Galeria

Zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla sąsiednich nieruchomości

Zmiana stanu wody na gruncie ze szkodą dla sąsiednich nieruchomości

Właściciel nieruchomości może z niej swobodnie korzystać, ale tylko w granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego. Powinien przy wykonywaniu swego prawa powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Nie może np. zmieniać stanu wody na swoim gruncie ze szkodą dla sąsiednich działek.

Zrzeczenie się dziedziczenia albo odrzucenie spadku

Zrzeczenie się dziedziczenia albo odrzucenie spadku

Jeżeli wiemy, że krewny zostawi nam w spadku długi przewyższające majątek, jaki możemy odziedziczyć, warto rozważyć zawarcie z nim notarialnej umowy o zrzeczenie się dziedziczenia. Dzięki temu po jego śmierci będziemy  zabezpieczeni przed wierzycielami, którzy mogliby dochodzić od nas spłacenia zobowiązań zmarłego. Zrzeczenie się spadku obejmie również nasze dzieci i wnuki. Można też uchronić się przed długami zmarłego odrzucając spadek po jego śmierci. Ten sposób nie zabezpiecza jednak naszych bliskich. Jeśli mamy małoletnie dzieci, konieczne jest odrzucenie spadku w ich imieniu.  

Małżonek winny rozkładu pożycia nie dostanie alimentów

Małżonek winny rozkładu pożycia nie dostanie alimentów

Zgodnie z art. 23 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, małżonkowie mają równe prawa i obowiązki w małżeństwie. Są obowiązani do wspólnego pożycia, do wzajemnej pomocy i wierności oraz do współdziałania dla dobra rodziny, którą przez swój związek założyli. Dopuszczenie się zdrady przez jednego z małżonków na pewno stanowi poważne uchybienie obowiązkowi wierności. Taka osoba może być uznana przez sąd za winnego rozkładu pożycia. To zaś oznacza, że nie będzie ona mogła żądać od byłego małżonka alimentów.

Rozwiązanie umowy dożywocia tylko w wyjątkowych wypadkach

Rozwiązanie umowy dożywocia tylko w wyjątkowych wypadkach

Z umową dożywocia mamy często do czynienia na terenach wiejskich przy przekazywaniu następcom gospodarstw rolnych. Dotychczasowi właściciele chcą sobie w ten sposób zapewnić opiekę i pomoc na starość. Niestety, nie zawsze się to udaje, gdyż następcy nie wywiązują się z obowiązków wynikających z umowy dożywocia. W takich sytuacjach możliwa jest zamiana świadczeń przewidzianych w umowie na dożywotnią rentę, a w wypadkach wyjątkowych nawet rozwiązanie umowy.

Odszkodowanie tylko za szkody wyrządzone przez huragan

Odszkodowanie tylko za szkody wyrządzone przez huragan

W myśl art. 805 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, przez umowę ubezpieczenia zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku. Zakres odszkodowania precyzuje umowa stron, której integralną częścią są ogólne warunki ubezpieczenia. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, do których należy ubezpieczenie budynków w gospodarstwach rolnych, zasady odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń określają przepisy ustawy z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Podatek od umowy pożyczki

Podatek od umowy pożyczki

Zaciągając pożyczkę na kwotę wyższą niż 1000 zł, zwłaszcza od obcej osoby, musimy liczyć się z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeśli pożycza nam pieniądze członek najbliższej rodziny, podatku nie zapłacimy, ale zawarcie umowy pożyczki musimy zgłosić do urzędu skarbowego. Musimy pamiętać również o tym, aby pieniądze zostały nam przekazane przelewem lub przekazem pocztowym

Przesłanki przyznania emerytury w drodze wyjątku

Przesłanki przyznania emerytury w drodze wyjątku

Część osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. nie ma prawa do emerytury, mimo, że już dawno osiągnęły one wiek emerytalny. Jednak w ich przypadku jest konieczne udokumentowanie odpowiedniego stażu emerytalnego. Jeżeli go brakuje, warto rozważyć zwrócenie się Prezesa ZUS o przyznanie świadczenia w drodze wyjątku.

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami

Od 1 stycznia br. pełnoletnie osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość ubiegania się o nową formę pomocy finansowej – świadczenie wspierające. Jego przyznawaniem i wypłatą będzie się zajmował ZUS, ale najpierw trzeba uzyskać decyzję wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu o poziomie wsparcia. Od tego poziomu zależeć będzie wysokość świadczenia.

Obowiązek alimentacyjny małżonków pozostających w faktycznej separacji

Obowiązek alimentacyjny małżonków pozostających w faktycznej separacji

Zgodnie z art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Na podstawie tego przepisu każdy z małżonków może żądać od drugiego przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, jeżeli ten nie wywiązuje się ze swoich obowiązków. Wątpliwości co do prawa wystąpienia z takim żądaniem pojawiają się wtedy, gdy małżonkowie pozostają w faktycznej separacji. W orzecznictwie sądowym, w tym w wyrokach Sądu Najwyższego, prezentowane są krańcowo odmienne stanowiska.

If you’ve been thinking “I would like help in writing my book!” Then you’re not the only one. Many writers are embarrassed by the first draft they write, however this is exactly the point which is the best time to seek help. Writers who are the best must publish their writing online before seeing the results. There is no shame in failing in the sense that it can give us important lessons. You can https://urbanmatter.com/top-paper-writers-in-2022-for-any-academic-level-and-subject/ use the lesson to become a better instrument in writing.

Skip to content