Mój brat ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie którego otrzymuje stały zasiłek z pomocy społecznej. Jego ważność upływa w lipcu br. Niestety, brat zaniedbał sprawę złożenia wniosku o wydanie nowego orzeczenia. Słyszałam, że do tej pory ważność takich orzeczeń była automatycznie przedłużana w związku z epidemią koronawirusa. Czy w związku z odwołaniem stanu epidemii orzeczenie brata straci w tym miesiącu ważność?

Mimo odwołania stanu epidemii nadal obowiązuje art. 15h ust. 1 Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, na mocy którego następuje wydłużenie ważności orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. Zgodnie z tym przepisem, mamy do czynienia z dwoma grupami przypadków, w których może dojść do przedłużenia ważności orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanych na czas określony.

W przypadku pierwszej z nich wydłużeniu ulegają terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności, których ważność upłynęła maksymalnie na 90 dni przed dniem wejścia w życie ustawy, co nastąpiło 8.03.2020 r., jeżeli w związku z upływem terminu ważności tych orzeczeń osoba z niepełnosprawnością wystąpiła przed tą datą z wnioskiem o wydanie kolejnego orzeczenia ponownie ustalającego niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności. Orzeczenia, które utraciły ważność między 9.12.2019 r. a 8.03.2020 r. zachowują swoją ważność do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Z kolei druga grupa obejmuje przypadki wydłużenia terminu ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności, których termin ważności upłynął po dniu wejścia w życie ww. ustawy. Wydłużenie ważności tej grupy orzeczeń nie jest już warunkowane złożeniem wniosku o wydanie ponownych orzeczeń. Orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony, którego ważność upłynęła lub upłynie po dniu wejścia w życie ww. ustawy (czyli po 8 marca 2020 r.), zachowują ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Od 16 maja 2022 r. stan epidemii został odwołany, obowiązuje natomiast stan zagrożenia epidemicznego. Orzeczenie brata pozostanie zatem ważne, a straci ważność dopiero po upływie 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Oczywiście, nie warto na to czekać, lecz należy jak najszybciej złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie stopnia niepełnosprawności.

 

 

Skip to content