Mąż mojej córki nadużywa alkoholu i po pijanemu wywołuje awantury, podczas których nieraz dochodzi do rękoczynów. Nie chce wzywać policji, bo i tak mąż po interwencji i tak zostanie w mieszkaniu. Dlatego córka woli uciec z dzieckiem do mnie. Uważam, że to sprawca przemocy powinien być izolowany od rodziny, a nie rodzina ma przed nim uciekać.

W myśl poprzednio obowiązujących przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakaz opuszczenia mieszkania mógł wydać jedynie sąd. Na szczęście, na skutek nowelizacji z 30 kwietnia 2020 r. zmieniającej Kodeks postępowania cywilnego oraz niektóre inne ustawy nowe uprawnienia w tym względzie uzyskała Policja.

I tak art.  15aa 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji przewiduje, że policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie, stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą, nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Nakaz lub zakaz mogą być stosowane łącznie.

Może to nastąpić podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu lub w związku z otrzymaniem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie, w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie zobowiązana do wskazania policji deklarowanego miejsca swego pobytu, a w miarę możliwości, numeru telefonu oraz informowania o każdorazowej zmianie miejsca pobytu. Policja sprawdzi to co najmniej trzykrotnie, przy czym pierwsze sprawdzenie będzie miało miejsce już następnego dnia po wydaniu takiej decyzji.

Za niestosowanie się sprawcy przemocy do wydanego przez policję zakazu lub nakazu grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Nowe regulacje prawne obowiązują od 30 listopada 2020 roku.

 

Skip to content