O Stowarzyszeniu

Historia

Pomysł tworzenia Biur Porad Obywatelskich zrodził się w Wielkiej Brytanii. Pierwsze Biura zostały tam zorganizowane zaraz po wybuchu II wojny światowej. Były odpowiedzią na charakterystyczne dla okresu wojny problemy, m.in. związane z poszukiwaniem zaginionych członków rodzin, ewakuacją ludności cywilnej, reglamentacją towarów. Po zakończeniu wojny Biura nadal pomagały obywatelom radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych.

Początki poradnictwa obywatelskiego w Polsce sięgają roku 1993. Przemiany polityczne i gospodarcze w naszym kraju spowodowały, że wielu ludzi nie potrafiło sobie poradzić w zupełnie zmienionych warunkach. Stąd pomysł stworzenia takich miejsc, w których udzielane byłyby wszechstronne, rzetelne i bezpłatne informacje oraz porady. Dzięki kontaktom z Wielką Brytanią i pomocy tamtejszych ekspertów powstał projekt utworzenia
5 pilotażowych Biur Porad Obywatelskich w różnych miastach Polski: Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Przemyślu oraz właśnie w Łomży.

Jesienią 1995 r. odwiedzili Łomżę przedstawiciele konsorcjum organizacji pozarządowych zajmujących się powołaniem pierwszych Biur. Byli to pani Małgorzata Borkowska-Koczyk z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i pan Jan Zaborowski, dyrektor Fundacji Samaritanus wraz z ekspertem brytyjskim o polskich korzeniach – panem Stefanem Mniszko. Na spotkaniu z władzami miasta i lokalną społecznością przedstawili oni ideę poradnictwa obywatelskiego oraz sposób organizowania Biura. Założeniem projektu było, aby Biuro w wytypowanym mieście zostało założone przez lokalnie działającą organizację pozarządową. W Łomży miała to być Fundacja CITON, ale ostatecznie nie utworzyła ona Biura, które powstało przy Stowarzyszeniu „Spolegliwość”. Biuro Porad Obywatelskich w Łomży rozpoczęło działalność 10 października 1996r. Po trzech latach zadanie jego prowadzenia przejęło Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego, założone w 1998 r. specjalnie w tym celu przez grupę osób od początku związanych z łomżyńskim Biurem. Organizatorkami Biura były Alicja Moroz-Rutkowska i Małgorzata Duda-Choromańska. Pierwszym kierownikiem BPO w Łomży była Małgorzata Duda-Choromańska, a kolejnym nieprzerwanie sprawującym tę funkcję jest Marianna Śmiarowska.

BPO w Łomży jest jednym z najdłużej działających i najbardziej doświadczonych członków ogólnopolskiej sieci poradnictwa obywatelskiego.

Biuro przez 22 lata działania udzieliło ponad 21 tysięcy porad.

Misja

Misją Biura Porad Obywatelskich w Łomży jest zwiększanie wiedzy mieszkańców regionu północno-wschodniego Polski znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i/lub materialnej na temat przysługujących im praw oraz możliwości ich dochodzenia.

Biuro realizuje misję poprzez docieranie z bezpłatnymi informacjami i poradami do najsłabszych grup społecznych, pozostających na obrzeżu przemian ustrojowych i gospodarczych, jakie dokonały się w Polsce po 1989 r.

W celu skutecznej realizacji misji współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pomocy społecznej, z administracją rządową i samorządową oraz innymi instytucjami publicznymi.

Cele

Celami Stowarzyszenia są:

 1. Zwiększanie wiedzy mieszkańców regionu północno-wschodniego Polski znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej na temat przysługujących im praw i uprawnień oraz możliwości ich dochodzenia w zmieniających się dynamicznie warunkach społeczno-ekonomicznych związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.
 2. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich.
 3. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną.
 4. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
 5. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i zwiększanie aktywności życiowej:
  • osób bezrobotnych, w szczególności kobiet,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością,
  • członków rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy,
  • osób pozbawionych wolności i opuszczających zakłady karne.
 6. Promocja i organizacja wolontariatu.
 7. Promocja partnerskich relacji między organizacjami pozarządowymi a administracją rządową i samorządową na szczeblu województwa, powiatu, gminy.
 8. Upowszechnianie nieodpłatnej mediacji jako polubownego sposobu rozwiązywania sporów

Sposoby realizacji

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. Prowadzenie Biura Porad Obywatelskich –wzorcowej placówki poradnictwa obywatelskiego
 2. Pozyskiwanie oraz udostępnianie obywatelom aktów prawa krajowego i międzynarodowego dotyczących:
  • wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
  • obowiązku zapobiegania dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną w różnych dziedzinach życia społecznego.
 3. Wskazywanie instrumentów ochrony wolności i praw człowieka wynikających z prawa krajowego i międzynarodowego oraz sposobów obrony przed dyskryminacją w różnych dziedzinach życia społecznego.
 4. Realizację programów informacyjno-aktywizujących adresowanych do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak:
  • osoby bezrobotne, w szczególności kobiety,
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością,
  • członkowie rodzin dotkniętych problemem alkoholizmu i przemocy w rodzinie,
  • osoby pozbawione wolności i opuszczające zakłady karne.

Współpraca

Głównym naszym partnerem jest Związek Biur Porad Obywatelskich utworzony w 1998 r.

Jednym z inicjatorów jego powołania było właśnie BPO w Łomży. Związek zapewnia członkom sieci szkolenia, opracowuje i aktualizuje system informacyjny, organizuje współpracę z władzami centralnymi, tworzy narzędzia niezbędne do udzielania wysokiej jakości usług (baza danych klientów, wewnętrzna strona internetowa „Intranet” oraz system kontroli pracy BPO). Związek promuje również ideę poradnictwa obywatelskiego wśród władz centralnych i samorządowych. Biuro łomżyńskie od początku uczestniczy we wszystkich inicjatywach Związku. Dwie osoby z naszego Biura są członkami grupy trenerskiej prowadzącej szkolenia dla nowych doradców, opracowującej programy szkoleniowe oraz materiały do systemu informacyjnego. Związek został uznany przez Ministra Sprawiedliwości za podmiot uprawniony do prowadzenia szkoleń i kursów doszkalających z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego oraz do wydawania zaświadczeń potwierdzających posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

Naszymi najważniejszymi partnerami na szczeblu lokalnym są samorządy miejski i powiatowy. Ramy tego partnerstwa określa w przypadku miasta – Łomżyńska Karta Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych, natomiast w przypadku powiatu – uchwała Rady Powiatu w sprawie zasad współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi w sferze pomocy społecznej. Mamy swojego delegata w Powiatowej Społecznej Radzie do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Współpracujemy z instytucjami samorządowymi, takimi jak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łomży oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Starostwie Powiatowym w Łomży. Należy podkreślić, że usługi świadczone przez Biuro stanowią ważne uzupełnienie systemu pomocy społecznej na szczeblu powiatu.

Przy okazji kolejnych realizowanych projektów m.in. przy organizowaniu Powiatowych Punktów Poradnictwa Obywatelskiego oraz przy rozwijaniu poradnictwa adresowanego do osób niepełnosprawnych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz członków ich rodzin nawiązaliśmy też współpracę z Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie z pozostałych powiatów naszego województwa podlaskiego. Współpracowaliśmy również z Powiatowymi Urzędami Pracy w Łomży i w Zambrowie.

Natomiast przy prowadzeniu Punktu Poradnictwa Obywatelskiego w Zambrowie od wielu lat współpracujemy z Caritas Dekalną Dekanatu Zambrowskiego, która użycza nam lokalu w swojej siedzibie.

Blisko współpracowaliśmy z administracją Zakładu Karnego w Grądach Woniecko oraz z administracją Zakładu Karnego w Czerwonym Borze przy prowadzeniu poradnictwa dla osób pozbawionych wolności.

Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie miasta i powiatu w sferze pomocy społecznej, przede wszystkimi z naszym sąsiadem – Zarządem Rejonowym Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Skip to content