Galeria

Budynek na cudzym gruncie

Budynek na cudzym gruncie

Przyczyną wielu sąsiedzkich konfliktów bywa przekroczenie przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia granicy z sąsiednią nieruchomością. Jeżeli właściciel działki, której granice zostały przekroczone, niezwłocznie się temu nie sprzeciwi, nie może następnie domagać się rozbiórki budynku i przywrócenia pełnej własności. Przysługują mu za to roszczenia innego rodzaju.

Uznanie ojcostwa

Uznanie ojcostwa

Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemuje się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.  W przypadku, gdy kobieta nie jest mężatką lub, gdy zastosowanie powyższego domniemania nie jest możliwe, pochodzenie dziecka może być ustalone na podstawie uznania ojcostwa lub orzeczenia sądu w sprawie o ustalenie ojcostwa.

Odwołanie darowizny nie takie proste

Odwołanie darowizny nie takie proste

Zgodnie z art.  888 §  1 Kodeksu cywilnego, przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darczyńca może odwołać darowiznę jeszcze niewykonaną, jeżeli po zawarciu umowy jego stan majątkowy uległ takiej zmianie, że wykonanie darowizny nie może nastąpić bez uszczerbku dla jego własnego utrzymania odpowiednio do jego usprawiedliwionych potrzeb albo bez uszczerbku dla ciążących na nim ustawowych obowiązków alimentacyjnych. Natomiast darowiznę wykonaną, kiedy przedmiot darowizny, został już wydany obdarowanemu, można odwołać jedynie z powodu rażącej niewdzięczności.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd

Jeżeli małżonkowie nie zawrą umowy majątkowej małżeńskiej tzw. intercyzy, od dnia ślubu istnieje między nimi ustawowa wspólność. Oznacza ona, że rzeczy nabyte po zawarciu małżeństwa wchodzą do majątku wspólnego małżonków. W szczególności zalicza się do niego wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Wspólność ustawowa ustaje na skutek orzeczenia rozwodu lub separacji. Jednak z ważnych powodów może być też zniesiona przez sąd w trakcie trwania małżeństwa. 

Pomoc od fundacji bez podatku

Pomoc od fundacji bez podatku

Coraz więcej rodziców dzieci z niepełnosprawnością korzysta z pomocy organizacji pozarządowych w pozyskiwaniu środków potrzebnych na leczenie i rehabilitację. Obawiają się jednak, czy uzyskane w ten sposób wsparcie nie podlega opodatkowaniu.  Na szczęście stanowisko Krajowej Administracji Skarbowej w tej kwestii jest dla nich korzystne.

Prawo wnuka do zachowku

Prawo wnuka do zachowku

Osobami uprawnionymi do zachowku po zmarłym, który podarowała swój majątek za życia lub zapisał go w testamencie, są przede wszystkim małżonek i dzieci. Może się jednak zdarzyć, że prawo do zachowku będzie miał wnuk spadkodawcy.

Opłaty właściciela domu na osiedlu spółdzielczym

Opłaty właściciela domu na osiedlu spółdzielczym

Właściciele domów jednorodzinnych niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich domów oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych.

Świadczenie pielęgnacyjne w zbiegu z rentą

Świadczenie pielęgnacyjne w zbiegu z rentą

Kwestia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny budzi nadal liczne wątpliwości. Najczęściej dotyczą one możliwości pobierania tego świadczenia przez osoby uprawnione do świadczeń o charakterze emerytalno-rentowym.

Odpowiedzialność karna za uchylanie się od płacenia alimentów

Odpowiedzialność karna za uchylanie się od płacenia alimentów

Za uchylanie się od płacenia alimentów grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 1 roku, a w szczególnym przypadku – nawet do 2 lat. Tak wynika z art. 209 Kodeksu karnego. Nie każde jednak zaleganie z płatnością alimentów stanowi przestępstwo.

Zawieszenie postępowania po śmierci uczestnika postępowania

Zawieszenie postępowania po śmierci uczestnika postępowania

Śmierć strony w postępowaniu procesowym lub uczestnika postępowania nieprocesowego (np. o stwierdzenie nabycia spadku lub o dział spadku) jest jednym z powodów, dla których sąd jest zobowiązany zawiesić to postępowanie. Może ono zostać podjęte dopiero z chwilą zgłoszenia się lub wskazania następców prawnych zmarłego albo z chwilą ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku.

If you’ve been thinking “I would like help in writing my book!” Then you’re not the only one. Many writers are embarrassed by the first draft they write, however this is exactly the point which is the best time to seek help. Writers who are the best must publish their writing online before seeing the results. There is no shame in failing in the sense that it can give us important lessons. You can https://urbanmatter.com/top-paper-writers-in-2022-for-any-academic-level-and-subject/ use the lesson to become a better instrument in writing.

Skip to content