Mam umowę o pracę na zastępstwo. Umowa jest zawarta do 31 grudnia br. Jestem od 1,5 miesiąca w ciąży. W tej chwili jestem na zwolnieniu lekarskim. Czy w moim przypadku umowa zostanie przedłużona do dnia porodu? Czy mam szansę na otrzymanie zasiłku macierzyńskiego?   

Prawo chroni kobiety ciężarne przed rozwiązaniem umowy o pracę. W myśl art.  177 §  1 Kodeksu pracy, pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę.

Zakazu wypowiedzenia umowy o pracę nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym nieprzekraczającym jednego miesiąca.

Art. 177 §  3 przewiduje, że umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Niestety, zasada ta nie obowiązuje w przypadku umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Tego typu umowy zostają rozwiązane w dniu ich planowego wygaśnięcia.

Byłej pracownicy po porodzie  nie będzie przysługiwał zasiłek macierzyński, gdyż warunkiem jego otrzymania jest urodzenie dziecka w trakcie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Ma ona natomiast prawo do świadczenia rodzicielskiego.

Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są między innymi bezrobotni (niezależnie od rejestracji lub nie w urzędzie pracy), studenci, rolnicy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie pobierają zasiłku macierzyńskiego, mogą ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.

Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości 1000 zł miesięcznie przez rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka. Jego przyznanie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Wniosek należy złożyć we właściwym wydziale  urzędu miasta lub gminy.

Jeżeli stan zdrowia byłej pracownicy będącej w ciąży nie pozwala na podjęcie innej pracy, może ona po zakończeniu umowy o pracę  kontynuować zwolnienie lekarskie. Po ustaniu zatrudnienia zasiłek chorobowy przysługuje przez okres niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, nie dłużej jednak niż przez 182 dni lub 270 dni – gdy niezdolność spowodowana jest gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

 

Skip to content