Nasze małżeństwo się rozpada, bo odkryłem, że żona od dawna mnie zdradza. Zamierzam wnieść sprawę o rozwód. Żona mówi, że zgodzi się na rozwód, ale tylko bez orzekania o winie i pod warunkiem, że będę jej płacił alimenty. Dzieci nie mamy. Czy rzeczywiście w tej sytuacji sąd może jej przyznać alimenty?

Kwestię alimentów między rozwiedzionymi małżonkami reguluje art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym przepisem, małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Jak wynika z treści tego przepisu, małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia nie może ubiegać się o alimenty, nawet jeśli wskutek rozwodu jego sytuacja finansowa znacznie się pogorszy. Dlatego powinien Pan wystąpić o rozwód z wyłącznej winy żony.

W myśl art. 57 k.r.o., orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Jednak na zgodne żądanie małżonków sąd zaniecha orzekania o winie. W tym wypadku następują skutki takie, jak gdyby żaden z małżonków nie ponosił winy.

Orzeczenie o winie musi zostać poprzedzone ustaleniem, czy zachowanie małżonka narusza normy prawne lub zasady współżycia społecznego, które określają obowiązki małżonków, następnie czy zachowania te są zawinione, przy czym chodzi zarówno o winę umyślną, jak i nieumyślną (niedbalstwo), a następnie, sąd powinien ustalić istnienie związku przyczynowego pomiędzy postępowaniem małżonka a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego.

Orzekając o winie sąd bierze pod uwagę naruszenie obowiązków określonych w art. 23 k.r.o. W myśl tego przepisu, małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Zdradzanie współmałżonka na pewno stanowi poważne uchybienie obowiązkowi wierności i może doprowadzić do rozkładu pożycia. Na pewno ma Pan więc podstawy, aby domagać się orzeczenia rozwodu z wyłącznej winy żony. Jeśli tak się stanie, nie będzie ona mogła żądać od Pana alimentów.

Niniejsza porada została opracowana w ramach zadania publicznego pn. „Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2024 r.”, które jest finansowane ze środków przyznanych przez Powiat Łomżyński otrzymanych z budżetu Państwa jako dotacja celowa.

 

 

Skip to content