Przez jakiś czas przebywaliśmy z mężem poza miejscem zamieszkania. Jego matka nie informowała nas, że przychodzą pisma od komornika. Teraz dowiedzieliśmy się, że dom należący do męża, w którym mieszkaliśmy i do którego obecnie wróciliśmy, ma zostać wystawiony na licytację. Czy możemy ją jakoś wstrzymać?

Przede wszystkim licytację może wstrzymać spłacenie długu albo zwarcie porozumienia z wierzycielem, w ramach którego ten zgodzi się na rozłożenie należności na raty lub odroczenie terminu jej płatności. Zgodnie z art.  822 Kodeksu postępowania cywilnego, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności, jeżeli przed jej rozpoczęciem dłużnik złoży niebudzący wątpliwości dowód na piśmie, że obowiązku swojego dopełnił albo że wierzyciel udzielił mu zwłoki. Wstrzymując się z dokonaniem czynności, komornik stosownie do okoliczności podejmie działania, które umożliwiają dokonanie czynności w przyszłości. O wstrzymaniu czynności i jego przyczynach komornik niezwłocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwłocznie dokona czynności, która uległa wstrzymaniu.

Warto też wiedzieć, że ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 wprowadziła istotne ograniczenia dotyczące możliwości przeprowadzania licytacji lokalu mieszkalnego, czyli zarówno nieruchomości lokalowej lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, jak też spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, do którego stosuje się przepisy o egzekucji z nieruchomości.

Do Kodeksu postępowania cywilnego dodany dostał art. 952(1), który stanowi, że termin licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, wyznacza się tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel jest uprawniony do złożenia takiego wniosku, jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania. Jeżeli egzekucję z nieruchomości prowadzi kilku wierzycieli, termin licytacji wyznaczony zostanie również w przypadku, gdy wnioski złożą wierzyciele, których łączna wysokość egzekwowanych należności głównych stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania.

Ograniczeń tych nie stosuje się, jeżeli należność przysługuje Skarbowi Państwa, wynika z wyroku wydanego w postępowaniu karnym lub mimo niespełnienia warunków przewidzianych w tych przepisach zgodę na wyznaczenie terminu licytacji wyraził dłużnik, do którego nieruchomość należy, albo sąd.

Sąd wyraża zgodę na wyznaczenie terminu licytacji na wniosek wierzyciela, jeżeli przemawia za tym wysokość i charakter dochodzonej należności lub brak możliwości zaspokojenia wierzyciela z innych składników majątku dłużnika. Na postanowienie sądu oddalające wniosek wierzyciela przysługuje zażalenie.

Licytacji lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, które służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika, nawet przy spełnieniu wyżej określonych warunków lub zgody dłużnika albo sądu, nie przeprowadza się w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz 90 dni po jego zakończeniu.

Jeżeli zatem dom należący do męża służy zaspokojeniu Państwa potrzeb mieszkaniowych, których w inny sposób nie możecie Państwo zaspokoić, należy złożyć do komornika pismo, że termin licytacji nie powinien być obecnie wyznaczony. W razie zaś, gdyby nie przyniosło to rezultatu, trzeba będzie złożyć do sądu skargę na czynności komornika.

Warto też wiedzieć, że w okresie stanu epidemii nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących eksmisję z lokalu mieszkalnego. Zakaz eksmisji nie dotyczy jednak orzeczeń wydanych na podstawie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

 

Skip to content