Czy po śmierci męża powinnam dostać pieniądze z jego rachunku w OFE? Przysłano mi informację, że część tych środków zostanie przelana na moje konto, a ja takiego nie posiadam.

Zgodnie z art. 131 ustawy z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, w razie śmierci członka OFE, fundusz dokonuje wypłaty transferowej połowy środków zgromadzonych na rachunku zmarłego na rachunek małżonka zmarłego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim środki te stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Wypłata transferowa oznacza, że środki są przelewane na rachunek małżonka w OFE, gdzie taki rachunek został założony. Jeśli natomiast, małżonek nie posiada rachunku, zostanie on utworzony w tym funduszu, do którego należał zmarły.

Art. 131 ww. ustawy jest przepisem szczególnym w stosunku do art. 931 Kodeksu cywilnego, określającego kolejność dziedziczenia ustawowego spadkobierców i postanawiającego m.in., że przy zbiegu dziedziczenia małżonka wraz z dziećmi część spadku przypadająca małżonkowi nie może być mniejsza niż jedna czwarta całości spadku.

Aby wypłata mogła być dokonana, małżonek zmarłego członka, powinien przedstawić: odpis aktu zgonu, odpis aktu małżeństwa,
pisemne oświadczenie stwierdzające, czy do chwili śmierci członka funduszu nie zaszły żadne zmiany w zakresie stosunków majątkowych między małżonkami.

Wypłata powinna nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca od przedłożenia ww. dokumentów.

Pozostałe na rachunku środki zgromadzone na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego, przekazywane są osobom wskazanym przez zmarłego a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku. Wypłata dokonywana bezpośrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarłego następuje w formie wypłaty jednorazowej lub w formie wypłaty w ratach płatnych przez okres nie dłuższy niż 2 lata, zgodnie z pisemną dyspozycją osoby uprawnionej. Od kwoty wypłaty jest potrącane 19 proc. podatku. Natomiast środki przelane na rachunek małżonka nie podlegają opodatkowaniu.

Ważne! Środki zgromadzone na rachunku małżonka mogą również być wypłacone w gotówce, gdy: – małżonek ma przyznaną emeryturę, – ukończył: 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna i nie nabył prawa do emerytury.

Skip to content