Prawem obywatela jest terminowe załatwianie jego spraw przez urząd. Kodeks postępowania administracyjnego w art. 35 §  3 przewiduje, że załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Z kolei art.  36 k.p.a. stanowi, że o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

Okazuje się, że ww. przepisy mogą już nie być stosowane. Uchwalona 9 grudnia 2020 r. tzw. tarcza 6.0, czyli kolejna zmiana ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przynosi rozwiązania ułatwiające życie urzędnikom, ale niekoniecznie obywatelom.  

Ustawa zmieniająca przewiduje mianowicie, że w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej (zarówno rządowej, jak i samorządowej) może wstrzymać bieg terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym zawiadamia strony. Organ nie ma jednak obowiązku indywidualnego powiadamiania stron. Wystarczy, że zamieści stosowne zawiadomienie w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w swojej siedzibie. Takie ogłoszenie wyłącza stosowanie wobec organu administracji publicznej środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Organ może to zrobić ponownie (bez ograniczenia liczby razy) za zgodą organu wyższego stopnia.

Organ nie musi wskazywać, z jakiego powodu to wstrzymanie biegu terminów następuje, a jedynym obowiązkiem jest wskazanie okresu – od 1 do 30 dni, w którym to nastąpi. Wstrzymanie może dotyczy zarówno konkretnych sprawy jak i wszystkich spraw, aktualnie załatwianych. Decyzje organów administracji publicznej odnośnie wstrzymania biegu terminów nie będą podlegać kontroli sądowej.

Na pociechę tarcza 6.0 daje obywatelowi wydłużenie do 30 dni okresu, w jakim strona może wnosić o przywrócenie jej terminu do dokonania czynności prawnie skutecznych.

 

 

 

 

Skip to content