Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu umiarkowanym. Od 60 roku życia pobieram rodzicielskie świadczenie uzupełniające, bo urodziłam i wychowałam czworo dzieci, przez co nie mogłam podjąć żadnej pracy. Czy należy mi się zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego?

Niestety, w świetle przepisów ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, nie ma Pani prawa do zwolnienia. Zgodnie z art.  4 ust. tej ustawy, zwalnia się od opłat abonamentowych osoby, co do których orzeczono o:

 • zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
 • całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub
 • znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub
 • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;

Zwolnione są również osoby:

 • które kończyły 75 lat;
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy, lub rentę socjalną;
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
 • które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym;
 • które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych;
 • które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Jak wynika z powyższego wyliczenia, osoby uprawnione wyłącznie do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego nie znajdują się wśród uprawnionych do zwolnienia z abonamentu. Inna byłaby natomiast sytuacja, gdyby pobierała Pani emeryturę uzupełnioną świadczeniem rodzicielskim do kwoty najniższej emerytury. Jest to luka w przepisach i powinna ona być jak najszybciej zlikwidowana.

W myśl bowiem art.  7 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, wysokość tego świadczenia nie może być wyższa od najniższej emerytury. W przypadku pobierania emerytury lub renty, w wysokości niższej od najniższej emerytury, świadczenie stanowi dopełnienie jej wysokości do wysokości najniższej emerytury.

Także orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie uprawnia Pani do zwolnienia. Musiałaby Pani posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Niniejsza porada została opracowana w ramach zadania publicznego pn. „Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2023 r.”, które jest finansowane ze środków przyznanych przez Powiat Łomżyński otrzymanych z budżetu Państwa jako dotacja celowa. 

 

 

Skip to content