Chcielibyśmy z mężem sporządzić testament. Czy możemy to zrobić sami, czy tylko u notariusza?

Ważne jest to, że każde z Państwa musi sporządzić oddzielny testament. Nie ma możliwości spisania go przez więcej niż jedną osobę.

Zgodnie z art.  949 Kodeksu cywilnego, spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z 5 czerwca 1992 r., sygn. akt: III CZP 41/92, podpis spadkodawcy w testamencie własnoręcznym powinien być pod rygorem nieważności złożony pod pismem zawierającym rozrządzenie na wypadek śmierci. W razie zamieszczenia podpisu w innym miejscu testament jest ważny tylko wówczas, gdy związek podpisu z treścią rozrządzenia jest oczywisty.

Brak daty nie pociąga za sobą nieważności testamentu własnoręcznego, jeżeli nie wywołuje wątpliwości co do zdolności spadkodawcy do sporządzenia testamentu, co do treści testamentu lub co do wzajemnego stosunku kilku testamentów.

Testament sporządzony własnoręcznie jest ważny i nie ma konieczności korzystania z usług notariusza. Należy jednak dodać, że testament notarialny jest najtrudniejszy do podważenia, a także do ewentualnego ukrycia, jeżeli zostanie wpisany do Notarialnego Rejestru Testamentów. Wpisu dokonuje notariusz na wniosek osoby sporządzającej testament. Nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami. Wpis w rejestrze potwierdza że określony spadkodawca w ogóle jakiś testament lub testamenty zarejestrował i w jakiej kancelarii można te dokumenty lub ich wypisy otrzymać. Wskazuje także kancelarię, w której testament został złożony. Informacja o zarejestrowaniu testamentu ujawniona może być dopiero po śmierci spadkodawcy.

 

Skip to content