Przyjęliśmy z mężem do domu kobietę z Ukrainy z dwójką małych dzieci. Na razie jest ona jeszcze w traumie po ucieczce przed wojną, ale pewno zechce wkrótce dowiedzieć się na jaką pomoc, zwłaszcza finansową, może liczyć w trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła.  Jakie świadczenia może otrzymać na siebie i dzieci?

Kompleksowe zasady przyznawania wsparcia uchodźcom przebywającym legalnie w Polsce określa ustawa z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.  Ich pobyt w Polsce jest legalny przez 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r.

Ustawa przewiduje m.in. pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Przyznaje ją  organ samorządu szczebla gminnego, czyli wójt, burmistrz, prezydent miasta na wniosek osoby uprawnionej.

Ponadto obywatele Ukrainy będą mieli prawo do:

  • 500 zł miesięcznie na każde dziecko w wieku do 18 lat, które mieszka w Polsce (świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+).
  • 500 zł lub 1000 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko w wieku 12-35 miesięcy, które mieszka w Polsce (rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO).
  • do 400 zł miesięcznie dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego.
  • 300 zł raz w roku na każde dziecko w wieku do 20 lat (lub do 24 lat w przypadku ucznia z niepełnosprawnością), które mieszka w Polsce i uczy się w szkole – (świadczenie z programu Dobry Start, tzw. 300+).

Świadczenia te przyznaje ZUS. Aby złożyć wniosek potrzebny będzie:

  • polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
  • adres mailowy osoby,
  • polski numer telefonu,
  • numer rachunku bankowego w Polsce.

Nadawanie uchodźcom z Ukrainy numerów PESEL już się rozpoczęło.

Szczegółowe informacje także w języku ukraińskim, można uzyskać na stronie:

Увага! Наведена вище інформація про українські сім’ї доступна українською мовою на веб-сайті:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini/-/publisher/details/1/material-na-dopomoga-dla-gromadan-ukraini-aki-maut-ditinu/4499114

 

Skip to content