Porady

Zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla sąsiednich nieruchomości

Zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla sąsiednich nieruchomości

Właściciel nieruchomości może z niej swobodnie korzystać, ale tylko w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Nie może np. zmieniać stanu wody na swoim gruncie ze szkodą dla sąsiednich działek.

czytaj dalej
Zrzeczenie się dziedziczenia albo odrzucenie spadku

Zrzeczenie się dziedziczenia albo odrzucenie spadku

Jeżeli wiemy, że krewny zostawi nam w spadku długi przewyższające majątek, jaki możemy odziedziczyć, warto rozważyć zawarcie z nim notarialnej umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Dzięki temu po jego śmierci będziemy  zabezpieczeni przed wierzycielami, którzy mogliby dochodzić od nas spłacenia zobowiązań zmarłego. Zrzeczenie się spadku obejmie również nasze dzieci i wnuki. Można też uchronić się przed długami zmarłego odrzucając spadek po jego śmierci. Ten sposób nie zabezpiecza jednak naszych bliskich. Jeśli mamy małoletnie dzieci, konieczne jest odrzucenie spadku w ich imieniu.  

czytaj dalej
Małżonek winny rozkładu pożycia nie dostanie alimentów

Małżonek winny rozkładu pożycia nie dostanie alimentów

Zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Dopuszczenie się zdrady przez jednego z małżonków na pewno stanowi poważne uchybienie obowiązkowi wierności. Taka osoba może być uznana przez sąd za winnego rozkładu pożycia. To zaś oznacza, że nie będzie ona mogła żądać od byłego małżonka alimentów.

czytaj dalej
Rozwiązanie umowy dożywocia tylko w wyjątkowych wypadkach

Rozwiązanie umowy dożywocia tylko w wyjątkowych wypadkach

Z umową dożywocia mamy często do czynienia na terenach wiejskich przy przekazywaniu następcom gospodarstw rolnych. Dotychczasowi właściciele chcą sobie w ten sposób zapewnić opiekę i pomoc na starość. Niestety, nie zawsze się to udaje, gdyż następcy nie wywiązują się z obowiązków wynikających z umowy dożywocia. W takich sytuacjach możliwa jest zamiana świadczeń przewidzianych w umowie na dożywotnią rentę, a w wypadkach wyjątkowych nawet rozwiązanie umowy.

czytaj dalej
Odszkodowanie tylko za szkody wyrządzone przez huragan

Odszkodowanie tylko za szkody wyrządzone przez huragan

W myśl art. 805 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku. Zakres odszkodowania precyzuje umowa stron, której integralną częścią są ogólne warunki ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, do których należy ubezpieczenie budynków w gospodarstwach rolnych, zasady odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń określają przepisy ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

czytaj dalej
Podatek od umowy pożyczki

Podatek od umowy pożyczki

Zaciągając pożyczkę na kwotę wyższą niż 1000 zł, zwłaszcza od obcej osoby, musimy liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeśli pożycza nam pieniądze członek najbliższej rodziny, podatku nie zapłacimy, ale zawarcie umowy pożyczki musimy zgłosić do urzędu skarbowego. Musimy pamiętać również o tym, aby pieniądze zostały nam przekazane przelewem lub przekazem pocztowym

czytaj dalej
Przesłanki przyznania emerytury w drodze wyjątku

Przesłanki przyznania emerytury w drodze wyjątku

Część osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. nie ma prawa do emerytury, mimo, że już dawno osiągnęły one wiek emerytalny. Jednak w ich przypadku jest konieczne udokumentowanie odpowiedniego stażu emerytalnego. Jeżeli go brakuje, warto rozważyć zwrócenie się Prezesa ZUS o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku.

czytaj dalej
Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

Od 1 stycznia br. pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość ubiegania się o nową formę pomocy finansowej – świadczenie wspierające. Jego przyznawaniem i wypłatą będzie się zajmował ZUS, ale najpierw trzeba uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu o poziomie wsparcia. Od tego poziomu zależeć będzie wysokość świadczenia.

czytaj dalej
Obowiązek alimentacyjny małżonków pozostających w faktycznej separacji

Obowiązek alimentacyjny małżonków pozostających w faktycznej separacji

Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Na podstawie tego przepisu każdy z małżonków może żądać od drugiego przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, jeżeli ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wątpliwości co do prawa wystąpienia z takim żądaniem pojawiają się wtedy, gdy małżonkowie pozostają w faktycznej separacji. W orzecznictwie sądowym, w tym w wyrokach Sądu Najwyższego, prezentowane są krańcowo odmienne stanowiska.

czytaj dalej
Prywatny akt oskarżenia

Prywatny akt oskarżenia

Przepisy Kodeksu karnego przewidują, że przestępstwa są ścigane z urzędu, na wniosek pokrzywdzonego lub z oskarżenia prywatnego. Ścigane z urzędu przez organy śledcze są czyny o największej społecznej szkodliwości. W ich przypadku osoba pokrzywdzona nie musi podejmować żadnych działań (poza powiadomieniem o przestępstwie). Na wniosek są ścigane przestępstwa mniejszej wagi (np. groźba karalna), w których pokrzywdzonemu zostawia się decyzję co do dalszego przebiegu sprawy. Z chwilą złożenia wniosku o ściganie przez pokrzywdzonego postępowanie dalej toczy się z urzędu. Przy przestępstwach prywatnoskargowych, do których należy m.in. zniesławienie, czy naruszenie nietykalności cielesnej pokrzywdzony musi sam wnieść akt oskarżenia do sądu.

czytaj dalej
Budynek na cudzym gruncie

Budynek na cudzym gruncie

Przyczyną wielu sąsiedzkich konfliktów bywa przekroczenie przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia granicy z sąsiednią nieruchomością. Jeżeli właściciel działki, której granice zostały przekroczone, niezwłocznie się temu nie sprzeciwi, nie może następnie domagać się rozbiórki budynku i przywrócenia pełnej własności. Przysługują mu za to roszczenia innego rodzaju.

czytaj dalej
Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemuje się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.  W przypadku, gdy kobieta nie jest mężatką lub, gdy zastosowanie powyższego domniemania nie jest możliwe, pochodzenie dziecka może być ustalone na podstawie uznania ojcostwa lub orzeczenia sądu w sprawie o ustalenie ojcostwa.

czytaj dalej
Odwołanie darowizny nie takie proste

Odwołanie darowizny nie takie proste

Zgodnie z art.  888 §  1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Natomiast darowiznę wykonaną, kiedy przedmiot darowizny, został już wydany obdarowanemu, można odwołać jedynie z powodu rażącej niewdzięczności.

czytaj dalej
Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd

Jeżeli małżonkowie nie zawrą umowy majątkowej małżeńskiej tzw. intercyzy, od dnia ślubu istnieje między nimi ustawowa wspólność. Oznacza ona, że rzeczy nabyte po zawarciu małżeństwa wchodzą do majątku wspólnego małżonków. W szczególności zalicza się do niego wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Wspólność ustawowa ustaje na skutek orzeczenia rozwodu lub separacji. Jednak z ważnych powodów może być też zniesiona przez sąd w trakcie trwania małżeństwa. 

czytaj dalej
Pomoc od fundacji bez podatku

Pomoc od fundacji bez podatku

Coraz więcej rodziców dzieci z niepełnosprawnością korzysta z pomocy organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków potrzebnych na leczenie i rehabilitację. Obawiają się jednak, czy uzyskane w ten sposób wsparcie nie podlega opodatkowaniu.  Na szczęście stanowisko Krajowej Administracji Skarbowej w tej kwestii jest dla nich korzystne.

czytaj dalej
Prawo wnuka do zachowku

Prawo wnuka do zachowku

Osobami uprawnionymi do zachowku po zmarłym, który podarowała swój majątek za życia lub zapisał go w testamencie, są przede wszystkim małżonek i dzieci. Może się jednak zdarzyć, że prawo do zachowku będzie miał wnuk spadkodawcy.

czytaj dalej
Świadczenie pielęgnacyjne w zbiegu z rentą

Świadczenie pielęgnacyjne w zbiegu z rentą

Kwestia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny budzi nadal liczne wątpliwości. Najczęściej dotyczą one możliwości pobierania tego świadczenia przez osoby uprawnione do świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym.

czytaj dalej
Zawieszenie postępowania po śmierci uczestnika postępowania

Zawieszenie postępowania po śmierci uczestnika postępowania

Śmierć strony w postępowaniu procesowym lub uczestnika postępowania nieprocesowego (np. o stwierdzenie nabycia spadku lub o dział spadku) jest jednym z powodów, dla których sąd jest zobowiązany zawiesić to postępowanie. Może ono zostać podjęte dopiero z chwilą zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo z chwilą ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

czytaj dalej
Koniec z automatycznym przedłużaniem ważności orzeczeń

Koniec z automatycznym przedłużaniem ważności orzeczeń

W związku ze zniesieniem od 1 lipca br. stanu zagrożenia epidemiologicznego ważność orzeczeń o niepełnosprawności nie będzie ulegać automatycznemu wydłużeniu. Nie znaczy to jednak, że przestały one być ważne. Przepisy, które weszły w życie 6 sierpnia br., określiły ostateczne terminy upływu ważności orzeczeń. Są one zróżnicowane w zależności od tego, kiedy upłynęłaby ważność danego orzeczenia.

czytaj dalej
Obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniego dziecka

Obowiązek alimentacyjny wobec pełnoletniego dziecka

Zgodnie z art. 133 par. 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. W żadnym razie obowiązek alimentacyjny nie ustaje w razie osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Nie kończy się on również z chwilą zdobycia przez dziecko wykształcenia pozwalającego mu podjąć pracę, jeżeli chce ono kształcić się dalej i ma do tego predyspozycje. Rodzic nie może sam zadecydować, że przestaje płacić alimenty, gdyż dziecko jest dorosłe i powinno podjąć pracę. Konieczne jest orzeczenie sądu o wygaśnięciu obowiązku alimentacyjnego.

czytaj dalej
Kara za bezzasadny wniosek o ubezwłasnowolnienie

Kara za bezzasadny wniosek o ubezwłasnowolnienie

Sąd może ubezwłasnowolnić osobę, która ukończyła lat trzynaście, może być ubezwłasnowolniona całkowicie, jeżeli wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem. Do złożenia wniosku o ubezwłasnowolnienie uprawnieni są członkowie najbliższej rodziny. Trzeba jednak pamiętać, że ubezwłasnowolnienie całkowite może nastąpić tylko wtedy, gdy jest podyktowane dobrem osoby chorej, nie zaś interesami jej bliskich. Złożenie wniosku lekkomyślnie lub w złej wierze jest zagrożone karą grzywny.

czytaj dalej
Świadczenie dla sołtysów

Świadczenie dla sołtysów

Od 1 lipca 2023 r. osoby, które pełniły funkcję sołtysa przez co najmniej 8 lat, mogą składać do KRUS wnioski o przyznanie świadczenia z tego tytułu. Świadczenie wynosi 300 zł miesięcznie i będzie co roku waloryzowane. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okres sprawowania funkcji sołtysa. Ważne jest to, aby przynajmniej część tego okresu przypadała po 27 maja 1990 r. Sołtysi, których kadencje zakończyły się przed tą datą, nie mają prawa do świadczenia.

czytaj dalej
Eksmisja bez rozwodu

Eksmisja bez rozwodu

Kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje możliwość żądania w pozwie o rozwód lub separację orzeczenia eksmisji współmałżonka, który swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie. Sąd uwzględni jednak to żądanie tylko w wypadkach wyjątkowych. Łatwiej może być uzyskać eksmisję na podstawie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

czytaj dalej
Wymeldowanie męża możliwe jeszcze przed rozwodem

Wymeldowanie męża możliwe jeszcze przed rozwodem

Prawo najmu mieszkania komunalnego wchodzi do majątku wspólnego małżonków, jeśli umowa została zawarta w czasie trwania małżeństwa. Nie ma to jednak wpływu na możliwość wymeldowania męża, który opuścił rodzinę i przeniósł się do innej miejscowości.

czytaj dalej
Nieruchomość przekazana umową o dożywocie wchodzi do majątku wspólnego

Nieruchomość przekazana umową o dożywocie wchodzi do majątku wspólnego

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa  obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Wchodzą one do majątku wspólnego małżonków niezależnie od sposobu nabycia.  Wyjątek stanowią jedynie przedmioty uzyskane w spadku lub na podstawie umowy darowizny. Natomiast nieruchomość nabyta przez jednego z małżonków na podstawie umowy o dożywocie stanowi majątek wspólny, a w razie rozwodu podlega podziałowi.

czytaj dalej
Renta rodzinna a świadczenie pielęgnacyjne

Renta rodzinna a świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje nie tylko z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Można się również o nie starać opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej. Przeszkodą w jego uzyskaniu jest m.in. pobieranie renty z tytułu całkowitej niezdolności do emerytury. Jednak prawo do renty rodzinnej nie wyklucza możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

czytaj dalej
Porozumienie w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej

Porozumienie w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej

W myśl przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozwodzący się rodzice mogą sami ustalić, w jaki sposób będzie wykonywana przez nich władza rodzicielska i jak mają wyglądać kontakty z dzieckiem tego z rodziców, który nie będzie z nim na stałe mieszkał. Sąd powinien uwzględnić porozumienie przedłożone przez z rodziców, ale może też wskazać na brak uregulowania konkretnych kwestii i żądać uszczegółowienia tej swoistej umowy. Dopiero w braku takiego porozumienia sąd rozstrzygnie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem.  

czytaj dalej
Eksmisja lokatora łatwiejsza przy najmie okazjonalnym

Eksmisja lokatora łatwiejsza przy najmie okazjonalnym

Wynajmujący mieszkania trafiają czasami na nieuczciwych lokatorów, którzy nie płacą czynszu i nie chcą opuścić mieszkania. Pozbycie się ich wymaga przeprowadzenia sprawy o eksmisję. Trwa to zazwyczaj długo. Może też okazać się, że lokatorowi przysługuje lokal socjalny. Wówczas trzeba czekać, aż zapewni go gmina. Jeśli nawet sąd stwierdzi, że lokal socjalny nie przysługuje, to i tak komornik nie będzie mógł eksmitować lokatora na bruk, lecz wyłącznie do pomieszczenia tymczasowego. Sposobem na uniknięcie tego rodzaju problemów jest umowa najmu okazjonalnego.

czytaj dalej
Zasadnicza służba wojskowa a wysokość emerytury

Zasadnicza służba wojskowa a wysokość emerytury

Okres odbywania zasadniczej obowiązkowej służby wojskowej zaliczany jest zarówno przy ustalaniu prawa do emerytury, jak i przy obliczaniu jej wysokości. Jednakże okres odbywania zasadniczej służby wojskowej nie ma wpływu na wysokość kapitału początkowego. Jest tak dlatego, że podstawa wymiaru kapitału początkowego to – jak się przyjmuje – przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przed rokiem 1999, gdy składka za żołnierzy zasadniczej służby wojskowej nie była odprowadzana, podstawa wymiaru składki wynosiła 0 i nie miała żadnego wpływu na wysokość kapitału początkowego.

czytaj dalej
Niezdolność do samodzielnej egzystencji warunkiem przyznania świadczeń

Niezdolność do samodzielnej egzystencji warunkiem przyznania świadczeń

Osoby z orzeczoną niezdolnością do pracy pobierające niskie emerytury lub renty mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające, czyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych oraz dodatek pielęgnacyjny, ale tylko wówczas, gdy zostaną uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. Jeżeli stan zdrowia nie uzasadnia stwierdzenia niezdolności do samodzielnej egzystencji, warto spróbować uzyskać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.  W takim przypadku przysługuje bowiem zasiłek pielęgnacyjny.

czytaj dalej
Termin na odrzucenie spadku

Termin na odrzucenie spadku

Spadek zazwyczaj kojarzy się z przysporzeniem majątkowym. Tymczasem w jego skład wchodzą również długi, które pozostawił spadkodawca. Jeżeli są one duże, lepiej spadek odrzucić. Spadkobiercy mają 6 miesięcy na złożenie stosownego oświadczenia przed sądem lub notariuszem od momentu, kiedy dowiedzieli się, że dziedziczą po zmarłej osobie. Jeśli nie zrobią tego w wyznaczonym terminie, wierzyciele spadkodawcy będą mogli domagać się od nich spłaty długów, ale tylko do wysokości odziedziczonego majątku.  

czytaj dalej
Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego

Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zawiera listę osób zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ze zwolnienia mogą między innymi korzystać osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub pobierające emerytury w wysokości nieprzekraczającej 50% przeciętnego wynagrodzenia. Zwolnienie nie dotyczy jednak osób uprawnionych wyłącznie do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. emerytury matczynej), mimo że nie może być ono wyższe niż najniższa emerytura. Ta luka w przepisach powinna być zlikwidowana.

czytaj dalej
Nierówne udziały w majątku wspólnym

Nierówne udziały w majątku wspólnym

Co do zasady, małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednak z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Sąd takie żądanie uwzględni tylko wówczas, gdy drugi z małżonków w sposób rażący lub uporczywy nie przyczyniał się on do powstania dorobku stosownie do sił i możliwości zarobkowych.

czytaj dalej
Zwolnienie z kosztów sądowych

Zwolnienie z kosztów sądowych

Osoba niepełnosprawna nie jest automatycznie zwolniona z kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Może się natomiast ubiegać o takie zwolnienie, jeżeli nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. W tym celu należy złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych dołączając do niego wypełnione dokładnie oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

czytaj dalej
Ważność testamentu ustnego

Ważność testamentu ustnego

Najczęstszą formą wyrażenia ostatniej woli jest testament sporządzony u notariusza lub spisany własnoręcznie przez spadkodawcę. Są to testamenty zwykłe. Kodeks cywilny dopuszcza również inne formy testamentu, ale tylko w szczególnych przypadkach. Należy do nich m.in. testament ustny.

czytaj dalej
Ulga na samochód dla obojga małżonków

Ulga na samochód dla obojga małżonków

Zbliża się termin złożenia rocznego zeznania podatkowego. Osoby niepełnosprawne mogą od dochodu podlegającego opodatkowaniu odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne, m.in. poniesione na używanie samochodu osobowego – do kwoty 2 280 zł. Co ważne, może to zrobić każdy z małżonków osobno, nawet jeśli w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest tylko jeden z nich.  

czytaj dalej
Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy

Usługi opiekuńcze dla osób potrzebujących pomocy

Osobom samotnym, a także pozbawionym wsparcia rodziny, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, przysługuje świadczenie w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Wniosek o ich przyznanie należy złożyć do ośrodka pomocy społecznej właściwego dla miejsca zamieszkania. Usługi opiekuńcze są odpłatne, a wysokość opłat zależy od dochodu osoby potrzebującej pomocy. Istnieje jednak możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat.

czytaj dalej
Odszkodowanie za pogryzienie przez psa

Odszkodowanie za pogryzienie przez psa

Osoby będące posiadaczami zwierząt, zwłaszcza psów, powinny dokładać wszelkich starać, aby nie dopuścić do wyrządzenia przez nie szkody innym osobom. W przeciwnym razie grozi im kara za wykroczenie przewidziane w art. 77 Kodeksu wykroczeń, a także odpowiedzialność cywilna na podstawie art. 431 Kodeksu cywilnego.

czytaj dalej
Wypłata emerytury osobie sprawującej faktyczną opiekę nad chorym

Wypłata emerytury osobie sprawującej faktyczną opiekę nad chorym

Dostarczanie emerytury lub renty przez listonosza zamiast na konto pociąga za sobą szereg niedogodności w przypadku, gdy emeryt lub rencista nagle zachoruje i znajdzie się np. w szpitalu. Świadczenie nie zostanie dostarczone, a inne osoby go nie będą mogły pobrać i przeznaczyć na zaspokojenie potrzeb chorego. Wyjściem z sytuacji może być zwrócenie się do ZUS o wypłatę renty lub emerytury w całości lub w części do rąk opiekuna faktycznego osoby uprawnionej. Muszą być jednak spełnione łącznie dwie przesłanki.

czytaj dalej
Rozwiązanie umowy przekazania gospodarstwa

Rozwiązanie umowy przekazania gospodarstwa

Po przekazaniu gospodarstwa rolnego niejednokrotnie dochodzi do silnego konfliktu między rodzicami a następcą. Przekazujący dochodzą do wniosku, że ich decyzja była błędna i chcieliby się z niej wycofać. Czasami jest to możliwe, nawet w przypadku umów zawartych przed 1990 r. Konieczne jest jednak wniesienie sprawy do sądu.

czytaj dalej
Skuteczne wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Skuteczne wypowiedzenie umowy najmu mieszkania

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego może nastąpić tylko z przyczyn wymienionych w ustawie z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Odmienne postanowienia umowne nie mają mocy prawnej. Stanowi to istotne ograniczenie swobody wypowiadania umów przez właścicieli lokali.

czytaj dalej
Przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego

Przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego

Ubezwłasnowolnienie całkowite może nastąpić tylko wtedy, gdy jest podyktowane dobrem osoby chorej, co wymaga ustalenia i oceny, w jaki sposób ubezwłasnowolnienie ma służyć tej osobie i zapewnić lepszą ochronę jej interesów.

czytaj dalej
Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego po przejściu na emeryturę

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego po przejściu na emeryturę

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny są często mylone, a to dwa różne świadczenia wypłacane na innej podstawie prawnej. Prawo do nich wiąże się ze stanem zdrowia, jednak warunki przyznania są odmienne. Istotne jest również to, że nie można pobierać obu tych świadczeń jednocześnie.

czytaj dalej
Zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania

Jeżeli składając pozew o alimenty na dziecko spodziewamy się długiego procesu, warto zamieścić w nim wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania. Sąd w krótkim czasie rozpatrzy ten wniosek i jeśli uzna go za należycie uzasadniony wyda stosowne postanowienie, na mocy którego pozwany będzie musiał płacić alimenty jeszcze przed wydaniem ostatecznego wyroku.

czytaj dalej
Kara pieniężna za uchylanie się od kontaktów z dzieckiem

Kara pieniężna za uchylanie się od kontaktów z dzieckiem

Rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Jeżeli jedno z rodziców utrudnia drugiemu kontakty, ten może złożyć do sądu wniosek o zagrożenie karą pieniężna. W razie dalszego naruszania prawa do kontaktów, sąd tę karę wymierzy na rzecz rodzica, którego prawo zostało naruszone. Z możliwości tej można skorzystać także w sytuacji odwrotnej, gdy rodzic mający ustalone kontakty na mocy wyroku sądowego lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem, uchyla się od wykonywania tych kontaktów.

czytaj dalej
Rodzice nie odpowiadają za długi syna

Rodzice nie odpowiadają za długi syna

Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Wyjątek stanowią umowy należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, np. zakupy spożywcze. Umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych. Z całą pewnością nieważne są umowy, na mocy których osoba ubezwłasnowolniona całkowicie zaciąga zobowiązania finansowe. Jeśli jednak to zrobi, obowiązek zwrotu kwoty pożyczonej spoczywa na niej, a nie na członkach rodziny, czy opiekunie ustanowionym przez sąd.

czytaj dalej
Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Od 2004r. dochodzenie odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, m.in. na skutek decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa, odbywa się przed sądami powszechnymi. Jednak nie zawsze droga sądowa jest dopuszczalna. W przypadku, gdy wadliwa decyzja została wydana przed 1 września 2004 r., stosuje się nadal nieobowiązujący już art. 160 k.p.a. Obowiązuje wówczas tryb postępowania administracyjnego, inaczej też, mniej korzystnie dla strony, liczy się bieg terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie.

czytaj dalej
Zbyt późne zgłoszenie do lekarza a prawo do „becikowego”

Zbyt późne zgłoszenie do lekarza a prawo do „becikowego”

Tzw. becikowe z tytułu urodzenia dziecka przysługuje rodzinom gorzej sytuowanym pod warunkiem, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. W razie, gdy ta opieka trwała krócej, zazwyczaj organ administracji samorządowej szczebla gminnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) odmawia przyznania zapomogi. Okazuje się jednak, że całkowicie odmienne stanowisko w tej sprawie zajmują wojewódzkie sądy administracyjne. Uznają one, że jeżeli niedotrzymanie terminu pierwszej wizyty u lekarza ginekologa przed 10 tygodniem ciąży nie nastąpiło w wyniku świadomego czy celowego zaniedbania matki dziecka, świadczenie powinno być przyznane.

czytaj dalej
Niezdolność do pracy a prawo do renty

Niezdolność do pracy a prawo do renty

Wiele osób jest zaskoczonych faktem, że ZUS odmawia im prawa do renty, mimo, że lekarz orzecznik ZUS uznał, że są niezdolne do pracy. Niestety, sama niezdolność do pracy nie wystarcza. Konieczne jest spełnienie jeszcze kilku warunków związanych z datą powstania tej niezdolności i z posiadaniem odpowiedniej liczby okresów składkowych i nieskładkowych. Ważne jest również to, by od ustania zatrudnienia (lub innego tytułu podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu) nie upłynęło zbyt wiele czasu.

czytaj dalej
Podstawy odwołania darowizny

Podstawy odwołania darowizny

Zdarza się, zwłaszcza na terenach wiejskich, że po przekazaniu majątku synowi lub córce, rodzice chcą nadal decydować o wszystkim, co go dotyczy. Na tym tle dochodzi do rodzinnych konfliktów i zdarza się, że darczyńcy dochodzą do wniosku, że zbyt pochopnie podjęli decyzję o darowiźnie i chcą ją cofnąć. Nie jest to jednak proste. Odwołanie darowizny może bowiem nastąpić tylko z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego.

czytaj dalej
Zakaz sprzedaży wyrobów medycznych na pokazach

Zakaz sprzedaży wyrobów medycznych na pokazach

Od 26 maja br. obowiązuje zakaz sprzedaży wyrobów medycznych, takich jak np. ciśnieniomierze, inhalatory, maty rehabilitacyjne,  poza lokalem przedsiębiorstwa. Umowy te są z mocy prawa nieważne. Miejmy nadzieję, że wprowadzenie tego przepisu ograniczy oszukańcze praktyki firm oferujących tego rodzaju produkty po zawyżonych cenach. Ich ofiarami padają najczęściej osoby starsze.

czytaj dalej
Kuchenka elektryczna bez wpływu na limit

Kuchenka elektryczna bez wpływu na limit

Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku określa limity zużycia prądu, do których obowiązywać będą ceny zamrożone na poziomie tego roku. Podstawowy  wynosi 2 MWh. Z limitu podwyższonego do 3 MWh skorzystają rolnicy i posiadacze Karty Dużej Rodziny. Wyższy limit wynoszący 2,6 MWh przysługuje też odbiorcom ze znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz zamieszkującym z osobą niepełnosprawną w takim właśnie stopniu. Innych preferencji ustawa nie przewiduje.

czytaj dalej
Dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

Dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, czyli tzw. zwolnienie dyscyplinarne, stanowi nadzwyczajny sposób ustania stosunku pracy, które powinno być stosowane przez pracodawcę z wyjątkową ostrożnością i tylko po spełnieniu ściśle określonych w Kodeksie pracy przesłanek.

czytaj dalej
Alimenty na współmałżonka

Alimenty na współmałżonka

Dopóki trwa małżeństwo, małżonkowie są zobowiązani do zaspokojenia potrzeb rodziny, którą założyli. Jeżeli jeden z nich się z tego obowiązku nie wywiązuje, drugi może skierować do sądu pozew o zasądzenie odpowiedniej kwoty tytułem przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny. Obowiązek ten wygasa w razie orzeczenia rozwodu lub separacji. Wówczas małżonek, który wskutek tego znalazł się w niedostatku, może żądać alimentów na siebie. Jeśli zaś do alimentów zobowiązany jest małżonek uznany za wyłącznie winnego rozwodu, małżonek niewinny nie musi udowadniać popadnięcia w niedostatek. Do orzeczenia alimentów wystarczy wykazać, że pogorszyła się istotnie jego sytuacja materialna.

czytaj dalej
Dodatek węglowy nie dla każdego przybysza z Ukrainy  Вуглекислота не для кожного гостя з України

Dodatek węglowy nie dla każdego przybysza z Ukrainy Вуглекислота не для кожного гостя з України

Nie każdy przybysz z Ukrainy może nabyć prawo do dodatku węglowego. Według ustawy z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym musi spełniać dodatkowe, określone w niej, warunki, np. musi posiadać zezwolenie na pobyt stały lub czasowy w związku w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy. Obywateli ukraińskich uciekających przed wojną do naszego kraju potocznie nazywa się uchodźcami. W rzeczywistości przyznanie tego statusu następuje w drodze odrębnej procedury.

Не кожен новачок з України може отримати право на вуглецеву надбавку. Відповідно до Закону від 5 серпня 2022 року про вуглецеву допомогу, він повинен відповідати додатковим умовам, зазначеним у ньому, наприклад, мати дозвіл на постійне або тимчасове проживання у зв’язку з отриманням статусу біженця в Республіці Польща. Громадян України, які тікають від війни до нашої країни, прийнято називати біженцями. Фактично цей статус надається за окремою процедурою.

czytaj dalej
Uchylenie stwierdzenia nabycia spadku

Uchylenie stwierdzenia nabycia spadku

Spadek po zmarłej osobie można nabyć na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego (dziedziczenie ustawowe) lub na podstawie testamentu. Jeżeli zmarły pozostawił testament, nie dochodzi do dziedziczenia ustawowego przez członków rodziny zmarłego. Może zdarzyć się, że rodzina uzyska postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie ustawy, gdyż ani sąd, ani spadkobiercy zmarłego nie wiedzą, że zapisał on swój majątek w testamencie. Jeśli pojawi się taki spadkobierca testamentowy, musi on złożyć wniosek nie o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu, lecz o uchylenie lub zmianę postanowienia wydanego wcześniej.

czytaj dalej
Po odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej

Po odszkodowanie do firmy ubezpieczeniowej

Jeżeli zostaniemy poszkodowani w wypadku komunikacyjnym, warto wiedzieć, że o odszkodowanie za poniesione straty oraz uszczerbek na zdrowiu możemy zwrócić się bezpośrednio do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca ma wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jest to ubezpieczenie obowiązkowe, więc każdy posiadacz pojazdu jest zobligowany do jego posiadania, a za niespełnienie tego obowiązku grożą wysokie opłaty.

czytaj dalej
Obowiązek potwierdzenia na piśmie umowy o pracę

Obowiązek potwierdzenia na piśmie umowy o pracę

Pracodawca ma obowiązek zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę na piśmie. Powinien pisemnie potwierdzić zawarcie umowy najpóźniej przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Niezrobienie tego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika zagrożone grzywną od 1000 do nawet 30 000 zł. Jeżeli pracodawca nie potwierdził zawarcia umowy na piśmie i dopuścił pracownika do pracy, pracownikowi przysługuje roszczenie o ustalenie nawiązania stosunku pracy.

czytaj dalej
Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci uchodźców z Ukrainy  Сімейний капітал опіки для дітей біженців з України

Rodzinny kapitał opiekuńczy na dzieci uchodźców z Ukrainy Сімейний капітал опіки для дітей біженців з України

Uchodźcy z Ukrainy, podobnie jak polscy rodzice, mają prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie pod warunkiem, że zarówno oni, jak i dzieci, mają nadane numery PESEL. Wniosek o przyznanie tego świadczenia należy złożyć do ZUS. Można to zrobić wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dla rodziców z Ukrainy został przygotowany formularz w języku ukraińskim: RKO-U,  dostępny na PUE. Rodzinny kapitał opiekuńczy, podobnie jak inne świadczenia, przysługują uchodźcy w okresie, kiedy przebywa z dziećmi w Polsce.

Біженці з України, як і польські батьки, мають право на сімейний капітал по догляду за другою та кожною наступною дитиною в сім’ї за умови, що і вони, і діти мають номер PESEL. Заявку на отримання цієї пільги необхідно подати до ZUS. Це можна зробити лише в електронному вигляді через Платформу електронних послуг ZUS (PUE). Для батьків з України підготовлена форма українською мовою: РКО-У, є в ПУЕ. Сімейний капітал на догляд, як і інші виплати, надається біженцям на період перебування з дітьми в Польщі.

czytaj dalej
Dostęp do dokumentów spółdzielni

Dostęp do dokumentów spółdzielni

Członkowie spółdzielni mieszkaniowej ma prawo żądać od władz spółdzielni otrzymania odpisu statutu i regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi. Ten katalog jest szerszy od katalogu dokumentów, z którymi mogą zaznajomić się członkowie innych spółdzielni. Realizacji tych uprawnień można domagać się na drodze sądowej.

czytaj dalej
Wsparcie w zakupie węgla

Wsparcie w zakupie węgla

Od 17 sierpnia 2022 r. do 30 listopada można składać w urzędach gmin wnioski o dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł. Do otrzymania dodatku są uprawnione gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku będzie wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

czytaj dalej
Doręczenie pisma z sądu przez komornika

Doręczenie pisma z sądu przez komornika

Osoby prowadzące postępowanie spadkowe nie zawsze znają adresy innych uczestników postępowania, zwłaszcza gdy są to dalsi członkowie rodziny, którzy od dawna nie utrzymują kontaktu z wnioskodawcą. Jeżeli podany adres okaże się nieaktualny i odpis wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wróci do sądu, sąd zobowiąże wnioskodawcę do doręczenia tego pisma za pośrednictwem komornika. Taką procedurę przewiduje art. 139[1] Kodeksu postępowania cywilnego.

czytaj dalej
Skip to content