Mój mąż jest obecnie na emeryturze z ZUS. Poprzednio pobierał rentę chorobową. Jedno i drugie świadczenie jest bardzo niskie, bo mąż nie miał wiele lat pracy. Mieszkamy w niedużej podmiejskiej miejscowości. Jak mąż był jeszcze zdrowy, to mieszkańcy wybierali go na sołtysa. W sumie pełnił tę funkcję przez ponad 10 lat. Słyszałam, że teraz sołtysom ma być przyznany dodatek do emerytury. Czy mężowi będzie się on należał?

W rzeczywistości nie jest to dodatek do emerytury lub renty, ale niezależne świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie. Kwota świadczenia będzie podlegać corocznej waloryzacji od dnia 1 marca przyszłego roku.

Jest ono przyznawane na podstawie ustawy z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2023 r. Zgodnie z art. 2 tej ustawy przysługuje ono osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • pełniła funkcję sołtysa na podstawie ustawy z 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 i 572) przez okres co najmniej dwóch kadencji, nie mniej niż co najmniej osiem lat;
  • osiągnęła wiek:
  1. a) w przypadku kobiety – 60 lat,
  2. b) w przypadku mężczyzny – 65 lat.

Przy ustalaniu prawa do świadczenia wlicza się również okres pełnienia funkcji sołtysa na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, jeżeli osoba ta następnie pełniła funkcję sołtysa na podstawie przepisów tej ustawy.

Jeśli więc przynajmniej część kadencji męża Pani przypadła na okres po wejściu w życie ww. ustawy, co nastąpiło 27 maja 1990 r., będzie on miał prawo do tego świadczenia.

W celu jego uzyskania powinien złożyć wniosek o przyznanie świadczenia w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.
  • zaświadczenie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej.

Z zaświadczenia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) powinna wynikać  liczba pełnych kadencji oraz okres ich trwania, z podaniem dokładnych dat rozpoczęcia i zakończenia okresu (dzień, miesiąc, rok).

Jeśli podanie takich dat nie jest możliwe z uwagi na brak dokumentów, KRUS przyjmie zaświadczenie z okresem rozpoczynającym i kończącym się miesiącami i latami, bądź tylko latami.

Jeżeli organ administracji samorządowej nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Postanowienie należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia.

W takim przypadku wraz z wnioskiem o przyznanie świadczenia wnioskodawca powinien złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu wymogu pełnienia funkcji przez wymagany okres, przy czym musi być ono  potwierdzone pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Oświadczenia, o których mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Przyznanie prawa do świadczenia lub odmowa przyznania prawa do świadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej, która powinna być wydana w terminie 60 dni od złożenia wniosku.  Prawo do świadczenia przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym zostały spełnione warunki wymagane do jego przyznania, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o to świadczenie.

Projekty

 

Skip to content