Nasz syn od kilku lat jest ubezwłasnowolniony z powodu choroby psychicznej. Mąż jest jego opiekunem.Byliśmy zmuszeni umieścić go w domu pomocy społecznej, gdyż stwarzał zagrożenie dla siebie i innych. Zanim syn trafił do tego domu, także jeszcze przed ubezwłasnowolnieniem, zdążył zaciągnąć w bankach  wiele pożyczek. Dopóki był w domu, spłacaliśmy te długi z jego renty. Teraz to niemożliwe, bo renta idzie na pokrycie kosztów jego pobytu. Firma windykacyjna, która skupiła te długi, nęka nas i domaga się, byśmy przystąpili do spłaty długu. Czy mamy taki obowiązek?

W żadnym razie nie ponosicie Państwo odpowiedzialności za długi zaciągnięte przez syna. Nie ma też żadnych podstaw prawnych do tego, żeby opiekun prawny spłacał zobowiązania ubezwłasnowolnionego. Obowiązek zwrotu kwoty pożyczonej spoczywa na osobie, która zaciągnęła zobowiązanie. Nie powinniście Państwo podpisywać żadnych dokumentów podsuwanych przez firmę windykacyjną, żeby nie przejąć na siebie zobowiązań syna.

Zgodnie z art. 155 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązkiem opiekuna prawnego jest sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem pozostającego pod opieką. Podlega on przy tym nadzorowi sądu opiekuńczego. Opiekun prawny jest także przedstawicielem ustawowym ubezwłasnowolnionego całkowicie a więc reprezentuje go.

Nie ma żadnego przepisu mówiącego o tym, że opiekun prawny odpowiada swoim majątkiem za zobowiązania ubezwłasnowolnionego całkowicie.

Jeżeli osoba ubezwłasnowolniona ma długi, to zadaniem opiekuna prawnego jest reprezentowanie go w postępowaniach sądowych (np. o zapłatę), postępowaniu egzekucyjnym a także przed wierzycielami. Opiekun prawny, oczywiście w miarę możliwości, powinien spłacać, z majątku ubezwłasnowolnionego, jego długi, co Państwo robiliście.

Należy też pamiętać o tym, że umowy zawarte przez osobę ubezwłasnowolnioną są całkowicie z mocy prawa nieważne. Stosownie do art. 14 § 1 k.c. czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Na to należy powołać się w ewentualnej korespondencji z firmą windykacyjną.

 

Skip to content