Na początku marca br. udostępniliśmy rodzinie, która uciekła z Ukrainy, nasze mieszkanie, a my z mężem wyprowadziliśmy się do domu córki. Słyszałam, że osobom, które zapewniają  uchodźcom dach nad głową, należy się rekompensata finansowa. Czy możemy się o nią starać i co trzeba w tym celu zrobić?

Zgodnie z art.  13 Ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej uchodźcom z Ukrainy może być przyznane świadczenie pieniężne z tego tytułu, maksymalnie za  okres 60 dni. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty ten może być przedłużony. Świadczenie przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej złożony w urzędzie gminy (miasta). Wniosek ten składa się na formularzu według wzoru ustalonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

We wniosku należy podać:

1) imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

2) PESEL lub NIP składającego wniosek;

3) wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

4) imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;

5) oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

6) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

7) oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

8) adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek.

Ponadto należy złożyć oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia oraz oświadczenie za okres wskazany ten nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Wysokość świadczenia i warunki jego przyznawania określa rozporządzenie Rady Ministrów  z 15 marca 2022 r. Przewiduje ono, że wysokość świadczenia wynosi 40 zł za osobę dziennie. Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie wymienionej na wstępie Ustawy, co nastąpiło 12 marca br.

Świadczenie jest przyznawane za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni.

Urząd gminy (miasta) musi rozpatrzeć wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w jednostce organizacyjnej gminy lub gminnej osobie prawnej. Gmina może jednak uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy jednostki organizacyjnej gminy lub gminnej osoby prawnej.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku podano nieprawdę.

 

Skip to content