Zostałem zwolniony z pracy w trybie dyscyplinarnym. Powodem jest to, że w ubiegłym roku podsłuchiwałem telefonem komórkowym kierownika zmiany, który kilka razy oskarżał mnie o różne nieprawdziwe rzeczy i zapowiadał, że doprowadzi do tego, żeby mnie wyrzucono z firmy. Podsłuchiwany zgłosił to do prokuratury, ale postępowanie zostało umorzone. Pracodawca wiedział o tej sprawie od ubiegłego roku. Czy miał prawo teraz z tego powodu mnie zwolnić?

 Zgodnie z art. 52 Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie:

1) ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych;

2) popełnienia przez pracownika w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.

Przyjmuje się, że w użytym w nim pojęciu “ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych” mieszczą się trzy elementy. Są to: bezprawność zachowania pracownika (naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego); naruszenie albo zagrożenie interesów pracodawcy; zawinienie obejmujące zarówno winę umyślną, jak i rażące niedbalstwo. Bezprawność zachowania pracownika jest przy tym rozumiana jako zachowanie sprzeczne z obowiązującymi tego pracownika regułami wynikającymi z przepisów prawa pracy, które może polegać zarówno na działaniu, jak i na zaniechaniu. Sama bezprawność zachowania pracownika nie uzasadnia jeszcze rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. Bezprawności musi bowiem towarzyszyć spełnienie dwóch pozostałych, wymienionych elementów.

Przy ocenie, czy miało miejsce takie zachowanie, trzeba brać pod uwagę całokształt okoliczności sprawy świadczących o zawinieniu, aby w ten sposób określić stosunek  psychiczny  pracownika  do  swych  obowiązków  oraz  świadomość  i  wolę  ich naruszenia.

Co ważne, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika nie może jednak nastąpić po upływie 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy.

W tej sytuacji powinien Pan wnieść do sądu pracy pozew o przywrócenie do pracy i uznanie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia za niezgodne z prawem. Należy to zrobić  w ciągu 21 od otrzymania pisma o rozwiązaniu umowy o pracę.

 

 

 

Skip to content