Po wypadku samochodowym nasz 15-letni syn jest częściowo sparaliżowany i wymaga stałej opieki. Ja nie mogę dostać na niego świadczenia pielęgnacyjnego, gdyż pobieram rentę inwalidzką z KRUS. Otrzymuję tylko zasiłek pielęgnacyjny. Czy w tej sytuacji synowi należy się renta socjalna?

Niestety nie, gdyż może ją otrzymać jedynie osoba pełnoletnia. Tak wynika z art. 4 ust. 1 ustawy z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej. Zgodnie z tym przepisem, renta  socjalna przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

1) przed ukończeniem 18. roku życia;

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej – przed ukończeniem 25. roku życia;

3) w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Os obie, która spełnia ww. warunki, przysługuje:

– renta socjalna stała – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała;

– renta socjalna okresowa – jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Renta socjalna okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji jednostki organizacyjnej ZUS.

Nie każda osoba spełniająca powyższe przesłanki będzie mogła otrzymać rentę socjalną. Prawo do renty socjalnej nie przysługuje np. osobie pobierającej emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę inwalidzką, strukturalną, zasiłek lub świadczenie przedemerytalne.

Ponadto renta socjalna nie przysługuje osobie będącej właścicielem lub posiadaczem (samoistnym lub zależnym) nieruchomości rolnej w o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Świadczenie to nie przysługuje również za okres tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności (chyba, że jest odbywana w systemie dozoru elektronicznego).

Skip to content