Wkrótce mam podpisać umowę najmu mieszkania. Właściciel żąda ode mnie złożenia dodatkowo kilku oświadczeń, w tym jednego u notariusza. Muszę udowodnić, że będę miał się dokąd wyprowadzić. Pierwszy raz spotykam się z czymś takim. Do tej pory zawierałem zwykłe umowy, bez tworzenia dodatkowych dokumentów. Czy są one konieczne?

Najwyraźniej właściciel mieszkania zamierza zawrzeć z Panem umowę najmu okazjonalnego, która lepiej zabezpiecza jego interesy. W szczególności zapewnia, że w razie naruszenia przez Pana postanowień umowy nie będzie on miał takich kłopotów z usunięciem lokatora jak przy zwykłym najmie.

Najem okazjonalny jest uregulowany w art. 19a – 19e Ustawy o ochronie praw lokatorów. Umowa najmu okazjonalnego lokalu mieszkalnego może zostać zawarta wyłącznie na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. W umowie najmu okazjonalnego wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy do użytkowania lokal służący do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych na czas oznaczony a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu określony czynsz.

Umowa najmu okazjonalnego wymaga złożenia kilku oświadczeń:

  • oświadczenia najemcy, w którym poddaje się on dobrowolnie egzekucji i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu,
  • oświadczenia najemcy w którym wskazuje on inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu,
  • oświadczenia właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie w nim najemcy i osób z nim zamieszkujących w przypadku wykonania egzekucji z obowiązku opróżnienia najmowanego lokalu.

Oświadczenie najemcy o poddaniu się rygorowi egzekucji musi zostać złożone w formie aktu notarialnego. Pozostałe części składowe umowy najmu okazjonalnego mogą być sporządzone w zwykłej formie pisemnej. Wynajmujący może zażądać aby oświadczenie właściciela innego mieszkania było złożone w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu okazjonalnego lokalu przysługujących właścicielowi w dniu opróżnienia lokalu oraz ewentualnych kosztów egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu. Kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu, po ewentualnym  potrąceniu należności właściciela.

Zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu powinno być zgłoszone przez właściciela  naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu.

 

 

 

 

Skip to content