Sąsiad złośliwie oskarżył mnie do Straży Miejskiej, że wypuszczam psy przed blok bez smyczy, a one się na niego rzucają. Prawda jest taka, że sąsiad po pijanemu drażni psy i wtedy one na niego szczekają. Mimo moich wyjaśnień zostało wszczęte postępowanie i sprawa ma trafić do sądu. Czy faktycznie mogę zostać ukarana? Dodam, że żaden z psów nie zrobił do tej pory sąsiadowi żadnej krzywdy.

W tej sytuacji grozi Pani odpowiedzialność na podstawie 77 Kodeksu wykroczeń. Przewiduje on, że kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Jeżeli zwierzę swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, jego posiadacz podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Jak wynika z tego przepisu, odpowiedzialności z art. 77 § 1 k.w. podlega ten, kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. Narażenie na niebezpieczeństwo ma w tym wypadku charakter abstrakcyjny. W wyniku niezachowania ostrożności w utrzymywaniu zwierzęcia nie musi nastąpić żadna szkoda ani nawet rzeczywiste niebezpieczeństwo jej wystąpienia. Określając wymagane środki ostrożności, ustawodawca wskazuje na zwykłe lub nakazane.

Zwykłymi środkami ostrożności są takie, które są powszechnie przyjęte, np. trzymanie na uwięzi agresywnego psa, prowadzenie psa w kagańcu, a także sensowne ograniczenie swobody poruszania się zwierzęcia, czy zamykanie bydła na noc. Nakazane środki ostrożności to takie, które wynikają z obowiązujących przepisów.

Chodzi tu przede wszystkim o uchwalane przez rady gmin na podstawie ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  regulaminy ustalające szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Obligatoryjnymi częściami takich regulaminów są postanowienia dotyczące obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu m.in. ochronę przed zagrożeniem dla ludzi. Zwykle w takim regulaminie zawarty jest obowiązek wyprowadzania psów na smyczy, która pozwala sprawować nadzór nad zwierzęciem. Naruszenie tego obowiązku należy oceniać jako niezachowanie nakazanych środków ostrożności w rozumieniu art. 77 kw.

Odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia z art. 77 k.w. ponosi osoba, która trzyma zwierzę, przy czym nie musi to być koniecznie właściciel czy hodowca zwierzęcia, ale może to być każdy, kto jest z jakiegokolwiek tytułu zobowiązany do nadzoru, opieki nad zwierzęciem, w tym osoba prywatna bezpłatnie sprawująca w tym momencie opiekę nad zwierzęciem.

Warto dodać, że także drażnienie lub płoszenie zwierzęcia i doprowadzenie do tego, że staje się ono niebezpieczne, stanowi wykroczenie. Zgodnie art.  78 k.w. jego sprawa podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Skip to content