie rodziny osoby, która zadysponowała swoim majątkiem w testamencie pomijając te osoby mają prawo do zachowku, polegającego na tym, że niezależnie od woli spadkodawcy (a nawet wbrew jego niej) przysługuje im roszczenie pieniężne odpowiadające określonemu ułamkowi wartości udziału w spadku, który by im przypadał przy dziedziczeniu ustawowym. W niektórych sytuacjach spadkobierca uprawniony do zachowku może być jednak tego prawa pozbawiony.

czytaj dalej

Podział majątku – sądowny czy umowny

Sprawy o podział majątku rozwiedzionych małżonków zazwyczaj trafiają do sądu. Nie musi tak jednak być, jeśli potrafią oni porozumieć się co do sposobu podziału. Wystarczy wówczas zawarcie umowy. Z tym zastrzeżeniem, że trzeba to zrobić u notariusza, jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego.

czytaj dalej

Przedawnienie długów spadkowych

Jeśli podejrzewamy, że zmarły członek rodziny pozostawił po sobie znaczne długi, warto rozważyć odrzucenie spadku. Należy jednak pamiętać, że można to zrobić w ciągu 6 miesięcy od dnia, kiedy dowiedzieliśmy się, że jesteśmy spadkobiercami. Z reguły termin ten biegnie od daty śmierci spadkodawcy. Jeżeli nie odrzucimy spadku, za długi spadkowe odpowiadać będziemy tylko do wysokości odziedziczonego majątku. Warto też ustalić, czy

czytaj dalej

Eksmisja męża alkoholika

Życie pod jednym dachem z mężem alkoholikiem często bywa nie do zniesienia. Jeśli taka osoba swym rażąco nagannym zachowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, warto rozważyć wystąpienie o eksmisję. Istnieją dwie podstawy prawne takie pozwu. Pierwsza to ustawa o ochronie praw lokatorów, a druga – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. W tym ostatnim przypadku wniosek o eksmisję musi być zawarty w pozwie o rozwód lub separację.

czytaj dalej

Niższy zasiłek opiekuńczy dla rolników

Zarówno osobom ubezpieczonym w KRUS, jak i w ZUS przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy, którego okres wypłacania został po raz kolejny wydłużony – tym razem do 11 kwietnia. Jednak rolnicy i domownicy otrzymują to świadczenie w znacznie niższej wysokości niż inne grupy ubezpieczonych.

czytaj dalej

Wesele odwołane z powodu pandemii

Co do zasady zadatek wpłacony przy podpisaniu umowy nie podlega zwrotowi, dlatego lepiej jest wpłacić zaliczkę. Jednak przypadku rozwiązania umowy za porozumieniem stron lub niemożności wywiązania się z umowy z powodu siły wyższej, zadatek powinien być zwrócony.

czytaj dalej

Rozwiązanie umowy o dożywocie

Umowa o dożywocie polega na tym, że w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie, Zakres prawa dożywocie określa umowa. W braku odmiennej umowy, nabywca zobowiązuje się przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Jeśli nie wywiązuje się z tych obowiązków, musi liczyć się z tym, że sąd zamieni wszystkie niektóre uprawnienia objęte treścią prawa dożywocia na dożywotnią rentę odpowiadającą wartości tych uprawnień. A w wypadkach wyjątkowych może nawet rozwiązać umowę.

czytaj dalej

Forma umowy pożyczki

Umowa pożyczki nie musi być zawarta w formie pisemnej. Warto jednak pamiętać, że w przypadku pożyczenia więcej niż 1000 zł, ważne jest zachowanie tzw. formy dokumentowej. W przeciwnym razie można mieć kłopot, żeby udowodnić fakt udzielenia pożyczki, jeśli pożyczkobiorca będzie uchylał się od jej zwrotu.

czytaj dalej

Brak maseczki uzasadnia odmowę sprzedaży

Nie zostałam obsłużona w sklepie, bo nie miałam maseczki. Czy to zgodne z prawem? Obowiązek noszenia maseczek jest niezgodny z Konstytucją. Czy sprzedawczyni miała prawo mi odmówić sprzedaży? Słyszałam, że za coś takiego może być ukarana grzywną. Jeśli tak, to na...

czytaj dalej

Podwyższenie alimentów

Kwota alimentów na dziecko ustalona przez sąd może być zmieniona, jeżeli zmienią się okoliczności. Np., gdy zwiększą się potrzeby dziecka lub, gdy zobowiązany do alimentów zacznie więcej zarabiać. Konieczne jest jednak wniesienie kolejnego pozwu – o podwyższenie alimentów.

czytaj dalej

Wstrzymanie biegu terminów załatwiania spraw

Stosownie do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, mamy prawo oczekiwać, że nasza sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca, najdalej dwóch, a przyczynach zwłoki zostaniemy poinformowani na piśmie. W dobie pandemii i ten pewnik znika. W kolejnej tarczy antykryzysowej znalazły się przepisy pozwalające urzędom administracji na wstrzymywanie biegu terminów spraw. Informacji o tym trzeba poszukiwać na stronach internetowych urzędów, bo żadnego pisma do ręki nie dostaniemy.

czytaj dalej

Nakaz opuszczenia mieszkania może wydać policjant

W wielu przypadkach przemocy w rodzinie jest tak, że do opuszczenia domu są zmuszone ofiary, czyli zazwyczaj kobiety i dzieci. Obecnie jest szansa, że to się zmieni i że to sprawca przemocy będzie musiał opuścić miejsce zamieszkania. Prawo do wydania takiego nakazu od 30 listopada 2020 r. ma nie tylko sąd, ale także policja.

czytaj dalej

Praca zdalna podczas izolacji

Do niedawna możliwość wykonywania pracy zdalnej miały tylko osoby odbywające kwarantannę. Od 5 grudnia pracować w domu mogą również zakażeni koronawirusem i skierowani do odbycia izolacji, jeżeli stan zdrowia im na to pozwala. Dzięki temu otrzymają wynagrodzenie w dotychczasowej wysokości, a nie pomniejszone do 80 proc, Zgodę na pracę podczas izolacji muszą jednak wyrazić zgodę ich pracodawcy.

czytaj dalej

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony do Wigilii

Do 24 grudnia 2020 r. z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać rodzice dzieci do lat 8 lub starszych dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w przypadku zamknięcia lub ograniczenia działalności żłobka, przedszkola, szkoła lub innej placówki z powodu pandemii koronawirusa. Jeśli jednak placówka jest czynna, ale rodzice boją się posłać do niej dziecko, dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje.

czytaj dalej

Albo dodatek, albo zasiłek

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny są często mylone. Wiele osób nie wie też, że możliwe jest pobieranie tylko jednego z nich. Dodatek pielęgnacyjny, jak sama nazwa wskazuje, jest świadczeniem dodatkowym do renty lub emerytury z powodu całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub ukończenia 75 lat życia. Zasiłek pielęgnacyjny osoba dorosła może otrzymać, jeśli została posiada znaczny stopień niepełnosprawności. Przysługuje on też osobie, która ukończyła 75 lat, ale nie jest uprawniona do renty, ani emerytury.

czytaj dalej

Kwarantanna od dnia wystawienia skierowania

Od 28 listopada 2020 zmieniają się zasady odbywania kwarantanny. Muszą się na nią udać niezwłocznie osoby, które mają objawy wskazujące na zarażenie koronawirusem i dostały od lekarz rodzinnego skierowanie na badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Chodzi o to, by osoby mogące przenosić chorobę nie przemieszczały się swobodnie, lecz były odizolowane. Tymczasem, jak alarmowali lekarze, wielu pacjentów, mimo skierowania, nie zgłaszało się na badanie.

czytaj dalej

Podział majątku wspólnego

Spór o podział majątku wspólnego po orzeczeniu rozwodu lub separacji często dotyczy mieszkania nabytego w czasie trwania małżeństwa. Jeśli małżonkowie nie dojdą do porozumienia, o sposobie podziału zadecyduje sąd. Częstym rozwiązaniem jest przyznanie mieszkania jednemu z byłych małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego. Możliwe są też jednak inne sposoby dokonania podziału.

czytaj dalej

Trudna droga do mieszkania komunalnego

Nabycie prawa do mieszkania komunalnego stanowi wyjście dla rodzin o niewysokich dochodach, które nie mogą sobie pozwolić na zakup własnego lokalu, ani na jego wynajęcie po cenach rynkowych. Niestety, takich mieszkań jest ciągle o wiele za mało w stosunku do potrzeb, a czas oczekiwania na nie bardzo długi. Zasady przyznawania mieszkań komunalnych określa rada gminy/miasta. Z tego powodu mogą one w różnych miejscowościach być różne.

czytaj dalej

Niezdolność do pracy nie zawsze wystarczy, aby dostać rentę

Niezdolność do pracy, to czasami za mało, żeby dostać rentę. Ubiegający się o to świadczenie musi też spełniać inne warunki dotyczące okresu ubezpieczenia, który musi przypadać w okresie ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku o rentę lub stwierdzenia niezdolności do pracy. Istotna jest też data powstania tej niezdolności. Dodatkowe wymogi nie dotyczą jedynie osób z długim stażem pracy.

czytaj dalej

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu okazjonalnego dotyczy tylko lokalu mieszkalnego. Chroni ona interesy właściciela mieszkania, któremu ułatwia pozbycie się lokatora sprawiającego kłopoty. Umowa jest bardziej sformalizowana niż zwykły najem. Wymaga złożenia kilku oświadczeń, z których jedno musi mieć formę aktu notarialnego.

czytaj dalej

Rencista II grupy bez zwolnienia z abonamentu

Prawo do zwolnienia z abonamentu RTV mają między innym osoby całkowicie niezdolne do pracy lub z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności. Orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów wydane wiele lat temu nie stanowi podstawy do uzyskania zwolnienia.

czytaj dalej

Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Jeśli z jakiegoś powodu – np. dlatego, że przebywaliśmy na kwarantannie – nie złożymy na czas wniosku o dodatek mieszkaniowy, możemy się ubiegać o przyznanie go za okres wsteczny. Taką możliwość przewidują przepisy wprowadzone w związku z pandemią. Trzeba tylko odpowiednio sporządzić wniosek.

czytaj dalej

Bon turystyczny na dzieci urodzone w 2021 roku

Bon turystyczny przysługuje na dzieci, na które jest przyznane świadczenie wychowawcze, czyli tzw. 500+. Dzieci, które urodzą się w kolejnych miesiącach tego roku oraz w roku następnym też będą miały prawo do bonu, pod warunkiem, że do końca 2021 r. ich rodzice lub opiekunowie nabędą prawo do świadczenia wychowawczego. Bon można wykorzystać tylko wirtualnie, nie można go wymienić na gotówkę.

czytaj dalej

Łatwiej o postojowe dla zleceniobiorców

Od 24 lipca br. zleceniodawcy mogą sami składać wnioski do ZUS o świadczenie postojowe, jeśli zleceniodawca odmówił złożenia takiego wniosku. Wnioski składa się wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych. Z możliwości tej mogą korzystać także osoby zatrudnione na podstawie innych umów cywilnoprawnych.

czytaj dalej

Testament własnoręczny

Nie możemy sporządzić testamentu wspólnie z inną osobą. Każdy z małżonków musi spisać testament oddzielnie. Niekoniecznie trzeba to robić u notariusza. Spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą.

czytaj dalej

Połowa środków z OFE dla żony

Małżonek osoby będącej członkiem otwartego funduszu emerytalnego, po jej śmierci ma prawo do połowy środków zgromadzonych na rachunku w OFE. Pod warunkiem, że łączyła ich wspólność majątkowa małżeńska. Pieniądze zostaną przelane na rachunek małżonka w OFE. Jeśli małżonek nie posiada rachunku, OFE zobowiązane do wypłaty transferowej, założy mu taki rachunek. Pozostałe środki zostaną wypłacone w gotówce osobie wskazanej przez zmarłego.

czytaj dalej

Zachowek tylko dla najbliższej rodziny

Zachowek tylko dla najbliższej rodziny W drugim kwartale br. wśród osób korzystających z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pojawiały się pytania o instytucję zachowku. Były one związane m.in. z zamiarem przekazania majątku na inną...

czytaj dalej
Skip to content