Projekty

Projekty w trakcie realizacji

Zadanie pn. „Od porady do aktywności”
jest realizowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023.
Kwota dofinansowania: 103 863,99 złotych.

Celem realizacji zadania  jest zwiększenie liczby osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin korzystających z poradnictwa obywatelskiego. Jest ono adresowane do osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z terenu całego woj. podlaskiego. Okres realizacji projektu: od 1 listopada 2022 r. do 31 października 2023 r. W ramach zadania oferujemy porady obywatelskie w szczególności z zakresu prawa rodzinnego, mieszkaniowego, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia i bezrobocia oraz świadczeń socjalnych, a także informacje o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. Zakładamy, że dzięki poradom zwiększy się wiedza adresatów zadania na temat przysługujących im praw i możliwości ich dochodzenia, wzrośnie również aktywność życiowa tych osób i umiejętność rozwiązywania swoich problemów. Porady można uzyskać w trakcie wizyty osobistej w siedzibie BPO w Łomży od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00 – 12.30; telefonicznie pod numerem telefonu: 86 216 48 79 w dniach i godzinach podanych wyżej; za pośrednictwem poczty elektronicznej – adres e-mail BPO w Łomży: bpolomza@o2.pl oraz za pośrednictwem komunikatora chat i formularza kontaktowego na stronie  www.bpolomza.pl

„Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2023 roku”

Celem projektu jest stworzenie osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, możliwości korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej poradnictwo obywatelskie obejmują działania:
• dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej
• zmierzające do podniesienia jej świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
• zapewniające wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym sporządzenie w razie potrzeby wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Uprawnione do korzystania z bezpłatnych porad obywatelskich w prowadzonym przez naszą organizację Punkcie są wszystkie osoby, których nie stać na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej i które złożą stosowne oświadczenie.
Porady są udzielane przede wszystkim w trakcie wizyt osobistych podczas dyżurów doradców w Punkcie odbywających się od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie w godzinach od 12.30 do 16.30.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie będą mogły stawić się w Punkcie, zapewniamy możliwość skorzystania z porady telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych wymagających osobistego kontaktu – proponujemy wizytę doradcy w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej.
Prosimy umawiać się na wizytę dzwoniąc pod numer 86 215 69 18. Wszelkich informacji na temat bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielamy pod numerem: 86 216 48 79.

Wzmocnienie działalności Biura Porad Obywatelskich w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego w społeczności lokalnej.

Celem projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców województwa podlaskiego korzystających z usługi poradnictwa obywatelskiego świadczonego przez Biuro Porad Obywatelskich w Łomży w formach dogodnych dla odbiorców usługi i dostosowanych do sytuacji wynikającej z pandemii wirusa koronawirusa SARS-CoV- W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja strony internetowej, co pozwoli uczynić narzędzia promocji i informacji. Po dokonaniu modernizacji strony planujemy przeprowadzić akcję promocyjną skierowaną do lokalnych mediów oraz samorządów lokalnych z terenu woj. podlaskiego, które poprosimy o zamieszczenie linku do naszej strony internetowej. Będziemy na stronie regularnie zamieszczać porady wskazujące obywatelom, jak radzić sobie z trudnościami związanymi z panującą pandemią, w szczególności, z jakich form pomocy państwa i samorządów mogą oni korzystać.
Na stronie zostanie również zamieszczony formularz kontaktowy, za pomocą którego będzie można umówić się na wizytę i uzyskać poradę. Porady będą też udzielane w trakcie wizyt bezpośrednich podczas dyżurów pełnionych 2 razy w tygodniu po 2 godziny w poniedziałki i czwartki od godz. 10 do 12. W tych godzinach możliwe też będzie uzyskanie porady telefonicznej.

Projekty zrealizowane w ciągu ostatnich 7 lat

„Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego/ poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2022 r.”

 

 

 Celem projektu było stworzenie osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, możliwości korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej poradnictwo obywatelskie obejmowało działania:
• dostosowane porady do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej
• zmierzające do podniesienia jej świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
• zapewniające wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym sporządzenie w razie potrzeby wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Uprawnione do korzystania z bezpłatnych porad obywatelskich w prowadzonym przez naszą organizację Punkcie były wszystkie osoby, których nie stać na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej i które złożyły stosowne oświadczenie.
Porady były udzielane przede wszystkim w trakcie wizyt osobistych podczas dyżurów doradców w Punkcie odbywających się od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie w godzinach od 12.00 do 16.00. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie  mogły stawić się w Punkcie, zapewnialiśmy możliwość skorzystania z porady telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zadanie pn. “Przez poradę do aktywności społecznej” współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Adresaci projektu

Adresatami zadania były osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin z Łomży oraz powiatów Łomżyńskiego i zambrowskiego, którzy mogli skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych w Punkcie informacyjno-poradniczym dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin działającym przy Biurze Porad Obywatelskich w Łomży. Oferowane były porady przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczeń społecznych i ochrony praw lokatorów. Udzielano również informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. W ramach porad oferowano osobom zainteresowanym prezentację nauki korzystania z usług publicznych udostępnianych w kanałach elektronicznych (tzw. e-administracji) oraz korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej.

Porady można było uzyskać:

W trakcie wizyt osobistych:

• zgłaszając się do Punktu w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok.215 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9-13.

Za pośrednictwem komunikatora internetowego skype:

•zgłaszając się do punktu dostępu do poradnictwa online w Zambrowie działającego

w Ośrodku Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej, przy ul. Wojska Polskiego 49
w każdy poniedziałek w godz. 9-13.

Telefonicznie:

• dzwoniąc pod numer telefonu stacjonarnego 86 216 48 79 w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 9-13.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

• wysyłając pytanie na adres e-mail BPO w Łomży: bpolomza@o2.pl

l

Warunkiem udzielenia porady było:

  • podanie danych osobowych oraz danych dotyczących orzeczenia o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, a także numeru telefonu kontaktowego przy kontaktach osobistych,
  • podanie nazwy powiatu, na terenie którego zamieszkuje osoba korzystająca z porady oraz rodzaju niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

Zadanie było realizowane do 31 grudnia 2017 r.

Obywatelskie – AKTYWNE

Adresaci projektu

Od 1 maja 2016 r. nasze Biuro uczestniczyło w projekcie realizowanym przez Związek Biur Porad Obywatelskich pn. Obywatelskie AKTYWNE współfinansowanym ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten dotyczył pobudzania obywateli do aktywności poprzez poszerzenie i ułatwienie im dostępu do wiedzy, informacji i porad. W jego ramach działa internetowy serwis edukacyjno-poradniczy. Był on kierowany przede wszystkim do osób szukających w Internecie praktycznych informacji o swoich prawach i możliwościach ich dochodzenia. Przekazywał wiedzę o prawach i obowiązkach w różnych obszarach życia codziennego. Umożliwia również uzyskanie bezpłatnych porad za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zadanie pn. Punkt informacyjno-poradniczy dla osób 60+ współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Adresaci projektu

Projekt był adresowany do mieszkańców województwa podlaskiego w wieku powyżej 60 lat. W jego ramach udzielane były bezpłatne porady w sprawach związanych m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, orzekania o niepełnosprawności, prawem rodzinnym, zadłużeniami. Ponadto osobom zainteresowanym w ramach porady oferowaliśmy prezentację i naukę korzystania z e-administracji.

Zachęcaliśmy do korzystania z Pakietu informacyjnego dla osób 60+, który był dostępny na naszej stronie internetowej: www.bpolomza.pl w zakładce „Publikacje”.

Odbyły się również szkolenia poświęcone następującym zagadnieniom:

  • Zdrowie seniora.
  • Senior w rodzinie.

Zadanie było realizowane do 31 grudnia 2016 r.

Projekt pn. Wspieranie przez doradzanie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzin w Hajnówce i Ośrodkiem Wsparcia Rodziny im Bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG (http://www.eeagrants.org; http://www.norwaygrants.org).

Adresaci projektu

Projekt był adresowany do osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z Łomży oraz powiatów łomżyńskiego, hajnowskiego i zambrowskiego. W jego ramach świadczyliśmy specjalistyczne porady prawne z zakresu prawa rodzinnego, mieszkaniowego, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia i bezrobocia oraz świadczeń socjalnych lub informacje o prawach i uprawnieniach. Porady i informacje udzielane przez BPO w Łomży były poufne, bezpłatne, bezstronne, aktualne i rzetelne.

Porady prawne oraz informacje o prawach i uprawnieniach można było uzyskać:

w trakcie wizyt osobistych:

  • zgłaszając się do siedziby BPO w Łomży. Prosiliśmy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie.
  • zgłaszając się do punktu w Zambrowie działającego w Ośrodku Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca.
  • niepełnosprawnym mieszkańcom Łomży mającym trudności z dotarciem do BPO oferowaliśmy udzielenie porady w ich miejscu zamieszkania.

za pośrednictwem komunikatora internetowego skype:

zgłaszając się do punktu dostępu do poradnictwa online działającego w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce,
Łącząc się z prywatnego komputera.

telefonicznie:

dzwoniąc pod numer telefonu stacjonarnego lub kom. w każdy poniedziałek.

w formie pisemnej:

wysyłając pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
wysyłając pytanie listownie.
Projekt był realizowany w okresie od 30 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Skip to content