Mamy dziecko w przedszkolu, które będzie zamknięte co najmniej do 9 kwietnia. Jesteśmy z mężem rolnikami ubezpieczonymi w KRUS. Dowiedziałam się, że w związku z zamknięciem przedszkoli otrzymam na dziecko zasiłek opiekuńczy i że będzie on dużo niższy od tego, który dostaje moja siostra pracująca poza rolnictwem na syna, ucznia I klasy szkoły podstawowej. Skąd taka różnica? Czy to zgodne z przepisami?

Wysokość zasiłku opiekuńczego w przypadku osób ubezpieczonych w ZUS określa art.  35 ust. 1 Ustawy 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z tym przepisem, miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, czyli w praktyce 80% wynagrodzenia.

Takiego świadczenia jak zasiłek opiekuńczy dla rolników nie przewiduje Ustawa o 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.  Został on wprowadzony na mocy 4 a Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  Art.4a ust. 3 tej Ustawy stanowi, że zasiłek opiekuńczy za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej. Wysokość zasiłku opiekuńczego została więc ustalona na takim samym poziomie jak zasiłek chorobowy dla rolników.

Istnieją zatem podstawy prawne do wypłacania zasiłku opiekuńczego w różnej wysokości, w zależności od tego, czy przysługuje on osobie objętek ubezpieczeniem społecznym rolników, czy też podlegającej ubezpieczeniu jako pracownik lub prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą.

W związku z nowymi obostrzeniami wprowadzonymi na terenie całego kraju, po raz kolejny przedłużony został okres, na jaki przyzwany jest dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Tak wynika z dwóch rozporządzeń Rady Ministrów z 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19. Jedno z nich dotyczy zasiłku opiekuńczego przysługującego rolnikom i domownikom, a drugie – zasiłku dla osób ubezpieczonych w ZUS oraz funkcjonariuszy różnych służb.

Wszystkim uprawnionym dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19. Otrzymać go można w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem do lat 8 oraz nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie przysługiwać rodzicom i opiekunom od 29 marca do 11 kwietnia br., jeżeli, oczywiście okres ten nie zostanie znowu przedłużony.

 

 

Skip to content