Od kilku lat przebywam w Anglii i raczej zostanę tu na stałe. Wyjeżdżając nie wymeldowałam się z pobytu stałego w mieszkaniu babci. Babcia zmarła i obecnie mieszka tam tylko moja matka, która jednak nie przeprowadziła sprawy spadkowej po babci. Chciałabym się wymeldować stamtąd, ale w najbliższym czasie nie mogę przyjechać do Polski, żeby to zrobić. Jak inaczej mogę to załatwić?

Art. 24 ustawy z  24 września 2010 r. o ewidencji ludności stanowi, że obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy, który polega na:

1) zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego;

2) wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego;

3) zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Stosownie do art. 36 ustawy, osoba, która wyjeżdża z kraju z zamiarem stałego pobytu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana zgłosić swój wyjazd. Takie zgłoszenie skutkuje wymeldowaniem z miejsca pobytu stałego i czasowego. Natomiast obywatel, który wyjeżdża za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, bez zamiaru stałego pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, powinien zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego albo czasowego. Należy to zrobić w formie pisemnej albo w formie dokumentu elektronicznego – pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru dokonanego elektronicznie zgłoszenia.

Skoro nie zgłosiła Pani zamiaru wyjazdu na stałe z Polski, to obecnie konieczne jest wymeldowanie się z miejsca pobytu stałego. Wymeldowania można dokonać przez internet, ale do tego trzeba posiadać profil zaufany albo e-dowód. Może też udzielić matce pełnomocnictwa do wymeldowania. Wystarczy pełnomocnictwo do wymeldowania z pobytu stałego, udzielone na piśmie. Pełnomocnik powinien zabrać ze sobą do urzędu dokument pełnomocnictwa oraz swój dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty, paszport).

Możliwe jest także wymeldowanie w trybie art. 35 ww. ustawy, który przewiduje,  że organ gminy wydaje z urzędu lub na wniosek właściciela lub innego podmiotu mającego tytuł prawny do lokalu decyzję w sprawie wymeldowania obywatela polskiego, który opuścił miejsce pobytu stałego albo opuścił miejsce pobytu czasowego przed upływem deklarowanego okresu pobytu i nie dopełnił obowiązku wymeldowania się.

Przesłanka opuszczenia dotychczasowego miejsca pobytu w rozumieniu art. 35 ustawy o ewidencji ludności jest spełniona, jeżeli opuszczenie to ma charakter trwały i jest dobrowolne. Jednak matka Pani nie ma na razie tytułu prawnego i nie może zgłosić wniosku o wymeldowanie Pani w trybie administracyjnym.

 

 

 

Skip to content