Jesteśmy oboje z mężem osobami niepełnosprawnymi. Mamy samochód zarejestrowany na męża, ale zakupiony w czasie trwania małżeństwa. Czy w zeznaniu rocznym za 2023 r. możemy oboje odliczyć ulgę rehabilitacyjną na wydatki poniesione w związku z użytkowaniem tego samochodu w wysokości 2 280 zł na osobę, czy może to zrobić tylko mąż?

Możecie Państwo oboje odliczyć ulgę od swoich dochodów, także w przypadku złożenia wspólnego zeznania. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu podlegającego opodatkowaniu tym podatkiem można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Do wydatków na cele rehabilitacyjne – w myśl art. 26 ust. 7a pkt 14) ww. ustawy, uważa się m.in. wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Pod pojęciem wydatków dotyczących eksploatacji samochodu należy rozumieć nie tylko koszty samego przejazdu, ale i koszty utrzymania samochodu takie jak koszty przeglądów technicznych, napraw, zakupu części czy obowiązkowego ubezpieczenia OC. Natomiast zapłata za parking, garaż czy opłaty za przejazdy płatnymi drogami nie będą stanowiły wydatków na używanie samochodu choć są związane z samochodem.

W interpretacji z 26 stycznia br. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (nr 0113-KDIPT2-2.4011.915.2022.2.AKU) stwierdził, że małżonkowie, jako osoby z orzeczoną niepełnosprawnością, są uprawnieni do odliczenia wydatków poniesionych w związku z używaniem samochodu osobowego, stanowiącego ich współwłasność. Fakt, że w dowodzie rejestracyjnym wpisany jest tylko mąż nie pozbawia żony prawa skorzystania z tej ulgi, jeżeli samochód został nabyty w czasie trwania małżeństwa, a małżonkowie pozostawali w wspólności majątkowej.

Limit do kwoty 2 280 zł przysługuje osobno każdemu z małżonków i to niezależnie od tego, czy osoba niepełnosprawna posiadała orzeczenie o niepełnosprawności i była właścicielem samochodu osobowego przez cały rok, czy też uzyskała to orzeczenie lub nabyła własność/współwłasność samochodu w trakcie roku podatkowego.

Projekty

 

Skip to content