Jadąc samochodem przez miejscowość z małą prędkością miałem zderzenie z innym samochodem. Nikomu nic się nie stało. Oba auta mają tylko niewielkie zarysowania. Policja uznała, że to ja jestem winny i że stworzyłem zagrożenie na drodze. Zatrzymano mi prawo jazdy. Wiem, że sprawa pójdzie teraz do sądu. Czy policja mogła tak postąpić? Jak mogę odzyskać prawo jazdy? Jest mi ono bardzo potrzebne, bo dojeżdżam samochodem do pracy poza miejscem zamieszkania.

Art. 135 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym określa, kiedy policja ma obowiązek zatrzymać prawo jazdy, a kiedy może, ale nie musi tego zrobić. Obligatoryjne zatrzymanie tego dokumentu ma miejsce m.in. wtedy, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu lub, gdy upłynął termin ważności prawa jazdy, albo w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości w obszarze zabudowanym.

Zatrzymanie prawa jazdy nie jest obowiązkowe, lecz możliwe m.in. w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Spowodowanie kolizji drogowej stanowi wykroczenie drogowe z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, według którego kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostrożności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podlega karze grzywny. Sąd może też orzec zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Tak więc policjant miał prawo zatrzymać prawo jazdy, jeśli zachodziło uzasadnione podejrzenie, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów.

Policja w ciągu 7 dni od zatrzymania prawa jazdy za kolizję drogową przekazuje je sądowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy o wykroczenie wraz z wnioskiem wydanie postanowienia o jego zatrzymaniu. Sąd w ciągu 14 dni od otrzymania dokumentu prawa jazdy wydaje na posiedzeniu niejawnym postanowienie, w którym albo zatrzymuje kierowcy dokument prawa jazdy odebrany przez policję, albo nakazuje jego zwrot kierowcy. Na postanowienie to przysługuje zażalenie, które należy wnieść w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Kierowca, któremu policja zatrzymała prawo jazdy za kolizję drogową, może wysłać do sądu wniosek o odstąpienie od zatrzymania prawa jazdy i zarządzenie jego zwrotu przedstawiając argumenty przemawiające za zwróceniem mu prawa. Dzięki temu sąd przed podjęciem decyzji o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy zapozna się z argumentami kierowcy, co znacząco zwiększa szansę na odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego przez policję.

Podejmując decyzję o zatrzymaniu kierowcy prawa jazdy za kolizję drogową sąd bierze pod uwagę takie okoliczności jak:

  • stopień zagrożenia, jaki kierowca stworzył dla bezpieczeństwa w komunikacji powodując kolizję drogową
  • sposób dotychczasowego życia kierowcy, w szczególności, czy kierowca był wcześniej karany za przestępstwa lub wykroczenia drogowe i jakie?
  • jakie skutki dla kierowcy i jego rodziny pociągnie za sobą zatrzymanie dokumentu prawa jazdy?

Dlatego, aby przekonać sąd do zwrotu zatrzymanego prawa jazdy za spowodowanie kolizji należy we wniosku wyjaśnić, że w rzeczywistości nie było zagrożenia bezpieczeństwa na drodze. Należy wskazać, że kierowca nie był dotychczas karany (jeśli tak było) oraz wskazać negatywne skutki zatrzymania prawa jazdy dla kierowcy i jego rodziny, np. brak możliwości dojazdu do pracy.

Skip to content