Właściciel działki rolnej sąsiadującej z naszym gruntem całkowicie ją zaniedbał. Od dłuższego czasu nadużywa alkoholu i nic na niej nie robi. Dawniej ją wydzierżawiał innemu rolnikowi, który uprawiał ziemię, ale od 3 lat działka leży odłogiem. Chwasty na niej rosnące przenoszą się na nasz grunt. Muszę robić dodatkowe opryski. Czy można jakoś zmusić sąsiada, żeby zrobił porządek na działce?

Sąsiad ma obowiązek stosować się do art. 144 Kodeksu cywilnego, zgodnie z właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich, ponad przeciętną miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Na podstawie tego przepisu można domagać się od sąsiada, aby doprowadził swój grunt do porządku i zapobiegł w ten sposób przenoszeniu się chwastów na sąsiednią nieruchomość. Należy wezwać do zrobienia porządku na działce wyznaczając odpowiedni termin i zagrozić, że w razie nieuprzątnięcia działki, wystąpi Pan na drogę sądową.

Możliwe jest również zmuszenie sąsiada do uporządkowania swojej działki z wykorzystaniem drogi administracyjnej. Podstawę prawną stanowi art. 15 ust. 1 Ustawy z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, który przewiduje, że właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne jest obowiązany do przeciwdziałania degradacji gleb, w tym szczególnie erozji i ruchom masowym ziemi. Przez grunty zdegradowane rozumie się grunty, których rolnicza lub leśna wartość użytkowa zmalała, w szczególności w wyniku pogorszenia się  warunków przyrodniczych albo wskutek zmian środowiska oraz działalności przemysłowej, a także wadliwej działalności rolniczej.

Zgodnie z art. 15 ust. 5 ww. Ustawy, w razie wystąpienia z winy właściciela innych form degradacji gruntów, w tym również spowodowanej nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami, wójt, w drodze decyzji, nakazuje właścicielowi gruntów wykonanie w określonym terminie odpowiednich zabiegów. W razie niewykonania decyzji wójt zleca wykonanie zastępcze tych zabiegów na koszt właściciela gruntów.

Treścią decyzji jest zatem nakazanie wykonania  odpowiednich (według oceny wójta) zabiegów i określenie terminu ich wykonania. Od decyzji właścicielowi przysługuje odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, a decyzja ostateczna może być zaskarżona do sądu administracyjnego.

Koszty wykonania zastępczego są pokrywane z środków zarządu województwa, które następnie podlegają ściągnięciu od właściciela w trybie egzekucji administracyjnej.

Jak stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 kwietnia 2020 r., sygn. akt: II OSK 630/19, przepis ten może stanowić samodzielną podstawę prawną wydania decyzji nakazującej przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych, pod warunkiem wykazania, że właściciel gruntów stanowiących użytki rolne oraz gruntów zrekultywowanych na cele rolne z własnej winy doprowadził do ich degradacji, a więc doprowadził do pomniejszenia rolniczej wartości użytkowej tych gruntów. Doprowadzenie do zachwaszczenia gruntów może być klasyfikowane jako wadliwa działalność rolnicza, bowiem zaprzestanie przez rolnika stosowania jakichkolwiek zabiegów mających wyeliminować występujące na działce chwasty może w konkretnych przypadkach przyczyniać się do degradacji gruntów rolnych.

 

 

Skip to content