Wiele lat temu przeszedłem na rentę inwalidzką po wypadku w pracy. Zostałem wtedy zaliczony na stałe do II grupy inwalidów. Mam też umiarkowany stopień niepełnosprawności. Ukończyłem 65 lat. ZUS nie przyznał mi emerytury, bo byłaby ona niższa od otrzymywanej renty ze względu na krótki staż pracy. A moja renta wynosi tylko 1100 zł. Czy w tej sytuacji należy mi się zwolnienie z abonamentu RTV? Na poczcie powiedziano mi, że zwolnienie nie przysługuje.

Niestety, w świetle przepisów ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych faktycznie nie jest Pan uprawniony do zwolnienia.

Zgodnie z art.  4 tej ustawy, zwalnia się od opłat abonamentowych między innymi osoby, co do których orzeczono o:

  • zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
  • całkowitej niezdolności do pracy, lub
  • znacznym stopniu niepełnosprawności, lub
  • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym

Nie muszą również płacić abonamentu osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, a jej wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce pocztowej oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnienia i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tego zwolnienia.

Są one wymienione w rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 16 lutego 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentów oraz wzoru oświadczenia potwierdzających uprawnienia do zwolnień od opłat abonamentowych

Stosownie do tego rozporządzenia dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do zwolnienia od opłat abonamentowych w przypadku osób niezdolnych do pracy oraz niepełnosprawnych są stosowne orzeczenie właściwego organu orzekającego, czyli lekarza orzecznika ZUS, lekarza rzeczoznawcy KRUS albo powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. W przypadku emerytów należy przedstawić dowód osobisty oraz decyzję jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury.

Pan nie posiada orzeczenia uprawniającego do ulgi. Ani zaliczenie do II grupy  inwalidów, ani posiadanie umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wystarczą. W tej sytuacji warto spróbować uzyskać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Miałby Pan wówczas prawo także do zasiłku pielęgnacyjnego.

 

 

 

Skip to content