BEZPŁATNE PORADNICTWO PRAWNE I OBYWATELSKIE

Telefon kontaktowy

(86) 216 48 79

Adres biura

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
I piętro p.215

Email

bpolomza@o2.pl
bpo.lomza@wp.pl

DEFINICJA

W 2015 r. powstała ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej. W 2017 r. – z inicjatywy Prezydenta RP – została znowelizowana i wprowadzono do niej bezpłatne poradnictwo obywatelskie. Punkty nieodpłatnego poradnictwa prawnego działają od 1 stycznia 2016 r.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa wyżej, jednak z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym
 • zwolnienie od kosztów sądowych
 • sporządzenie projektu pisma o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. Bezpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji oraz udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Kto może korzystać z bezpłatnego poradnictwa prawnego

Do końca 2018 r. z nieodpłatnej pomocy prawnej mogą korzystać osoby:

 • którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej lub
 • które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, lub
 • które są kombatantami lub ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, lub
 • które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub
 • które nie ukończyły 26 lat, lub
 • które ukończyły 65 lat, lub
 • które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 • które są w ciąży.

Osoby zaliczające się do ww. grup muszą potwierdzić ten fakt stosownym dokumentem.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście, z wyłączeniem użycia środków komunikowania się na odległość.

Od 1 stycznia 2016 r. nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i potwierdzi to pisemnym oświadczeniem. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, porady prawne i obywatelskie mogą być udzielane także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Nie dotyczy to korzystania z nieodpłatnej mediacji,

Kto udziela bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

Nieodpłatnej pomocy prawnej w punktach prowadzonych przez organizację pozarządową może udzielać także:

N

doradca podatkowy

– w zakresie prawa podatkowego, z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

N

osoba, która:

 • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczy doradca, czyli osoba, która:

 • posiada wykształcenie wyższe,
 • ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez Związek Biur Porad Obywatelskich,
 • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

w

Bezpłatna mediacja

Punkty poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Łomży

Do końca 2018 r. na terenie Łomży działają:

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zorganizowane przez Urząd Miejski w Łomży:

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży, ul. Dworna 23B

w poniedziałki, wtorki i środy od godziny 14.45 do godziny 19.00, w czwartki i piątki od godziny 15.00 do godziny 19.00.

w Szkole Podstawowej Nr 1, ul. Reymonta 9

w poniedziałki od godziny 12.00 do godziny 16.00, we wtorki i czwartki od godziny 9.00 do godziny 13.15, w środy od godziny 14.00 do godziny 18.00, w piątki od godziny 8.00 do godziny 12.15.

w budynku przy ul. Nowej 2, lok. 328

w poniedziałki od godziny 13.30 do godziny 18.00, we wtorki i w piątki od godziny 9.00 do godziny 13.00, w środy od godziny 13.30 do godziny 17.30, w czwartki od godziny 13.30 do godziny 17.45.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej zorganizowane przez Powiat Łomżyński:

w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, pokój 303 (III piętro)

w poniedziałki, wtorki, środy, i piątki od godziny 9.00 do godziny 13.10 , w czwartki od godziny 8.00 do godziny 12.10, tel. 215 80 24.

w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 215

w poniedziałki , wtorki, środy, czwartki, piątki w godzinach 11.00 – 15.10, tel. 86 216 48 79. Punkt jest prowadzony przez nasze Stowarzyszenie.

Poradnictwo obywatelskie

jest świadczone w Biurze Porad Obywatelskich w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 215: w poniedziałki i piątki od godziny 9.00 do godziny 11.00.

Telefon: (86) 216 48 79

Masz pytania lub wątpliwości ? Zadzwoń.

Godziny pracy

Przyjmujemy klientów w ramach realizowanych projektów
Poniedziałki od godz. 9.00 do 13.00

Numer konta bankowego:

51 2490 0005 0000 4500 3588 1215