Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym, świadczenie to będzie przysługiwać gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przy czym na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przyznanie dodatku nie jest uzależnione od spełnienia jakichkolwiek kryteriów dochodowych, czy od wykazania, że dane gospodarstwo domowe nie dokonało zakupu węgla.

Wniosek o dodatek węglowy należy składać w urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek. Jego wzór jest jednolity dla całej Polski. Można go pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Kwota dodatku dla jednego gospodarstwa domowego wynosi 3 tys. złotych. Będzie on wypłacany w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku. Przyznanie przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Natomiast odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

Skip to content