Jestem po rozwodzie z mężem. Majątek wspólny stanowią przede wszystkim oszczędności zgromadzone na rachunku bankowym. Adwokat męża proponuje zawarcie umowy odnośnie podziału tych środków. Czy taka umowa będzie ważna? Czy podziału majątku nie trzeba przeprowadzać w sądzie?

Jeżeli byli małżonkowie zgadzają się co do tego, w jaki sposób podzielić wspólny majątek, nie muszą zwracać się w tej sprawie do sądu. Mogą tego dokonać w drodze umowy. Jeżeli w skład majątku wchodzi nieruchomość lub prawo użytkowania wieczystego, umowa musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

W przypadku podziału umownego strony mają swobodę decydowania. Mogą np. ograniczyć podział tylko do części majątku wspólnego, a także dowolnie ustalić komu przypadną poszczególne przedmioty oraz wysokość i terminy spłat czy dopłat.

W przypadku postępowania sądowego podział obejmuje cały majątek wspólny. Podział dokonywany jest przede wszystkim przez podział fizyczny przedmiotów  majątkowych wchodzących w skład majątku wspólnego. Sąd decyduje o wysokości i terminach ewentualnych spłat czy dopłat.

Sąd musi też kierować się przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dotyczącymi majątku wspólnego małżonków. Zgodnie z art.  43 §  1 k.r.o., oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednak z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku.

Art.  45 k.r.o. przewiduje, że każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na jego majątek osobisty, z wyjątkiem wydatków i nakładów koniecznych na przedmioty majątkowe przynoszące dochód. Może też żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

Zgodnie z art.  567 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym, jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz majątku osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi.

Dlatego w sytuacji, gdy istnieje możliwość porozumienia odnośnie podziału majątku, zawsze warto spróbować zawrzeć ugodę. Podział środków zgromadzonych na rachunku bankowym nie wymaga zawarcia umowy u notariusza. Należy w niej określić, jaka kwota przypadnie Pani, a jaka mężowi. też Warto też zawrzeć zapis, że podział wyczerpuje wzajemne roszczenia Pani i byłego męża z tytułu podziału majątku.

 

Skip to content