BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

Telefon kontaktowy

(86) 216 48 79

Adres biura

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
I piętro p.215

Email

bpolomza@o2.pl
bpo.lomza@wp.pl

DEFINICJA

W 2015 r. powstała ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. W 2017 r. – z inicjatywy Prezydenta RP – została znowelizowana i wprowadzono do niej bezpłatne poradnictwo obywatelskie. Punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego działają od 1 stycznia 2016 r.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, jednak z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • zwolnienie od kosztów sądowych
 • sporządzenie projektu pisma o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. Bezpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Kto może korzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego

Do końca 2018 r. osoby poszukujące porady mogły uzyskać jedynie nieodpłatną pomoc prawną. Uprawnione do korzystanie z niej były jednak tylko wybrane grupy wskazane w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, m.in. osoby, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, które posiadają Kartę Dużej Rodziny, a także osoby, które nie ukończyły 26 lat, lub które ukończyły 65 lat.

Osoby uprawnione musiały potwierdzać ten fakt stosownym dokumentem. Nieodpłatna pomoc prawna była udzielana wyłącznie osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

Od 1 stycznia 2019 r. wiele się zmieniło. Przede wszystkim oprócz nieodpłatnej pomocy prawnej jest świadczone także  nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Obok punktów pomocy prawnej powstały również punktu poradnictwa obywatelskiego prowadzone wyłącznie przez organizacje pozarządowe. Nieodpłatne poradnictwo prawne obejmuje również mediację. W tym roku jej uruchomienie nie jest jeszcze obowiązkowe, ale od 2020 r. oferować ją będą wszystkie punkty poradnictwa obywatelskiego.

Ww. formy pomocy przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i potwierdzi to pisemnym oświadczeniem. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, porady prawne i obywatelskie mogą być udzielane także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

Kto udziela bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową może udzielać także:

N

doradca podatkowy

– w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
N

osoba, która:

 • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy doradca, czyli osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez Związek Biur Porad Obywatelskich,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

w

Bezpłatna mediacja

Punkty poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Łomży

W 2024 r. na terenie Łomży działają:

Punkty zorganizowane przez Powiat Łomżyński:

1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej: W budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 421 (III piętro).

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku  od  8.00 do 12.00. Pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny lub adwokat.

2. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej pomocy prawnej. W budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 215 (I piętro).

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona w poniedziałki i środy w godz. 12.30-16.30. Pomocy prawnej udziela magister prawa.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie jest świadczone we wtorki, czwartki i piątki w godz. 12.30-16.30. W piątki odbywa się dyżur specjalistyczny poradnictwa obywatelskiego dla osób z niepełnosprawnościami i członków ich rodzin. Porad udziela doradca obywatelski.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zorganizowane przez Urząd Miejski w Łomży::

1. W budynku przy ul. Nowej 2 lok. 418.

Punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 13.30-17.30.

2. Przy ul. Nowogrodzka 7a.

Punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-12.00. W jego ramach funkcjonują następujące dyżury :
Poniedziałek 8:00 – 12:00 specjalizacja mediacja
Wtorek 8:00 – 12:00 poradnictwo dla osób doświadczających przemocy
Środa  8:00 – 12:00 specjalizacja alimentacja.

 

Telefon: (86) 216 48 79

Masz pytania lub wątpliwości ? Zadzwoń.

Godziny pracy

Przyjmujemy klientów w ramach realizowanych projektów.

Numer konta bankowego:

51 2490 0005 0000 4500 3588 1215
Skip to content