Planuję zakup mieszkania. Mam odłożone trochę pieniędzy, ale jeszcze mi brakuje. Chciałabym pożyczyć brakującą sumę od dalszego krewnego. Czy taką umowę trzeba zawrzeć u notariusza? Czy będę musiała zapłacić od tej pożyczki podatek?

Umowa pożyczki jest umową cywilnoprawną uregulowaną w art. 720 i następnych Kodeksu cywilnego. Zgodnie z §  1 tego przepisu, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych, wymaga zachowania formy dokumentowej. Do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie. Umowa zawarta bez zachowania tej formy nie jest nieważna, jednak przy dochodzeniu wynikających z niej roszczeń powstają istotne ograniczenia dowodowe. Wystarczy więc zawarcie umowy na piśmie, niezależnie od wysokości kwoty pożyczki.

Umowa pożyczki może mieć charakter nieodpłatny (grzecznościowy). Wówczas pożyczka zbliża się swym charakterem do użyczenia. Pożyczka może mieć też charakter odpłatny, gdy dający zastrzegł wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w postaci odsetek lub udział w zysku osiąganym przez biorącego w związku z używaniem przedmiotu pożyczki.

W przypadku zaciągnięcia pożyczki od osoby obcej na kwotę przekraczającą 1000 zł należy liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Aktualnie podatek od pożyczki prywatnej PCC wynosi 0,5% od wartości pożyczonej kwoty. Podatek zawsze pobiera się od sumy pożyczki widniejącej w umowie. Trzeba go zapłacić 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Zwolnione z tego podatku są m.in. umowy pożyczki zawierane z członkami najbliższej rodziny, jeśli umowa została zawarta między osobami z I grupy podatkowej, a łączna kwota pożyczki udzielonej przez tę samą osobę nie przekroczyła sumy 36 120 zł wypłaconej w ciągu 5 lat. Zwolnione z podatku są również pożyczki zaciągnięte od małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy w kwocie powyżej 36 120 zł, ale w tym przypadku konieczne jest złożenie deklaracji PCC-3 i udokumentowanie otrzymania pożyczki przelewem lub przekazem pocztowym.

Niniejsza porada została opracowana w ramach zadania publicznego pn. „Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Łomżyńskim w 2024 r.”, które jest finansowane ze środków przyznanych przez Powiat Łomżyński otrzymanych z budżetu Państwa jako dotacja celowa.

 

 

Skip to content