Jestem dorosłą osobą niepełnosprawną całkowicie niezdolną do pracy. Dostaję rentę socjalną. Mama pobiera na mnie świadczenie pielęgnacyjne. Słyszałem, że teraz takie osoby ja mogą dostać pieniądze na siebie. Gdzie w tej sprawie należy się zwrócić?

Istotnie, od 1 stycznia br. obowiązuje ustawa z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym.  Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie osobom niepełnosprawnym mającym potrzebę wsparcia pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób.

Zgodnie z przepisami tej ustawy, o świadczenie wspierające może się ubiegać osoba, która:

 • skończyła 18 lat,
 • posiada decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia.

Aby otrzymać świadczenie wspierające trzeba zatem uzyskać decyzję ustalająca poziom potrzeby wsparcia. Wniosek o wydanie decyzji należy złożyć w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwym ze względu na miejsce stałego pobytu. Jest ustalony urzędowy wzór takiego wniosku.

Do wniosku są wymagane następujące załączniki:

 • kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem – na jednolitym określonym wzorze;
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy;
 • dokument potwierdzający status opiekuna prawnego, kuratora osoby z niepełnosprawnością albo osoby reprezentującej ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych – jeżeli dotyczy;
 • upoważnienie do reprezentowania pełnoletniej osoby z niepełnosprawnością – jeżeli dotyczy.

Decyzja jest wydawana na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż na 7 lat.

Świadczenie wspierające będzie przyznawane w następującej wysokości:

 • 220 proc. renty socjalnej, jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 95 do 100 punktów,
 • 180 proc. renty socjalnej – od 90 do 94 punktów,
 • 120 proc. renty socjalnej – od 85 do 89 punktów,
 • 80 proc. renty socjalnej – od 80 do 84 punktów,
 • 60 proc. renty socjalnej – od 75 do 79 punktów,
 • 40 proc. renty socjalnej – od 70 do 74 punktów.

W pierwszej kolejności o świadczenie wspierające będą mogły się starać osoby z największą potrzebą wsparcia.  Osoby, które otrzymały:

 • od 87 do 100 pkt, mogą ubiegać się o świadczenie już 2024 r.,
 • od 78 do 86 pkt, będę mogły ubiegać się o świadczenie w 2025 r.,
 • od 70 do 77 pkt, będą mogły ubiegać się o świadczenie w 2026 r.

Jeżeli jednak opiekun osoby starającej się o świadczenie wspierające pobierał na nią świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy lub zasiłek dla opiekuna, osoba ta nabędzie prawo do świadczenia wspierającego już w tym roku. Pod warunkiem, że uzyska ona w skali potrzeby wsparcia od 70 do 89 punktów.

Organem właściwym do przyznawania świadczeń wspierających jest ZUS.

UWAGA! Jeżeli osoba niepełnosprawna otrzyma świadczenie wspierające, jej opiekun straci prawo do dotychczas pobieranych świadczeń opiekuńczych. Natomiast osoba niepełnosprawna może dalej pobierać rentę socjalną.

Niniejsza porada została opracowana w ramach zadania publicznego pn. „Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2024 r.”, które jest finansowane ze środków przyznanych przez Powiat Łomżyński otrzymanych z budżetu Państwa jako dotacja celowa.

 

 

Skip to content