W 2020 r. zawarłem umowę o pracę, w której była przewidziana wypłata wynagrodzenia w stałej wysokości. Na początku tego roku pracodawca dał mi do podpisania aneks do umowy przewidujący wypłatę wynagrodzenia według stawki godzinowej ustalonej na 18 zł. Podpisałem aneks, ale teraz się zastanawiam, czy dobrze zrobiłem, bo słyszałem, że minimalna stawka za godzinę wynosi 19 zł 70 gr. Czy taka zmiana umowy o pracę w formie aneksu jest dopuszczalna?

Modyfikacja zawartych w umowie o pracę warunków może nastąpić w drodze porozumienia lub wypowiedzenia. Zgodnie z art. 29 par. 4 Kodeksu pracy, zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Gdyby pracownik nie zgodził się podpisać aneksu, pracodawca musiałby wypowiedzieć mu warunki płacy i pracy, czyli dać tzw. wypowiedzenie zmieniające.

Sposób ustalania najniższej płacy określa ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jego wysokość, a także kwota minimalnej stawki godzinowej w bieżącym roku została ustalona w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r. Począwszy od 1 stycznia 2022 r., kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę została ustalona na poziomie 3010 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa wynosi 19,70 zł brutto. Jednak nie jest to kwota obowiązująca w przypadku umów o pracę.

Zgodnie z par. 1 ww. ustawy, minimalna stawka godzinowa oznacza minimalną wysokość wynagrodzenia za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług, przysługująca przyjmującemu zlecenie lub świadczącemu usługi. Ma ona zastosowanie do:

1) osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami oraz

2) osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej

– które przyjmują zlecenia lub świadczą usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, na rzecz przedsiębiorcy lub na rzecz innej jednostki organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

Przy umowie o pracę istnieje możliwość ustalenia z pracownikiem różnych systemów wynagradzania – stałe, godzinowe, prowizyjne, akordowe. Jeśli pracodawca zdecyduje się na zastosowanie godzinowego systemu wynagradzania, musi pamiętać, że ma obowiązek ustalić wynagrodzenie z zachowaniem minimalnej stawki godzinowej.

Minimalna stawka godzinowa w tym wypadku nie jest jednak stała i zależy od dwóch czynników:

  • od liczby godzin do przepracowania w miesiącu,
  • od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w danym roku.

Aby obliczyć minimalną stawkę godzinową, należy podzielić płacę minimalną przez liczbę godzin pracy w danym miesiącu. Jeżeli pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu nie zarobi minimalnej płacy w wyniku przepracowanych godzin, pracodawca ma obowiązek wyrównać wynagrodzenie do kwoty minimalnego wynagrodzenia. Wyrównanie odnosi się do każdej godziny pracy i jest różnicą wynikającą z przysługującej stawki i stawki wynikającej z podzielenia płacy minimalnej.

 

Skip to content