Galeria

Kolejny grant od Związku Biur Porad Obywatelskich

Miło nam poinformować, że w otrzymaliśmy kolejny grant w ramach konkursu zorganizowanego przez Związek Biur Porad Obywatelskich. Dzięki temu mogliśmy zwiększyć liczbę godzin pracy naszego Biura. Dyżury doradców obywatelskich w Biurze Porad Obywatelskich odbywają się...

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego po przejściu na emeryturę

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego po przejściu na emeryturę

Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny są często mylone, a to dwa różne świadczenia wypłacane na innej podstawie prawnej. Prawo do nich wiąże się ze stanem zdrowia, jednak warunki przyznania są odmienne. Istotne jest również to, że nie można pobierać obu tych świadczeń jednocześnie.

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania

Zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania

Jeżeli składając pozew o alimenty na dziecko spodziewamy się długiego procesu, warto zamieścić w nim wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania postępowania. Sąd w krótkim czasie rozpatrzy ten wniosek i jeśli uzna go za należycie uzasadniony wyda stosowne postanowienie, na mocy którego pozwany będzie musiał płacić alimenty jeszcze przed wydaniem ostatecznego wyroku.

Kara pieniężna za uchylanie się od kontaktów z dzieckiem

Kara pieniężna za uchylanie się od kontaktów z dzieckiem

Rodzice oraz ich dziecko mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. Jeżeli jedno z rodziców utrudnia drugiemu kontakty, ten może złożyć do sądu wniosek o zagrożenie karą pieniężna. W razie dalszego naruszania prawa do kontaktów, sąd tę karę wymierzy na rzecz rodzica, którego prawo zostało naruszone. Z możliwości tej można skorzystać także w sytuacji odwrotnej, gdy rodzic mający ustalone kontakty na mocy wyroku sądowego lub ugody zawartej przed sądem lub mediatorem, uchyla się od wykonywania tych kontaktów.

Rodzice nie odpowiadają za długi syna

Rodzice nie odpowiadają za długi syna

Czynność prawna dokonana przez osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych, jest nieważna. Wyjątek stanowią umowy należącą do umów powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, np. zakupy spożywcze. Umowa taka staje się ważna z chwilą jej wykonania, chyba że pociąga za sobą rażące pokrzywdzenie osoby niezdolnej do czynności prawnych. Z całą pewnością nieważne są umowy, na mocy których osoba ubezwłasnowolniona całkowicie zaciąga zobowiązania finansowe. Jeśli jednak to zrobi, obowiązek zwrotu kwoty pożyczonej spoczywa na niej, a nie na członkach rodziny, czy opiekunie ustanowionym przez sąd.

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Od 2004r. dochodzenie odszkodowania za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej, m.in. na skutek decyzji administracyjnej wydanej z rażącym naruszeniem prawa, odbywa się przed sądami powszechnymi. Jednak nie zawsze droga sądowa jest dopuszczalna. W przypadku, gdy wadliwa decyzja została wydana przed 1 września 2004 r., stosuje się nadal nieobowiązujący już art. 160 k.p.a. Obowiązuje wówczas tryb postępowania administracyjnego, inaczej też, mniej korzystnie dla strony, liczy się bieg terminu przedawnienia roszczenia o odszkodowanie.

Zbyt późne zgłoszenie do lekarza a prawo do „becikowego”

Zbyt późne zgłoszenie do lekarza a prawo do „becikowego”

Tzw. becikowe z tytułu urodzenia dziecka przysługuje rodzinom gorzej sytuowanym pod warunkiem, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. W razie, gdy ta opieka trwała krócej, zazwyczaj organ administracji samorządowej szczebla gminnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta) odmawia przyznania zapomogi. Okazuje się jednak, że całkowicie odmienne stanowisko w tej sprawie zajmują wojewódzkie sądy administracyjne. Uznają one, że jeżeli niedotrzymanie terminu pierwszej wizyty u lekarza ginekologa przed 10 tygodniem ciąży nie nastąpiło w wyniku świadomego czy celowego zaniedbania matki dziecka, świadczenie powinno być przyznane.

Niezdolność do pracy a prawo do renty

Niezdolność do pracy a prawo do renty

Wiele osób jest zaskoczonych faktem, że ZUS odmawia im prawa do renty, mimo, że lekarz orzecznik ZUS uznał, że są niezdolne do pracy. Niestety, sama niezdolność do pracy nie wystarcza. Konieczne jest spełnienie jeszcze kilku warunków związanych z datą powstania tej niezdolności i z posiadaniem odpowiedniej liczby okresów składkowych i nieskładkowych. Ważne jest również to, by od ustania zatrudnienia (lub innego tytułu podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu) nie upłynęło zbyt wiele czasu.

Informacja o projekcie “Od porady do aktywności”

Informacja o projekcie “Od porady do aktywności”

Zadanie pn. „Od porady do aktywności” jest realizowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2023. Kwota dofinansowania: 103 863,99...

Podstawy odwołania darowizny

Podstawy odwołania darowizny

Zdarza się, zwłaszcza na terenach wiejskich, że po przekazaniu majątku synowi lub córce, rodzice chcą nadal decydować o wszystkim, co go dotyczy. Na tym tle dochodzi do rodzinnych konfliktów i zdarza się, że darczyńcy dochodzą do wniosku, że zbyt pochopnie podjęli decyzję o darowiźnie i chcą ją cofnąć. Nie jest to jednak proste. Odwołanie darowizny może bowiem nastąpić tylko z powodu rażącej niewdzięczności obdarowanego.

Zakaz sprzedaży wyrobów medycznych na pokazach

Zakaz sprzedaży wyrobów medycznych na pokazach

Od 26 maja br. obowiązuje zakaz sprzedaży wyrobów medycznych, takich jak np. ciśnieniomierze, inhalatory, maty rehabilitacyjne,  poza lokalem przedsiębiorstwa. Umowy te są z mocy prawa nieważne. Miejmy nadzieję, że wprowadzenie tego przepisu ograniczy oszukańcze praktyki firm oferujących tego rodzaju produkty po zawyżonych cenach. Ich ofiarami padają najczęściej osoby starsze.

If you’ve been thinking “I would like help in writing my book!” Then you’re not the only one. Many writers are embarrassed by the first draft they write, however this is exactly the point which is the best time to seek help. Writers who are the best must publish their writing online before seeing the results. There is no shame in failing in the sense that it can give us important lessons. You can https://urbanmatter.com/top-paper-writers-in-2022-for-any-academic-level-and-subject/ use the lesson to become a better instrument in writing.

Skip to content