Galeria

Renta rodzinna a świadczenie pielęgnacyjne

Renta rodzinna a świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje nie tylko z tytułu opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem. Można się również o nie starać opiekun dorosłej osoby niepełnosprawnej. Przeszkodą w jego uzyskaniu jest m.in. pobieranie renty z tytułu całkowitej niezdolności do emerytury. Jednak prawo do renty rodzinnej nie wyklucza możliwości przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Porozumienie w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej

Porozumienie w sprawie wykonywania władzy rodzicielskiej

W myśl przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, rozwodzący się rodzice mogą sami ustalić, w jaki sposób będzie wykonywana przez nich władza rodzicielska i jak mają wyglądać kontakty z dzieckiem tego z rodziców, który nie będzie z nim na stałe mieszkał. Sąd powinien uwzględnić porozumienie przedłożone przez z rodziców, ale może też wskazać na brak uregulowania konkretnych kwestii i żądać uszczegółowienia tej swoistej umowy. Dopiero w braku takiego porozumienia sąd rozstrzygnie o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem.  

Eksmisja lokatora łatwiejsza przy najmie okazjonalnym

Eksmisja lokatora łatwiejsza przy najmie okazjonalnym

Wynajmujący mieszkania trafiają czasami na nieuczciwych lokatorów, którzy nie płacą czynszu i nie chcą opuścić mieszkania. Pozbycie się ich wymaga przeprowadzenia sprawy o eksmisję. Trwa to zazwyczaj długo. Może też okazać się, że lokatorowi przysługuje lokal socjalny. Wówczas trzeba czekać, aż zapewni go gmina. Jeśli nawet sąd stwierdzi, że lokal socjalny nie przysługuje, to i tak komornik nie będzie mógł eksmitować lokatora na bruk, lecz wyłącznie do pomieszczenia tymczasowego. Sposobem na uniknięcie tego rodzaju problemów jest umowa najmu okazjonalnego.

Zasadnicza służba wojskowa a wysokość emerytury

Zasadnicza służba wojskowa a wysokość emerytury

Okres odbywania zasadniczej obowiązkowej służby wojskowej zaliczany jest zarówno przy ustalaniu prawa do emerytury, jak i przy obliczaniu jej wysokości. Jednakże okres odbywania zasadniczej służby wojskowej nie ma wpływu na wysokość kapitału początkowego. Jest tak dlatego, że podstawa wymiaru kapitału początkowego to – jak się przyjmuje – przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Przed rokiem 1999, gdy składka za żołnierzy zasadniczej służby wojskowej nie była odprowadzana, podstawa wymiaru składki wynosiła 0 i nie miała żadnego wpływu na wysokość kapitału początkowego.

Niezdolność do samodzielnej egzystencji warunkiem przyznania świadczeń

Niezdolność do samodzielnej egzystencji warunkiem przyznania świadczeń

Osoby z orzeczoną niezdolnością do pracy pobierające niskie emerytury lub renty mogą ubiegać się o świadczenie uzupełniające, czyli tzw. 500+ dla niepełnosprawnych oraz dodatek pielęgnacyjny, ale tylko wówczas, gdy zostaną uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji. Jeżeli stan zdrowia nie uzasadnia stwierdzenia niezdolności do samodzielnej egzystencji, warto spróbować uzyskać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.  W takim przypadku przysługuje bowiem zasiłek pielęgnacyjny.

Termin na odrzucenie spadku

Termin na odrzucenie spadku

Spadek zazwyczaj kojarzy się z przysporzeniem majątkowym. Tymczasem w jego skład wchodzą również długi, które pozostawił spadkodawca. Jeżeli są one duże, lepiej spadek odrzucić. Spadkobiercy mają 6 miesięcy na złożenie stosownego oświadczenia przed sądem lub notariuszem od momentu, kiedy dowiedzieli się, że dziedziczą po zmarłej osobie. Jeśli nie zrobią tego w wyznaczonym terminie, wierzyciele spadkodawcy będą mogli domagać się od nich spłaty długów, ale tylko do wysokości odziedziczonego majątku.  

Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego

Zwolnienie z abonamentu radiowo-telewizyjnego

Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych zawiera listę osób zwolnionych z obowiązku opłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ze zwolnienia mogą między innymi korzystać osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym lub pobierające emerytury w wysokości nieprzekraczającej 50% przeciętnego wynagrodzenia. Zwolnienie nie dotyczy jednak osób uprawnionych wyłącznie do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (tzw. emerytury matczynej), mimo że nie może być ono wyższe niż najniższa emerytura. Ta luka w przepisach powinna być zlikwidowana.

Nierówne udziały w majątku wspólnym

Nierówne udziały w majątku wspólnym

Co do zasady, małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednak z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Sąd takie żądanie uwzględni tylko wówczas, gdy drugi z małżonków w sposób rażący lub uporczywy nie przyczyniał się on do powstania dorobku stosownie do sił i możliwości zarobkowych.

Zwolnienie z kosztów sądowych

Zwolnienie z kosztów sądowych

Osoba niepełnosprawna nie jest automatycznie zwolniona z kosztów sądowych w sprawach cywilnych. Może się natomiast ubiegać o takie zwolnienie, jeżeli nie jest w stanie ponieść tych kosztów bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny lub ich poniesienie narazi ją na taki uszczerbek. W tym celu należy złożyć w sądzie wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych dołączając do niego wypełnione dokładnie oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.

Ważność testamentu ustnego

Ważność testamentu ustnego

Najczęstszą formą wyrażenia ostatniej woli jest testament sporządzony u notariusza lub spisany własnoręcznie przez spadkodawcę. Są to testamenty zwykłe. Kodeks cywilny dopuszcza również inne formy testamentu, ale tylko w szczególnych przypadkach. Należy do nich m.in. testament ustny.

If you’ve been thinking “I would like help in writing my book!” Then you’re not the only one. Many writers are embarrassed by the first draft they write, however this is exactly the point which is the best time to seek help. Writers who are the best must publish their writing online before seeing the results. There is no shame in failing in the sense that it can give us important lessons. You can https://urbanmatter.com/top-paper-writers-in-2022-for-any-academic-level-and-subject/ use the lesson to become a better instrument in writing.

Skip to content