Rozłożenie na raty zaległego abonamentu RTV

Dostałam z Poczty Polskiej wezwanie do zapłaty zaległego abonamentu RTV od 2016 r. Czy muszę zapłacić tę kwotę? Ja nie podpisywałam żadnej umowy z Pocztą, ani z Telewizją Polską. Czy ta należność się nie przedawniła?

Obowiązek opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego nie wynika z umowy, lecz z ustawy  z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Zgodnie z jej art. 1, opłaty abonamentowe pobiera się w celu umożliwienia realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Art.  2 ustawy przewiduje natomiast, że za używanie odbiorników radiofonicznych oraz telewizyjnych pobiera się opłaty abonamentowe. Przy czym domniemuje się, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika.

Obowiązek uiszczania opłaty abonamentowej powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego. Tak więc jeśli odbiornik został kiedykolwiek zarejestrowany i nie dokonano jego wyrejestrowania, abonament trzeba płacić.

Orzecznictwo sądów administracyjnych w przeważającej większości potwierdza obowiązek płacenia abonamentu za zarejestrowany kiedykolwiek odbiornik, jeżeli nie został wyrejestrowany lub nie przysługuje zwolnienie z obowiązku jego opłacania.

Jasno to wynika m.in. z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 stycznia 2020 r., sygn. akt II FSK 429/18, w którym NSA orzekł, że obowiązek regulowania opłat z tytułu używania odbiorników RTV powstaje z mocy prawa, po zarejestrowaniu odbiornika. Opłaty te są należne od osoby dokonującej rejestracji odbiornika. Wierzycielowi przysługuje w tym przypadku prawo egzekwowania opłat z mocy ustawy. Podstawę wystawienia tytułu wykonawczego stanowi przepis prawa a nie akt administracyjny. Zarejestrowanie odbiornika bez jego późniejszego wyrejestrowania stanowi wystarczającą przesłankę istnienia wynikającego z ustawy obowiązku uiszczania opłat za jego używanie (aktualnie jest to opłata abonamentowa), który podlega egzekwowaniu w trybie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze pieniężnym.

Art.  10 ww. ustawy przewiduje możliwość umorzenia opłat abonamentowych lub rozłożenie ich płatności na raty. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych oraz odsetki za zwłokę w ich uiszczaniu. Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty należności podmiot zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych składa do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych można złożyć na elektroniczną skrzynkę podawczą za pośrednictwem platformy ePUAP2 (wymagany jest kwalifikowany podpis cyfrowy lub profil zaufany), osobiście w Kancelarii Biura KRRiT lub drogą pocztową na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Departament Mediów Publicznych – Wydział Abonamentu RTV

Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Wzór wniosku jest dostępny na stronie: https://www.gov.pl/web/krrit/umarzanie-lub-rozkladanie-na-raty-zaleglosci-abonamentowych

Pytania i wątpliwości dotyczące wniosków o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w płatności opłat abonamentowych należy kierować pod numer kontaktowy 22 597 31 01 (w godzinach 8.15 – 16.15).

Do opłaty z tytułu abonamentu radiowo-telewizyjnego stanowi opłatę mają zastosowanie przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. W myśl art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej, zobowiązanie przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności. W tym przypadku przedawnienie jeszcze nie nastąpiło, gdyż jego termin należy liczyć od 2017 r.

Skip to content