Skrócenie okresu wypowiedzenia

Pracuję od ponad 5 lat jako kierowca tira w firmie, która zajmuje się handlem i transportem. W tym miesiącu dowiedziałem się, że praca będzie trwała tylko do końca czerwca, bo właściciel firmy likwiduje dział transportu. Podobno chce mnie i innym kierowcom skrócić okres wypowiedzenia. Czy ma prawo to zrobić? Jakie będą dla nas konsekwencje? Czy z racji tych zwolnień pracodawca będzie musiał wypłacić odprawy?

Pracodawca może skrócić okres wypowiedzenia, ale będzie musiał zapłacić za pozostałą część tego okresu.

Art.  36 §  1 Kodeksu pracy przewiduje, że okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

1) 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

2) 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

3) 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Zgodnie z art.  36[1] k.p., w przypadku, gdy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca.

W opisanym przypadku mamy do czynienia z taką sytuacją, gdyż likwidowane są stanowiska pracy, a nawet cały dział firmy. Likwidacja stanowiska pracy w ramach rzeczywistych zmian organizacyjnych, polegających na zmniejszeniu zatrudnienia, uzasadnia wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.

Skrócenie okresu wypowiedzenia, o którym mowa wyżej, prowadzi do rozwiązania stosunku pracy z upływem tego skróconego, a nie ustawowego okresu wypowiedzenia. Jednak wówczas pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

W myśl art.  36[2] k.p., w związku z wypowiedzeniem umowy o pracę pracodawca może zwolnić pracownika z obowiązku dalszego świadczenia pracy. W okresie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a stosunek pracy trwa nadal aż do upływu okresu wypowiedzenia.

Odprawa pieniężna jest świadczeniem należnym pracownikowi z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia na podstawie art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Jest ona równa wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.

Przepisy tej ustawy nie mają jednak zastosowania w przypadku pracodawców zatrudniających mniej niż 20 pracowników.

 

Skip to content