Jestem na emeryturze. Mam poważne problemy ze zdrowiem. Niedawno otrzymałam orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy z tego tytułu należy mi się do emerytury dodatek pielęgnacyjny?

Osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności może się starać o zasiłek pielęgnacyjny. Aby dostać dodatek pielęgnacyjny do emerytury lub renty należy spełniać inne warunki.

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa różne świadczenia przysługujące na podstawie innych ustaw i po spełnieniu ściśle określonych w nich warunków. Inny jest też organ ustalający prawo do tych świadczeń.

Zgodnie z art. 75 ustawy z 17 grudnia 1998 r. z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do renty lub emerytury, która:

  • została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo
  • ukończyła 75 lat życia.

Za osobę całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do jakiejkolwiek pracy. Niezdolność do samodzielnej egzystencji to natomiast takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Dodatek pielęgnacyjny z racji niezdolności do samodzielnej egzystencji przyznawany jest na wniosek rencisty lub emeryta. Do wniosku konieczne jest dołączenie orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub rzeczoznawcy KRUS. Z urzędu dodatek pielęgnacyjny otrzymują osoby, które ukończyły 75 lat. Obecnie dodatek pielęgnacyjny wynosi 229,91 zł miesięcznie. Wypłacany jest przez ZUS lub KRUS.

UWAGA! Osoba uprawniona do dodatku pielęgnacyjnego nie może otrzymać zasiłku pielęgnacyjnego.

W myśl art. 16 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków związanych z koniecznością zapewnienia osobie niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Świadczenie to przysługuje:

  • niepełnosprawnemu dziecku do 16 roku życia,
  • osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu znacznym,
  • osobie niepełnosprawnej, która ukończyła 16 lat i ma orzeczoną niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym, pod warunkiem że niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  • osobie, która ukończyła 75 lat życia.

Wniosek składa się w urzędzie miasta i gminy, w wydziale zajmującym się wypłatą świadczeń rodzinnych. Osoba ubiegająca się o zasiłek pielęgnacyjny w związku z niepełnosprawnością powinna dołączyć do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym czy umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , wydane przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności Natomiast osoba, która ukończyła 75 lat życia, a nie pobiera renty lub emerytury, do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny dołącza tylko dokument potwierdzający wiek. Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie.

 

 

Skip to content