Z powodu przedłużającej się kwarantanny nie mogłam w terminie złożyć wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Powinnam zrobić to w lipcu, a zeszło mi do września. Wiem, że w takiej sytuacji dodatek zostanie przyznany dopiero od 1 października. A co z 2 miesiącami, czyli sierpniem i wrześniem, podczas których nie dostawałam dodatku? Czy jest możliwość, aby go wypłacono za ten okres?

W wyjątkowej sytuacji związanej z pandemią istnieje możliwość przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, chociaż – co do zasady – istotnie jest on przyznawany na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. O możliwości tej powinni poinformować pracownicy jednostki organizacyjnej gminy, która zajmuje się przyjmowaniem i rozpatrywaniem wniosków.

Podstawę prawną stanowi art.  15zzzib ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przewiduje on, że za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu СОѴ ID-19, dodatek mieszkaniowy, może zostać przyznany z mocą wsteczną. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy wniosek o dodatek został złożony nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Dodatek mieszkaniowy zostanie przyznany z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskaże czas poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Powinno to nastąpić w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę. Należy przy tym powołać się na podany wyżej przepis.

Istotne jest to, że w przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres 6 miesięcy, na które przyznawane jest to świadczenie, skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy. Jeśli zatem organ gminy przyzna dodatek za 2 miesiące wstecz, to będzie on przysługiwał jeszcze przez 4 miesiące, a to oznacza, że kolejny wniosek należy złożyć odpowiednio wcześniej.

UWAGA! Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

 

Skip to content