Projekty

Projekty zrealizowane w ciągu ostatnich 7 lat

Zadanie pn. “Przez poradę do aktywności społecznej” współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2017.

Adresaci projektu

Adresatami zadania były osoby niepełnosprawne i członkowie ich rodzin z Łomży oraz powiatów Łomżyńskiego i zambrowskiego, którzy mogli skorzystać z bezpłatnych porad udzielanych w Punkcie informacyjno-poradniczym dla osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin działającym przy Biurze Porad Obywatelskich w Łomży. Oferowane były porady przede wszystkim w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczeń społecznych i ochrony praw lokatorów. Udzielano również informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych. W ramach porad oferowano osobom zainteresowanym prezentację nauki korzystania z usług publicznych udostępnianych w kanałach elektronicznych (tzw. e-administracji) oraz korzystanie z Biuletynu Informacji Publicznej.

Porady można było uzyskać:

W trakcie wizyt osobistych:

• zgłaszając się do Punktu w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok.215 w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 9-13.

Za pośrednictwem komunikatora internetowego skype:

•zgłaszając się do punktu dostępu do poradnictwa online w Zambrowie działającego

w Ośrodku Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej, przy ul. Wojska Polskiego 49
w każdy poniedziałek w godz. 9-13.

Telefonicznie:

• dzwoniąc pod numer telefonu stacjonarnego 86 216 48 79 w dniach od poniedziałku do czwartku w godz. 9-13.

Za pośrednictwem poczty elektronicznej:

• wysyłając pytanie na adres e-mail BPO w Łomży: bpolomza@o2.pl

l

Warunkiem udzielenia porady było:

  • podanie danych osobowych oraz danych dotyczących orzeczenia o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy, a także numeru telefonu kontaktowego przy kontaktach osobistych,
  • podanie nazwy powiatu, na terenie którego zamieszkuje osoba korzystająca z porady oraz rodzaju niepełnosprawności lub niezdolności do pracy.

Zadanie było realizowane do 31 grudnia 2017 r.

Obywatelskie – AKTYWNE

Adresaci projektu

Od 1 maja 2016 r. nasze Biuro uczestniczyło w projekcie realizowanym przez Związek Biur Porad Obywatelskich pn. Obywatelskie AKTYWNE współfinansowanym ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Projekt ten dotyczył pobudzania obywateli do aktywności poprzez poszerzenie i ułatwienie im dostępu do wiedzy, informacji i porad. W jego ramach działa internetowy serwis edukacyjno-poradniczy. Był on kierowany przede wszystkim do osób szukających w Internecie praktycznych informacji o swoich prawach i możliwościach ich dochodzenia. Przekazywał wiedzę o prawach i obowiązkach w różnych obszarach życia codziennego. Umożliwia również uzyskanie bezpłatnych porad za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zadanie pn. Punkt informacyjno-poradniczy dla osób 60+ współfinansowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Adresaci projektu

Projekt był adresowany do mieszkańców województwa podlaskiego w wieku powyżej 60 lat. W jego ramach udzielane były bezpłatne porady w sprawach związanych m.in. z zakresu ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia, orzekania o niepełnosprawności, prawem rodzinnym, zadłużeniami. Ponadto osobom zainteresowanym w ramach porady oferowaliśmy prezentację i naukę korzystania z e-administracji.

Zachęcaliśmy do korzystania z Pakietu informacyjnego dla osób 60+, który był dostępny na naszej stronie internetowej: www.bpolomza.pl w zakładce „Publikacje”.

Odbyły się również szkolenia poświęcone następującym zagadnieniom:

  • Zdrowie seniora.
  • Senior w rodzinie.

Zadanie było realizowane do 31 grudnia 2016 r.

Projekt pn. Wspieranie przez doradzanie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzin w Hajnówce i Ośrodkiem Wsparcia Rodziny im Bł. Marianny Biernackiej Caritas Diecezji Łomżyńskiej w Zambrowie był realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji z Funduszy EOG (http://www.eeagrants.org; http://www.norwaygrants.org).

Adresaci projektu

Projekt był adresowany do osób niepełnosprawnych i członków ich rodzin z Łomży oraz powiatów łomżyńskiego, hajnowskiego i zambrowskiego. W jego ramach świadczyliśmy specjalistyczne porady prawne z zakresu prawa rodzinnego, mieszkaniowego, ubezpieczeń społecznych, zatrudnienia i bezrobocia oraz świadczeń socjalnych lub informacje o prawach i uprawnieniach. Porady i informacje udzielane przez BPO w Łomży były poufne, bezpłatne, bezstronne, aktualne i rzetelne.

Porady prawne oraz informacje o prawach i uprawnieniach można było uzyskać:

w trakcie wizyt osobistych:

  • zgłaszając się do siedziby BPO w Łomży. Prosiliśmy o wcześniejsze telefoniczne umówienie się na spotkanie.
  • zgłaszając się do punktu w Zambrowie działającego w Ośrodku Wsparcia Rodziny Caritas Diecezji Łomżyńskiej w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca.
  • niepełnosprawnym mieszkańcom Łomży mającym trudności z dotarciem do BPO oferowaliśmy udzielenie porady w ich miejscu zamieszkania.

za pośrednictwem komunikatora internetowego skype:

zgłaszając się do punktu dostępu do poradnictwa online działającego w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce,
Łącząc się z prywatnego komputera.

telefonicznie:

dzwoniąc pod numer telefonu stacjonarnego lub kom. w każdy poniedziałek.

w formie pisemnej:

wysyłając pytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej,
wysyłając pytanie listownie.
Projekt był realizowany w okresie od 30 kwietnia 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.

Projekty w trakcie realizacji

„Punkt nieodpłatnego poradnictwa prawnego/ poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2020 r.”

Celem projektu jest stworzenie osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, możliwości korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego.
Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej poradnictwo obywatelskie obejmują działania:
• dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej
• zmierzające do podniesienia jej świadomości o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach
• zapewniające wsparcie w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym sporządzenie w razie potrzeby wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
Uprawnione do korzystania z bezpłatnych porad obywatelskich w prowadzonym przez naszą organizację Punkcie są wszystkie osoby, których nie stać na poniesienie kosztów odpłatnej pomocy prawnej i które złożą stosowne oświadczenie.
Porady są udzielane przede wszystkim w trakcie wizyt osobistych podczas dyżurów doradców w Punkcie odbywających się od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie w godzinach od 12.00 do 16.00.
Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie będą mogły stawić się w Punkcie, zapewniamy możliwość skorzystania z porady telefonicznej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych wymagających osobistego kontaktu – proponujemy wizytę doradcy w miejscu zamieszkania osoby uprawnionej.
Prosimy umawiać się na wizytę dzwoniąc pod numer 86 215 69 18. Wszelkich informacji na temat bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielamy pod numerem: 86 216 48 79.


 

Wzmocnienie działalności Biura Porad Obywatelskich w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego w społeczności lokalnej.

Celem projektu jest zwiększenie liczby mieszkańców województwa podlaskiego korzystających z usługi poradnictwa obywatelskiego świadczonego przez Biuro Porad Obywatelskich w Łomży w formach dogodnych dla odbiorców usługi i dostosowanych do sytuacji wynikającej z pandemii wirusa koronawirusa SARS-CoV- W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja strony internetowej, co pozwoli uczynić narzędzia promocji i informacji. Po dokonaniu modernizacji strony planujemy przeprowadzić akcję promocyjną skierowaną do lokalnych mediów oraz samorządów lokalnych z terenu woj. podlaskiego, które poprosimy o zamieszczenie linku do naszej strony internetowej. Będziemy na stronie regularnie zamieszczać porady wskazujące obywatelom, jak radzić sobie z trudnościami związanymi z panującą pandemią, w szczególności, z jakich form pomocy państwa i samorządów mogą oni korzystać.
Na stronie zostanie również zamieszczony formularz kontaktowy, za pomocą którego będzie można umówić się na wizytę i uzyskać poradę. Porady będą też udzielane w trakcie wizyt bezpośrednich podczas dyżurów pełnionych 2 razy w tygodniu po 2 godziny w poniedziałki i czwartki od godz. 10 do 12. W tych godzinach możliwe też będzie uzyskanie porady telefonicznej.

You have strong opinions about your topic, but you do not have time or patience to compose your paper on your own. Your topic might be too narrow, abstract or boring. Regardless, an essay writer can make any subject fun. It’s just a matter of digging deep in order to write my essay discover the most effective way to express your opinion. Here are some helpful tips for writing a compelling essay. When you’ve learned how to organize your thoughts and write down the best arguments, you’re ready to start writing your essay.

Skip to content