Pobieram świadczenie pielęgnacyjne na niepełnosprawnego syna. Ma on obecnie 21 lat. Ostatnie orzeczenie o niepełnosprawności  miał wydane w lutym 2021 r. na 2 lata. W okresie pandemii jego ważność była przedłużona. Wiem, że teraz zmieniły się przepisy. Kiedy według nich upłynie ważność orzeczenia syna? Czy syn może wystąpić wcześniej o wydanie nowego?

W myśl art. 15h tzw. ustawy covidowej, czyli ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w związku z obowiązującym w Polsce stanem epidemii , a następnie zagrożenia epidemicznego, wciąż ważne były orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu, których termin upłynął po 31 marca 2020 roku. Orzeczenia miały tracić ważność po 60 dniach od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Stan zagrożenia epidemicznego został zniesiony w Polsce 1 lipca 2023 r.

Jednak już wcześniej ww. przepis został uchylony na ustawą z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona nowe terminy ważności orzeczeń o niepełnosprawności. Zgodnie z jej art. 23, orzeczenia, które utraciły moc w czasie pandemii i w stanie zagrożenia epidemicznego, ale dotąd były automatycznie przedłużane, będą ważne:

  • do 31 grudnia 2023 r. – jeśli ich ważność upłynęłaby do 31 grudnia 2020 r., czyli w pierwszym roku pandemii;
  • do 31 marca 2024 r. – jeśli ich ważność upłynęłaby w drugim roku pandemii, czyli w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.;
  • do 30 września 2024 r. – jeśli ich ważność upłynęła w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 5 sierpnia 2023 r.

Według tych samych zasad zachowują ważność karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, świadczenia z pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia i dodatki na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby pełnoletniej w rodzinnej pieczy zastępczej.

Orzeczenie syna Pani będzie więc ważne do końca marca przyszłego roku. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wszystkie orzeczenia, podobnie jak prawo do ww. świadczeń, będą ważne nie dłużej niż do dnia wydania nowego ostatecznego orzeczenia o niepełnosprawności lub jej stopniu. Jeżeli zatem syn złoży wniosek o jego wydanie wcześniej, to ten przedłużony termin ważności nie będzie już obowiązywał. Tym samym może Pani  szybciej utracić prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, jeżeli np. u syna orzeczono by umiarkowany, a nie znaczny stopień niepełnosprawności.

Może, mimo wszystko, warto zaryzykować, bo od przyszłego roku nie będzie możliwe uzyskanie świadczenia pielęgnacyjnego na osobę pełnoletnią. Stanie się tak na mocy ustawy z 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, które będzie przysługiwać dorosłym niepełnosprawnym. W zdecydowanej większości przypadków będzie ono znacznie niższe od świadczenia pielęgnacyjnego. Jeżeli natomiast nabędzie Pani prawo do świadczenia jeszcze w tym roku, to będzie ono Pani przysługiwać przez kolejny okres ważności orzeczenia syna.

Projekty

 

 

Skip to content