Moi rodzice i ja opiekowaliśmy się starszym, samotnym sąsiadem. Sąsiad zapisał mi w testamencie swoją działkę z domem. Testament został sporządzony przez notariusza. Musiałem wyjechać do pracy za granicą. Podczas mojej nieobecności sąsiad zmarł. Niedawno wróciłem do Polski i złożyłem do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie testamentu. Sąd wniosek oddalił ze względu na to, że zapadło już prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez brata zmarłego. Co w tej sytuacji mogę zrobić?

Konieczne będzie w tym przypadku przeprowadzenie kolejnego postępowania sądowego na podstawie art.  679 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z tym przepisem dowód, że osoba, która uzyskała stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobiercą lub że jej udział w spadku jest inny niż stwierdzony, może być przeprowadzony tylko w postępowaniu o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku.

Wniosek o zmianę postanowienia może złożyć każdy zainteresowany, bez względu na to, czy brał udział w dotychczasowym postępowaniu, czy nie. Jednakże ten, kto brał udział w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku, może go złożyć tylko wtedy, gdy żądanie opiera na podstawie, której nie mógł powołać w tym postępowaniu, a w dodatku tylko wtedy, gdy wniosek o zmianę składa przed upływem roku od dnia, w którym uzyskał możność jego złożenia.

Ten tryb postępowania ma zastosowanie także w przypadku zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia oraz stwierdzenia nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego.

W razie przeprowadzenia dowodu, że spadek w całości lub w części nabyła inna osoba niż wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sąd spadku, zmieniając to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Musi Pan zatem złożyć wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku na podstawie testamentu notarialnego w miejsce spadkobrania ustawowego. Sądem właściwym do wniesienia wniosku jest sąd, który wydał postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku. Sąd spadku będzie też właściwy do uchylenia zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia i wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Uczestnikami postępowania muszą być wszyscy spadkobiercy zmarłego, a jeżeli oni nie żyją, to ich spadkobiercy.

Opłata od wniosku wynosi 100 zł. Można ją uiścić przez zakup znaków opłaty sądowej i naklejenie ich na wniosku lub w kasie sądu. Opłaty można także dokonać przelewem bankowym lub przekazem pocztowym.

 

Skip to content