Zasiłek opiekuńczy także dla rolników

W związku z zamknięciem z powodu pandemii szkół i przedszkoli pojawiło się pytanie, czy osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników przysługuje zasiłek opiekuńczy na dziecko, które nie uczęszcza do szkoły lub przedszkola. Pojawiły się bowiem informacje, że matka rolniczka i tak jest w domu, a więc może zająć się dzieckiem.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późniejszymi zmianami) przewiduje w art. 4 ust. 1, że w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do których uczęszcza dziecko, albo niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19 zasiłek opiekuńczy przysługuje ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad:

1) dzieckiem do lat 8;

2) dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Art.  4a ust. 1 ww. ustawy stanowi o przyznaniu zasiłku opiekuńczego osobie, o której mowa w art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 16 ust. 1 i 2 Ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, czyli rolnikowi, jego żonie i domownikowi rolnika podlegającemu ubezpieczeniu w KRUS z mocy ustawy lub na wniosek. Zasiłek opiekuńczy przysługuje w tym wypadku nie w razie zwolnienia od wykonywania pracy, lecz z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem.

Do przyznawania i wypłaty zasiłku opiekuńczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Zgodnie z art. 34 tej ustawy, zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli poza ubezpieczonym są inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogący zapewnić opiekę dziecku.

 

Skip to content