Mamy troje dzieci. Mąż pracuje na cały etat, ja na umowę zlecenia. Dochód na osobę w naszej rodzinie wynosi 1750 zł. Czy należy nam się dodatek osłonowy?

Będziecie Państwo mieli prawo do dodatku, choć w niepełnej wysokości. Zgodnie z art. 2 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, prawo do dodatku przysługuje osobom, które nie przekroczyły określonego poziomu dochodu wyliczonego na podstawie przepisów ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. W przypadku osoby samotnej wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie powinna przekraczać kwoty 2100 zł, natomiast w gospodarstwie domowym wieloosobowym kwotą graniczną jest 1500 zł na osobę.

Dopuszczalne jest przekroczenie wyżej podanych progów dochodowych, ale o kwoty nie przewyższające wysokości dodatku osłonowego. Według zasady złotówka za złotówkę, dodatek osłonowy zostanie wówczas przyznany, przy czym będzie on pomniejszony o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych ma wynosić 20 zł.

Do dochodu gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób zalicza się:

  • przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, które należy wymienić we wniosku,
  • dochody z gospodarstwa rolnego określone na podstawie wielkości gospodarstwa rolnego podanej przez wnioskodawcę,
  • dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Wysokość dodatku jest różna w zależności od liczby osób w rodzinie oraz rodzaju źródła ogrzewania.

Co do zasady, rocznie świadczenie to wyniesie:

1) 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, , dodatek wyniesie rocznie:

1) 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;

2) 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;

3) 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;

4) 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

UWAGA ! Podwyższony dodatek osłonowy przysługuje tylko wtedy, jeżeli źródło ogrzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Zgodnie z przepisami ustawy z  21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożenia do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) deklaracji o używanym źródle ciepła w budynkach.

Przy ustalaniu kryterium dochodowego bierze się pod uwagę dochody osiągnięte w 2020 r., jeżeli wniosek o dodatek osłonowy zostanie złożony do 31 lipca br. W przypadku wniosków składanych później uwzględnione zostaną dochody z 2021 r. Jeśli zatem przeciętny miesięczny dochód na osobę w Państwa rodzinie w 2020 r. wynosił 1750 zł, dodatek osłonowy zostanie pomniejszony o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego, czyli o 250 zł. Otrzymacie więc Państwo dodatek w wysokości 600 zł lub 812,50 zł, jeżeli rodzina korzysta z jednego ze źródeł ogrzewania wymienionych wyżej i zostało ono wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o dodatek osłonowy składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Można to zrobić na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/do-pobrania. Jest też dostępny na stronach urzędów gmin.

Jeżeli wniosek zostanie złożony do końca stycznia br., dodatek zostanie wypłacony w dwóch równych ratach w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r. W razie złożenia wniosku po 31 stycznia br., dodatek zostanie wypłacony jednorazowo.

UWAGA! Złożenie wniosku  po dniu 31 października 2022 r. oznacza utratę prawa do dodatku osłonowego. Takie wnioski pozostaną bez rozpoznania.

 

Skip to content