Byłam zatrudniona na umowę zlecenia. Moje zarobki bardzo się zmniejszyły z powodu koronawirusa. Prosiłam kilkakrotnie zleceniodawcę, żeby złożył w ZUS wniosek o postojowe dla mnie, ale on do tej pory tego nie zrobił. Słyszałam, że coś się miało zmienić i że zleceniobiorca sam będzie mógł składać wniosek. Czy to prawda?

Istotnie, zleceniobiorcy, podobnie jak osoby zatrudnione na innych umowach cywilnoprawnych, mogą samodzielnie składać wnioski o świadczenie postojowe. Nie są już uzależnieni od dobrej (a często złej) woli zleceniodawców. Korzystna dla nich zmiana została wprowadzona ustawą z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej 4.0.

Jednak zmiana ta obowiązuje dopiero od 24 lipca br. O świadczenie postojowe mogą się ubiegać osoby, które:
• Wykonują umowę cywilnoprawną zawartą przed 1 kwietnia 2020 r.;
• Nie mają innego tytułu do ubezpieczeń społecznych;
• Mieszkają na terytorium Polski i są obywatelami polskimi lub mają prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP;
• Nie mogą wykonywać umowy cywilnoprawnej w całości lub w części z powodu przestoju w prowadzeniu działalności;
• Uzyskały w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku przychód z umowy cywilnoprawnej nie przekraczający kwoty wyliczonej jako 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału obowiązującego na dzień złożenia wniosku;
• Zwróciły się do zleceniodawcy o złożenie wniosku, ale ten odmówił.

Te same zasady dotyczą osób zatrudnionych na podstawie innych umów cywilnoprawnych.

Wniosek o symbolu RSP-CZ można złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Do wniosku trzeba dołączyć kopię umowy cywilnoprawnej.

Postojowe wynosi 2080 zł. Jeśli suma przychodów zleceniodawcy w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku wynosi do 1299,99 zł (mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.), świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tych umów. Świadczenie postojowe można otrzymać maksymalnie trzy razy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej ZUS: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-wykonujacych-umowy-cywilnoprawne/2551448

Skip to content