W lutym br. urodzę dziecko. Mamy już dwoje starszych dzieci. Kiedy powinnam złożyć wniosek o przyznanie rodzinnego kapitału opiekuńczego, żeby otrzymać go w pełnej wysokości?

Wsparcie państwa na częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb przewiduje ustawa z 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym, która weszła w życie 1 stycznia br. Zgodnie z jej art. 4, świadczenie to przysługuje matce albo ojcu (a także osobę, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie), na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli dziecko to wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca.

Świadczenie będzie wypłacane od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36. miesiąc życia. Jego wysokość będzie wynosić  500 zł albo 1000 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie – zależnie od wyboru osoby uprawnionej  składającej wniosek. Łączna kwota wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko.

UWAGA! Prawo do świadczenia nie zależy od dochodu rodziny.

Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym daje rodzicom aż 5 miesięcy na złożenie wniosku. Aby otrzymać rodzinny kapitał opiekuńczy w maksymalnej kwocie, tj. 12 tys. zł, należy złożyć  wniosek w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesięcy do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13 miesięcy. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego okresu, kapitał będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, upływ każdego kolejnego miesiąca będzie powodował zmniejszenie całkowitego wymiaru kapitału o 500 zł za każdy miesiąc.

Co ważne, świadczenie to przysługuje także na dziecko urodzone przed 1 stycznia br., pod warunkiem, że nie ukończyło ono jeszcze 36. miesiąca życia. W takim przypadku rodzinny kapitał opiekuńczy będzie jednak niższy, gdyż zostanie wypłacony tylko za okres przypadający po dniu wejścia w życie ww. ustawy. Wyniesie zatem 500 zł za każdy miesiąc poczynając od stycznia 2022 r. do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko skończy 36. miesiąc życia.

UWAGA! W takim przypadku wniosek o przyznanie rodzinnego kapitału opiekuńczego należy złożyć do końca stycznia br. W razie złożenia wniosku po upływie tego terminu, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Można to zrobić wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

  • profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;
  • systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Osobie, która nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, profil ten założy ZUS.

 

Skip to content