Nie zostałam obsłużona w sklepie, bo nie miałam maseczki. Czy to zgodne z prawem? Obowiązek noszenia maseczek jest niezgodny z Konstytucją. Czy sprzedawczyni miała prawo mi odmówić sprzedaży? Słyszałam, że za coś takiego może być ukarana grzywną. Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

Art. 135 Kodeksu wykroczeń przewiduje, że ten kto, zajmując się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub w przedsiębiorstwie gastronomicznym, ukrywa przed nabywcą towar przeznaczony do sprzedaży lub umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia sprzedaży takiego towaru, podlega karze grzywny.

Jak orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z 17 marca 2005 r., sygn. akt: I KZP 3/05, wykroczenie określone w art. 135 k. w. może popełnić każda osoba zajmująca się sprzedażą towarów w przedsiębiorstwie handlu detalicznego lub przedsiębiorstwie gastronomicznym, przy czym nie ma znaczenia czy jest to właściciel przedsiębiorstwa, osoba pełniąca w nim funkcję kierowniczą, pracownik, wreszcie osoba, która wykonuje pracę w formie “grzecznościowej”, sprawując obowiązki sprzedawcy na podstawie umocowania udzielonego przez właściciela lub kierownika przedsiębiorstwa. Nie ma przy tym również znaczenia forma własności przedsiębiorstwa oraz jego status prawny (spółka, spółdzielnia itd.).

Istotnie, Sąd Rejonowy w Suwałkach ukarał w trybie nakazowym kasjerkę w sklepie za odmowę obsłużenia klientki bez maseczki grzywną w wysokości 100 zł. Jednak ten sam sąd w wyniku sprzeciwu od nakazu uchylił ten wyrok. Tym bardziej należy oczekiwać tego obecnie, gdyż do ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi został 28 października 2020 r. dodany art. 46bb, z którego wynika, że nieprzestrzeganie nakazu zakrywania ust i nosa stanowić może uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży. Przepis ten obowiązuje od 29 listopada 2020 r. Nawet, gdyby go nie wprowadzono, troska o zdrowie i życie w sytuacji pandemii jest uzasadnioną przyczyną nieobsłużenia klienta. I to niezależnie od tego, czy nakaz zakrywania ust i nosa jest legalny, czy też nie.

 

 

 

Skip to content