Jestem osobą niepełnosprawną w stopniu lekkim. Poprzednio miałem orzeczenie o stopniu umiarkowanym. Utrzymuję się z zasiłku okresowego z pomocy społecznej. Jestem obecnie zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i z tego tytułu jestem objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Chciałbym, żeby ubezpieczeniem objął mnie Ośrodek Pomocy Społecznej w mojej gminie, gdyż dojeżdżanie do PUP i podpisywanie się jest dla mnie uciążliwe. I tak nie mogę podjąć żadnej pracy, bo mój stan zdrowia ciągle się pogarsza i nie mam siły. Kiedyś korzystałem z ubezpieczenia w OPS, ale wtedy nie byłem zarejestrowany w urzędzie pracy. Czy OPS ma obowiązek mnie ubezpieczyć?

Art. 66 ust. 1 pkt ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje, że obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in.: bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Możliwość uzyskania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wydanej w oparciu o art. 54 ww. ustawy dotyczy tylko osób nie posiadających innego tytułu ubezpieczenia, spełniających kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej. Kryterium to wynosi 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 600 zł dla osoby w rodzinie. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji przysługuje tylko przez okres 90 dni.

W sytuacji, gdy jest Pan zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny wójt nie ma podstaw prawnych do wydania takiej decyzji.  W tym przypadku warto postarać się o zmianę orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Gdyby powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności uznał Pana za niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub umiarkowanym, mógłby Pan otrzymać zasiłek stały z pomocy społecznej – stosownie do art. 37 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wówczas z tego tytułu zostałby Pan objęty ubezpieczeniem zdrowotnym. Osoba pobierająca zasiłek stały nie może bowiem być zarejestrowana w PUP jako bezrobotna – zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 2i ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto zasiłek stały byłby wyższy niż zasiłek okresowy – obecnie zasiłek stały wynosi 719 zł. W razie orzeczenia znacznego stopnia niepełnosprawności, miałby Pan też prawo do zasiłku pielęgnacyjnego w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

 

 

Skip to content