W telewizji usłyszałam, że od 1 lutego rodzicom dzieci, które mają znów naukę zdalną należy się dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Mój syn chodzi do V klasy. Czy dostanę na niego zasiłek?

Tylko wtedy, jeśli syn jest dzieckiem niepełnosprawnym. Prawo do tego świadczenia wprowadziło rozporządzenie Rady Ministrów z 31 stycznia 2022 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 230). Odwołuje się ono art. 4 ust. 1-1d ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, co oznacza, że zasiłek przysługuje tylko w przypadkach określonych w tych przepisach.

Stosownie do nich dodatkowy zasiłek opiekuńczy mogą otrzymać rodzice, którzy sprawują osobistą opiekę nad dziećmi do lat 8 w przypadku:

  • zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko,
  • otwarcia tych placówek, gdy brak jest możliwości zapewnienia przez te placówki opieki z powodu ich ograniczonego funkcjonowania w czasie trwania COVID-19 albo
  • braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje też ubezpieczonym rodzicom dzieci w wieku:

  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Świadczenie to przysługuje od 1 lutego, nie dłużej niż do 27 lutego br. Zasiłek przyznawany jest w wysokości 80 proc. wynagrodzenia; wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Prawo do tego zasiłku mają również rolnicy. Zasiłek opiekuńczy w ich przypadku za każdy dzień wynosi 1/30 kwoty emerytury podstawowej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli drugi rodzic może zapewnić dziecku opiekę, czyli:

  • jest bezrobotny,
  • korzysta z urlopu rodzicielskiego,
  • korzysta z urlopu wychowawczego.

W celu otrzymania zasiłku pracownicy lub zleceniobiorcy powinni złożyć swojemu pracodawcy lub zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu osobistej opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej w szkole (ZDO).

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą albo osoby współpracujące z osobami prowadzącymi działalność składają oświadczenie w ZUS. Jeśli mają konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, to mogą wysłać oświadczenie do ZUS elektronicznie składając wniosek ZAS-58.

Rolnicy składają wnioski pocztą lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą KRUS – ePUAP.

 

 

Skip to content