Uległem kilka miesięcy temu wypadkowi. Kiedy jechałem rowerem, potrącił mnie samochód osobowy. Doznałem złamania kilku żeber oraz ręki, skutki odczuwam do dziś. Kierowca został skazany za spowodowanie tego wypadku. Chciałbym dochodzić odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, gdzie kierowca miał wykupione OC. Czy muszę robić sprawę w sądzie?

Na tym etapie kierowanie sprawy na drogę sądową nie jest konieczne. Najpierw trzeba zwrócić się o wypłatę odszkodowania do firmy ubezpieczeniowej, a dopiero wtedy, jeśli odmówi ona przyznania odszkodowania lub zaniży jego wysokość, warto rozważyć złożenie pozwu do sądu.

W myśl art. 34 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, będącą następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź też utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

1)        wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego;

2)        bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego;

3)        zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Zgodnie z art.  19 ust. 1 ww. ustawy, poszkodowany w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej może dochodzić roszczeń bezpośrednio od zakładu ubezpieczeń. Należy zatem w pierwszej kolejności zgłosić roszczenie do zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca wypadku miał wykupione ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Dopiero, jeśli zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty odszkodowania albo zaniży jego wysokość, zasadne będzie wystąpienie na drogę sądową. Wcześniej warto zwrócić się o ponowne rozpoznanie sprawy w ramach firmy.  Można też zwrócić się do Rzecznika Finansowego, który pomaga obywatelom w sporach z instytucjami rynku finansowego. Więcej informacji o działalności Rzecznika i możliwych formach pomocy znajdziemy na stronie: https://rf.gov.pl/

Skip to content