Mam dziecko w wieku przedszkolnym. Do tej pory chodziło do przedszkola, ale od kilku dni jest podziębione i muszę je zatrzymać w domu. Czy będzie mi się należał dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Słyszałam, że jego wypłata została przedłużona do 24 grudnia 2020 r.

Istotnie, kolejny okres, w trakcie którego można ubiegać się o to świadczenie został przedłużony na kolejne 25 dni, czyli od 30 listopada do 24 grudnia br. Nie znaczy to jednak, że w każdym przypadku nieobecności dziecka w szkole, przedszkolu lub żłobku będzie on przysługiwać.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy może być przyznany rodzicom dzieci w wieku:

  • do lat 8;
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności;
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przypomnijmy, że świadczenie to wprowadziła ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Jej art. 4 ust. 3 przewiduje możliwość wydłużenia okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w drodze rozporządzenia wydawanego przez Radę Ministrów.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje za okres, na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19.  Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku ograniczonego otwarcia powyżej wymienionych placówek.

Zasiłek nie należy się natomiast w przypadku, gdy placówka, do której uczęszcza dziecko pozostaje otwarta, ale rodzice w obawie o zdrowie dziecka podejmą decyzję o pozostawieniu dziecka w domu, wówczas dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie będzie przysługiwał.

W sytuacji, gdy przedszkole jest otwarte, a dziecko nie może do niego uczęszczać z powodu choroby, może Pani otrzymać jedynie „normalny” zasiłek opiekuńczy przysługujący w wymiarze nie większym niż 60 dni w roku.

 

Skip to content